• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET GELOOF, DE ORIëNTATIE VOOR HEEL HET LEVEN

Dierbare broeders en zusters, goeie dag !

Ik zou vandaag willen stilstaan bij de werking van de Heilige Geest om de Kerk en ieder van ons naar de waarheid te leiden. Jezus zegt zelf tot Zijn leerlingen: de Heilige Geest “zal u tot de volle waarheid brengen” (Joh. 16, 13), Hij die zelf “de Geest der waarheid” is. Vgl. Joh. 14, 17 Vgl. Joh. 15, 26 Vgl. Joh. 16, 13

Wij leven in een tijd waarin men eerder sceptisch staat tegenover de waarheid. Benedictus XVI heeft dikwijls over het relativisme gesproken, namelijk de neiging om te denken dat niets definitief is en te denken dat de waarheid ons gegeven worden door een consensus of door hetgeen wij willen. Een vraag dringt zich op: bestaat “de” waarheid echt? wat is “de” waarheid? kunnen wij haar kennen ? kunnen wij haar vinden? Hier komt me de vraag van de Romeinse landvoogd, Pontius Pilatus, voor de geest wanneer Jezus hem de diepe zin van Zijn zending openbaart: “wat is de waarheid?” (Joh. 18, 37-38). Pilatus kan niet begrijpen dat “de” waarheid voor hem staat, hij komt er niet toe in Jezus het gelaat van de waarheid te zien, dat het gelaat van God is. En toch, Jezus is precies dat: de waarheid die in de volheid der tijden, “vlees geworden is” (Joh. 1, 1.14), is onder ons gekomen opdat wij haar zouden kennen. De waarheid kan niet als een ding gegrepen worden, zij wordt ontmoet. Men kan ze niet bezitten, zij is een ontmoeting met een Persoon.

Maar wie helpt ons Jezus te erkennen als « het » woord der waarheid, als de enige Zoon van God de Vader? De heilige Paulus leert ons dat “niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’, tenzij door de heilige Geest” (1 Kor. 12, 3). Het is precies de Heilige Geest, de gave van de verrezen Christus, die ons de waarheid doet erkennen. Jezus noemt hem de “Paracleet”, dat wil zeggen “degene die ons te hulp komt”, die ons ter zijde staat om ons te ondersteunen op onze weg naar de kennis; en tijdens het laatste avondmaal verzekert Jezus Zijn leerlingen dat de Heilige Geest hun alles zal leren en in herinnering brengen wat Hij gezegd heeft. Vgl. Joh. 14, 26

Wat is dan de werking van de Heilige Geest in ons leven en in dat van de Kerk, die ons naar de waarheid leidt ? Vooreerst herinnert Hij aan de woorden die Jezus gesproken heeft en prent Hij ze in het hart van de gelovigen, en het is juist door die woorden dat - zoals de profeten van het Oude Testament verkondigd hadden – de wet van God in ons hart geschreven staat en in ons een criterium wordt om onze keuzes te evalueren en een leidraad voor ons dagelijks doen en laten; zij wordt een levensprincipe. De grote profeet Ezechiël beseft: “van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal Ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; ... Mijn geest zal Ik in u uitstorten en Ik zal ervoor zorgen dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt” (Ez. 36, 25-27). Het is inderdaad vanuit ons binnenste dat onze daden komen: het is precies ons hart dat zich tot God moet bekeren en de Heilige Geest vormt het om als wij ons voor Hem openstellen.

Dan leidt de Heilige Geest ons, zoals Jezus belooft, "naar de volle waarheid"; Hij leidt ons niet alleen naar de ontmoeting met Jezus, de volle Waarheid, maar ook binnen in de waarheid, Hij leidt ons met andere woorden in een steeds diepere gemeenschap met Jezus binnen door ons begrip te geven voor de dingen van God. Op eigen kracht kunnen wij Hem niet bereiken. Als God ons niet innerlijk verlicht, is onze manier van christen zijn oppervlakkig. De Traditie van de Kerk zegt dat de Geest der waarheid in ons hart werkzaam is door deze “zin voor het geloof” (sensum fidei) op te wekken waardoor, zoals Vaticanum II zegt, het volk Gods onder leiding van het Leergezag, instemt met het overgedragen geloof, het verdiept door een juist inzicht, en vollediger in het leven toepast. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12 Stellen wij ons de vraag: sta ik open voor de werking van de Heilige Geest? bid ik tot Hem opdat Hij mij Zijn licht zou geven en gevoeliger maken voor de dingen van God? Het is een gebed dat wij alle dagen moeten doen: Heilige Geest, maak dat mijn hart open staat voor Gods woord, dat mijn hart open staat voor het goede, dat mijn hart alle dagen open staat voor de schoonheid van God. Ik zou u allen een vraag willen stellen: hoe velen onder u bidden dagelijks tot de Heilige Geest? Ongetwijfeld, niet velen, doch wij moeten aan dat verlangen van Jezus tegemoet komen en dagelijks aan de Heilige Geest vragen dat Hij ons hart voor Jezus zou openen.

Denken wij aan Maria, die al deze dingen in haar hart bewaarde en ze bij zichzelf overwoog. Vgl. Lc. 2, 19.51 Het aanvaarden van de woorden en waarheden van het geloof, opdat deze leven worden, realiseert zich onder de werking van de Heilige Geest. In die zin moet men van Maria leren Haar “ja” te herbeleven, Haar totale beschikbaarheid om de Zoon van God in Haar leven te ontvangen, dat van daaruit getransformeerd wordt. Door de Heilige Geest, houden de Vader en de Zoon verblijf in ons: wij leven in God en van God. Maar wordt ons leven werkelijk door God bezield? Hoeveel dingen plaatsen wij voor God?
Dierbare broeders en zusters, wij hebben er nood aan ons door het licht van de Heilige Geest te laten overspoelen, opdat Hij ons vertrouwd maakt met de waarheid van God, de enige Heer van ons leven. Stellen wij ons in dit Jaar van het Geloof concreet de vraag of wij iets ondernomen hebben om Christus en de geloofswaarheden te kennen, door te lezen, de Heilige Schrift te overwegen, de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
te bestuderen, regelmatig de Sacramenten te ontvangen. Maar stellen wij ons ook de vraag wat wij ondernemen opdat het geloof heel ons leven zou oriënteren. Men is niet Christen bij momenten, bij bepaalde gelegenheden, als een keuze moet gemaakt worden. Zo kan men geen Christen zijn, men is het op ieder moment! Helemaal! De waarheid van Christus die de Heilige Geest ons leert en geeft, belangt ons dagelijks leven helemaal aan en voor altijd. Roepen wij Hem meer aan opdat Hij ons op de weg van Christus’ leerlingen zou leiden. Roepen wij Hem alle dagen aan. Ik doe u een voorstel: roepen wij de Heilige Geest dagelijks aan en Hij zal ons dichter bij Jezus Christus brengen.

Document

Naam: HET GELOOF, DE ORIëNTATIE VOOR HEEL HET LEVEN
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 mei 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test