• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GOD IS DE BRON VAN HET LEVEN
H. Mis bij gelegenheid van de dag "Evangelium Vitae" in het kader van het Jaar van het Geloof
11e Zondag door het Jaar (C) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters,

Deze viering heeft een heel mooie naam: het Evangelie van het Leven. Met deze Eucharistieviering in het Jaar van het Geloof, willen wij de Heer danken voor de gave van het leven in al zijn manifestaties en willen wij tegelijk het Evangelie van het Leven verkondigen.

Vertrekkend van het woord Gods dat wij beluisterden, zou ik drie eenvoudige punten willen voorstellen om over ons geloof te mediteren: ten eerste, de Bijbel openbaart ons de levende God, de God die Leven is en Bron van het leven; ten tweede, Jezus Christus geeft het leven en de Heilige Geest houdt ons in leven; ten derde, Gods weg volgen leidt naar het leven terwijl het volgen van afgoden naar de dood leidt.

De Bijbel openbaart ons de levende God

De eerste lezing, uit het Tweede Boek Samuël, spreekt ons over leven en dood. Koning David wil het overspel verbergen dat hij beging met de vrouw van Uria, de Hethiet, een soldaat uit zijn leger. Daartoe geeft hij het bevel Uria op de voorlinie te plaatsen opdat hij in de strijd zou gedood worden. De Bijbel toont ons het menselijk drama in heel zijn realiteit, goed en kwaad, hartstocht, zonde en de gevolgen ervan. Wanneer de mens zichzelf wil bevestigen, door zich op te sluiten in zijn egoïsme en Gods plaats in te nemen, zaait hij uiteindelijk de dood. Het overspel van koning David is daar een voorbeeld van. Egoïsme leidt naar leugen, waarmee men probeert zichzelf en de naaste te misleiden. Maar God kan men niet misleiden, en wij hebben gehoord hoe de profeet dit aan David zegt: ge hebt gedaan wat in Gods ogen verkeerd is. Vgl. 2 Sam. 12, 9 De koning wordt met zijn werken des doods geconfronteerd – wat hij deed, is werkelijk een werk des doods, niet des levens – hij ziet het in en vraagt vergiffenis: “ik heb tegen de Heer gezondigd!” (2 sam. 12, 13) en de barmhartige God die het leven wil en ons altijd vergeeft, vergeeft hem, geeft hem het leven terug; de profeet zegt hem: “De Heer heeft u deze zonde vergeven: gij zult niet sterven”. Welk beeld hebben wij van God? Misschien lijkt hij ons een strenge rechter, iemand die onze vrijheid om te leven beperkt. Maar heel de Schrift herinnert ons eraan dat God de Levende is, die het leven geeft en de weg naar het volle leven toont. Ik denk aan de aanvang van het boek Genesis: God maakt de mens uit stof en aarde, blaast hem de levensadem in de neus en de mens wordt een levend wezen. Vgl. Gen. 2, 7 God is de bron van het leven; het is dank zij Zijn adem dat de mens het leven heeft en het is Zijn adem die de weg van zijn aards bestaan draagt. Ik denk ook aan de roeping van Mozes wanneer de Heer zich voorstelt als de God van Abraham, Isaak en Jakob, als de God van de levenden; en als Hij Mozes naar farao stuurt om Zijn volk te bevrijden, openbaart Hij Zijn Naam: “Ik ben Die ben”, de God die aanwezig komt in de geschiedenis, die bevrijdt van slavernij en dood en die het volk leven geeft omdat Hij de Levende is. Ik denk ook aan de gave van de tien geboden: een weg die God ons wijst voor een werkelijk vrij leven, een vol leven; ze zijn geen lofzang aan het nee – ge moogt dit niet, ge moogt dat niet, … nee! – zij zijn een lofzang aan het ja aan God, aan de Liefde, aan het leven. Dierbare vrienden, ons leven bereikt zijn volheid slechts in God omdat Hij alleen de Levende is!

Jezus Christus geeft het leven en de Heilige Geest houdt ons in leven

De passage uit het Evangelie van vandaag doet ons een stap verder zetten. Jezus ontmoet een zondige vrouw tijdens een maaltijd in het huis van een farizeeër, en wekt zo ergernis bij de aanwezigen: Jezus laat zich door een zondares benaderen en vergeeft zelfs haar zonden: “haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze nog zo talrijk, want zij heeft veel liefde betoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven” (Lc. 7, 47). Jezus is de belichaming van de levende God, Degene die leven brengt waar zoveel werken des doods zijn, zonde, egoïsme, in zichzelf beslotenheid. Jezus aanvaardt, bemint, verlicht, bemoedigt, vergeeft en geeft kracht om op weg te gaan en dit op een nieuwe manier, Hij geeft opnieuw leven. In heel het Evangelie zien wij hoe Jezus door woord en daad, het leven van God brengt dat transformeert. Het is de ervaring van de vrouw die de voeten van de Heer met balsem zalft: zij voelt zich begrepen, bemind, en geeft antwoord met een gebaar van liefde, zij laat zich raken door Gods barmhartigheid en krijgt vergeving, zij begint een nieuw leven. God, de Levende, is barmhartig. Bent u het daarmee eens? Zeggen wij dan samen: God, de Levende, is barmhartig! Allemaal: God, de Levende, is barmhartig! Nog een keer: God, de Levende, is barmhartig!

Dat was ook de ervaring van de apostel Paulus, zoals wij in de tweede lezing hoorden: “Dit sterfelijk bestaan is voor mij nog slechts leven vanuit het geloof in Gods Zoon, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgeleverd” (Gal. 2, 20). Wat is dit leven? Het leven van God zelf. En wie maakt ons met dit leven vertrouwd? De Heilige Geest, Gave van de verrezen Christus. Hij is het die ons met het Goddelijke leven vertrouwd maakt als echte kinderen Gods, als kinderen in de eerstgeboren Zoon, Jezus Christus. En wij, staan wij open voor de Heilige Geest? Laten wij ons door Hem leiden? Een Christen is een geestelijk mens en dat betekent niet dat hij iemand is die in de wolken leeft, buiten de werkelijkheid (alsof ze een hersenschim zou zijn). Nee! Een Christen is iemand die in het dagelijks leven overeenkomstig God denkt en handelt, iemand die zijn leven laat bezielen en voeden door de Heilige Geest opdat het tot vervulling komt, als van een echt kind; en dat betekent realisme en vruchtbaarheid. Wie zich door de Heilige Geest laat leiden is een realist, hij weet de realiteit in te schatten en te waarderen, en is tevens vruchtbaar: zijn leven brengt rondom hem leven voort.

Gods weg volgen leidt naar het leven
God is de Levende, de Barmhartige! Jezus brengt ons het leven Gods, de Heilige Geest maakt ons vertrouwd met het leven als echte kinderen Gods en bewaart ons daarin. Doch dikwijls – we weten het uit ervaring! – kiest de mens niet het leven, aanvaardt hij het Evangelie van het Leven niet, maar laat hij zich leiden door ideologieën en een logica die het leven hinderen, die het niet respecteren omdat zij gedicteerd zijn door egoïsme, eigenbelang, winstbejag, macht, genot en niet door de liefde, door het welzijn van de andere. Het is de constante illusie de stad van de mens te willen bouwen zonder God, zonder het leven en de liefde van God – een nieuwe toren van Babel; het is de gedachte dat afwijzing van God, van de boodschap van Christus, van het Evangelie van het Leven naar vrijheid leidt, naar de volle realisatie van de mens. Het resultaat is echter dat men in de plaats van de levende God, menselijke en voorbijgaande afgoden plaatst, die een ogenblik vrijheid geven maar uiteindelijk nieuwe slavernij en dood brengen. De wijsheid van de psalmist zegt: “wat Jahwe bepaalt – dat is recht, een verheugenis is het des harten; het gebod van Jahwe onaantastbaar: het schept verheldering van ogen” (Ps. 19, 9). Vergeten wij niet: God, de Levende, is barmhartig! De Heer is de Levende, Hij is barmhartig!

Dierbare broeders en zusters, kijken wij naar God als naar de God van het leven, kijken wij naar Zijn wet, de boodschap van het Evangelie als naar een weg van vrijheid en leven. De levende God maakt ons vrij! Zeggen wij ja aan de liefde en nee aan egoïsme, zeggen wij ja aan het leven en nee aan de dood, zeggen wij ja aan de vrijheid en nee aan de slavernij van zoveel afgoden van onze tijd; in één woord, zeggen wij ja aan God die Liefde is, Leven en Vrijheid en nooit ontgoochelt Vgl. 1 Joh. 4, 8 Vgl. Joh. 11, 25 Vgl. Joh. 8, 32 , aan God die de Levende en Barmhartige is. Alleen geloof in de levende God redt ons, in de God die ons in Jezus Christus Zijn leven gaf en die ons door de gave van de Heilige Geest laat leven als echte kinderen Gods. Dat geloof maakt ons vrij en gelukkig. Vragen wij aan Maria, Moeder van het Leven, dat Zij ons zou helpen om het Evangelie van het Leven altijd te aanvaarden en ervan te getuigen. Moge het zo zijn!

Document

Naam: GOD IS DE BRON VAN HET LEVEN
H. Mis bij gelegenheid van de dag "Evangelium Vitae" in het kader van het Jaar van het Geloof
11e Zondag door het Jaar (C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juni 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test