• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WAT ZEGT ONS DE HEILIGE GEEST?

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

De Paastijd die wij nu met vreugde beleven, geleid door de liturgie van de Kerk, is bij uitstek de tijd van de Heilige Geest, “mateloos” geschonken door de gekruisigde en verrezen Jezus. Vgl. Joh. 3, 34 Deze tijd van genade wordt afgesloten met het feest van Pinksteren, waarop de Kerk opnieuw de uitstorting van de Geest beleeft over Maria en de apostelen, in gebed bijeen in het Cenakel.

Maar wie is de Heilige Geest? In het Credo belijden wij gelovig: “Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft”. De waarheid die wij in het Credo belijden is dat de Heilige Geest, Kyrios is, Heer. Dat betekent dat Hij werkelijk God is zoals de Vader en de Zoon, en dat Hij van onzentwege het voorwerp is van dezelfde aanbidding en verheerlijking als degene die wij richten tot de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is namelijk de derde Persoon van de Heilige Drie-eenheid; Hij is de grote gave van de verrezen Christus die onze geest en ons hart opent voor het geloof in Jezus - de Zoon die door de Vader gezonden is -, en die ons tot vriendschap, gemeenschap met God brengt.

Maar ik zou vooral willen stilstaan bij het feit dat de Heilige Geest in ons de onuitputtelijke bron is van het leven in God. De mens van alle tijden en plaatsen verlangt een vol en mooi leven, rechtvaardig en goed, een leven dat niet door de dood bedreigd wordt, maar dat kan rijpen en groeien tot het zijn volheid bereikt. De mens is zoals iemand die op stap is en doorheen de woestijnen van het leven, dorst naar levend, opborrelend en fris water, dat zijn diepste verlangen naar licht, liefde, schoonheid en vrede ten diepste kan lessen. Wij voelen dat verlangen allemaal! En Jezus geeft ons dit levend water: het is de Heilige Geest die voortkomt uit de Vader en die Jezus in ons hart uitstort. “Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed”, zegt Jezus ons (Joh. 10, 10).

Jezus belooft de Samaritaanse "levend water", in overvloed en voor altijd, aan iedereen die Hem erkent als de Zoon die door de Vader gezonden is om ons te redden. Vgl. Joh. 4, 5-26 Vgl. Joh. 3, 17 Jezus kwam ons dat “levend water”, de Heilige Geest, geven opdat ons leven door God zou geleid worden, door God bezield, door God gevoed. Dat bedoelen wij wanneer wij zeggen dat de Christen een geestelijke mens is: de Christen is iemand die denkt en handelt volgens God, volgens de Heilige Geest. Maar ik vraag me af: en wij, denken wij volgens God? Handelen wij volgens God? Of laten wij ons leiden door veel andere dingen die niet echt God zijn? Ieder van ons moet op deze vraag een antwoord geven vanuit het diepste van zijn hart.

Wij kunnen ons nu afvragen: waarom kan dit water ten diepste onze dorst lessen? Wij weten dat water essentieel is voor het leven; zonder water, sterft men; water lest de dorst, wast, maakt de aarde vruchtbaar. In de Brief aan de Romeinen vinden wij dit woord: “Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken” (Rom. 5, 5). Het “levend water”, de Heilige Geest, gave van de Verrezene die in ons verblijft, zuivert ons, verlicht ons, vernieuwt ons, transformeert ons omdat het ons deelgenoot maakt aan het leven van God zelf die liefde is. Daarom zegt de apostel Paulus dat het leven van de christen bezield wordt door de Geest en door de vruchten van de Geest, "liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid” (Gal. 5, 22-23). De Heilige Geest maakt ons vertrouwd met het Goddelijk leven als “zoon in de enige Zoon”. In een andere passage uit de Brief aan de Romeinen, vat de heilige Paulus het als volgt samen: “Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader! De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking” (Rom. 8, 14-17). Ziedaar de kostbare gave die de Heilige Geest in ons hart legt: het leven van God zelf, een leven van echte kinderen, een band van vertrouwelijkheid, vrijheid, vertrouwen in de liefde en barmhartigheid van God, die ook als uitwerking heeft dat zij ons een nieuwe kijk geeft op de anderen, of zij nu ver of nabij zijn, die wij altijd zien als broeders en zusters in Jezus, die moeten gerespecteerd en bemind worden. De Heilige Geest leert ons te kijken met de ogen van Christus, ons leven te leiden zoals Christus het Zijne, het leven te verstaan zoals Christus het deed. Ziedaar waarom het levend water dat de Heilige Geest is, de dorst van ons leven lest, omdat Hij ons zegt dat wij door God bemind worden als kinderen, dat wij God als kinderen kunnen liefhebben en dat wij met Zijn genade als kinderen van God kunnen leven, zoals Jezus. En wij, luisteren wij naar de Heilige Geest? Wat zegt de Heilige Geest ons? Hij zegt: God bemint u. Dat zegt Hij ons. God bemint u. God houdt echt van u. En wij, houden wij van God en van de anderen, zoals Jezus? Laten wij ons door de Heilige Geest leiden, laten wij Hem spreken tot ons hart en laten wij Hem dit zeggen: dat God liefde is, dat God op ons wacht, dat God de Vader is, dat Hij ons als een echte Vader bemint, dat Hij ons echt bemint - dat kan alleen de Heilige Geest tot ons hart zeggen. Geven wij gehoor aan de Heilige Geest, luisteren wij naar Hem en gaan wij deze weg van liefde, barmhartigheid en vergeving.

Document

Naam: WAT ZEGT ONS DE HEILIGE GEEST?
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 mei 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test