• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JEZUS IS VERREZEN; ER IS HOOP!
Boodschap voorafgaand aan de zegen 'Urbi et Orbi', Pasen 2013

Geliefde broeders en zusters hier in Rome en over heel de wereld, zalig Pasen! Zalig Pasen!

Wat een grote vreugde voor mij om u de boodschap te verkondigen: Christus is verrezen! Ik hoop dat deze boodschap doordringt in elk huis, in elk gezin en vooral daar waar meer leed is, in ziekenhuizen, in gevangenissen ...

Vooral hoop ik dat zij doordringt in alle harten, want daar wil God deze Blijde Boodschap uitzaaien: Jezus is verrezen; er is hoop voor u; u bent niet meer onder de heerschappij van de zonde, van het kwade! De liefde heeft gezegevierd! Gezegevierd heeft de barmhartigheid! Steeds weer opnieuw overwint Gods barmhartigheid!

Net als de vrouwelijke leerlingen van Jezus, die naar het graf gingen en het leeg vonden, kunnen ook wij ons afvragen: wat heeft deze gebeurtenis te betekenen? Vgl. Lc. 24, 4 Wat betekent het dat Jezus is verrezen? Het betekent dat Gods liefde sterker is dan het kwade en de dood zelf; het betekent, dat de liefde van God ons leven kan veranderen, de woestijn in ons hart tot bloei kan brengen. Dat kan de liefde van God!

Dezelfde liefde waardoor de Zoon van God mens werd en de weg ging van vernedering en zelfgave, is gegaan tot het uiterste toe, tot in de onderwereld, tot in de afgrond van de scheiding van God; deze zelfde barmhartige liefde doorstroomde het dode lichaam van Jezus met licht en verheerlijkte Hem, liet Hem overgaan in het eeuwige leven. Jezus is niet in het eerdere leven teruggekeerd, in het aardse leven, maar is binnengegaan in het leven van Gods heerlijkheid en Hij is daar binnengegaan met ons mens zijn. Hij opende voor ons een toekomst van hoop.

Dit is dus Pasen: het is de uittocht, de overgang van de mens uit de slavernij van de zonde, uit het kwade naar de vrijheid van de liefde, naar de vrijheid van het goede. Want God is leven, alleen {...} en zijn roem zijn wij, levende mensen. H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. IV,20,5-7

Geliefde broeders en zusters, Christus is eens en voor altijd gestorven en verrezen voor allen, maar de kracht van de verrijzenis, van deze overgang van de slavernij van het kwade naar de vrijheid van het goede, moet zich voltrekken in elke tijd, in de concrete ruimtes van ons bestaan, in ons leven van elke dag. Door hoeveel woestijnen moet de mens niet trekken, ook nog vandaag de dag? Vooral de woestenij in zichzelf, als het hem ontbreekt aan de liefde voor God en voor de naaste, als het hem ontbreekt aan het bewustzijn behoeder te zijn van al wat de Schepper ons heeft geschonken en nog schenkt. Maar Gods barmhartigheid kan ook het droogste land laten bloeien, kan zelfs uitgedroogde beenderen weer levend maken. Vgl. Ez. 37, 1-14
Dat is dus mijn uitnodiging aan allen: nemen wij de genade aan van Christus' verrijzenis! Laten wij ons hernieuwen door Gods barmhartigheid; laten wij toe, dat Jezus ons liefheeft, dat de macht van zijn liefde ook ons leven verandert; en worden wij tot werktuigen van deze barmhartigheid, tot kanalen waardoor God de aarde kan bevloeien, de hele schepping kan behoeden, alsook gerechtigheid en vrede kan doen opbloeien.

En zo vragen wij aan.de verrezen Jezus dat Hij de dood verandert in leven, de haat in liefde, de wraak in vergeving, de oorlog in vrede. Ja, onze vrede is Christus en door Hem smeken wij om vrede voor de hele wereld.

Om vrede voor het Midden-Oosten, in het bijzonder tussen Israëli's en Palestijnen, die moeite hebben met het vinden van de weg der eendracht, opdat zij moedig en bereidwillig opnieuw gaan onderhandelen om een conflict te beëindigen dat al veel te lang duurt. Om vrede in Irak, opdat uiteindelijk elk geweld moge ophouden, en vooral voor het gewaardeerde Syrië, voor zijn door conflicten getroffen bevolking en voor de vele vluchtelingen die hulp en troost verwachten. Hoeveel bloed is er niet vergoten? En hoeveel lijden moet nog worden opgelegd, alvorens het lukt een politieke oplossing te vinden voor de crisis?

Om vrede voor Afrika, nog steeds toneel van bloedige conflicten. Om vrede in Mali, opdat het eenheid en stabiliteit terug mag vinden; en in Nigeria, waar helaas de aanslagen niet ophouden die het leven van vele onschuldigen zwaar bedreigen en waar niet weinig mensen, onder wie ook kinderen, worden gegijzeld door terroristische groepen. Om vrede in het oosten van de Democratische Republiek Congo en in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar velen gedwongen zijn huis en haard te verlaten en verder te leven in angst.

Om vrede in Azië, vooral op het Koreaanse schiereiland, dat de uiteenlopende standpunten daar mogen worden overwonnen en een nieuwe geest van verzoening langzaam moge rijpen.

Om vrede voor de hele wereld, die nog steeds verdeeld is door hebzucht naar snelle winsten, die verwond is door egoïsme dat het menselijk leven en het gezin bedreigt, door het egoïsme dat de mensenhandel blijft voortzetten, in deze 21e eeuw de meest wijd verbreide slavernij. Om vrede voor de hele wereld, die geplaagd wordt door het geweld dat samenhangt met de drugshandel en door onrechtvaardige uitbuiting van de natuurlijke bronnen! Vrede voor onze aarde! Moge de verrezen Jezus troost brengen aan de slachtoffers van natuurrampen en ons maken tot verantwoordelijke hoeders van de schepping.

Geliefde broeders en zusters, tot u allen die naar mij luisteren in Rome en in alle delen van de wereld, richt ik de uitnodiging van de psalm: "Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen! Herhaalt het, stammen van Israël: eindeloos is zijn erbarmen" (Ps. 118, 1-2).

Diverse begroetingen ná de zegen "Urbi et Orbi"
Geliefde broeders en zusters, vanuit heel de wereld samengekomen op dit plein, hart van de Christenheid, en u allen die met ons verbonden bent via de communicatiemiddelen, aan u allen herhaal ik mijn wens: Zalig Pasen. Breng in uw gezinnen en in uw landen de boodschap van vreugde, hoop en vrede die elk jaar op deze dag krachtig wordt hernieuwd.

Moge de verrezen Heer, de overwinnaar van zonde en dood, een steun zijn voor allen, in het bijzonder voor de zwaksten en meest behoeftigen. Ik dank u voor uw aanwezigheid en voor het getuigenis van uw geloof.

Een bijzondere dank voor de gave van de mooie bloemen, afkomstig uit Nederland.

Nogmaals herhaal ik met grote genegenheid: moge de verrezen Christus u allen en heel de mensheid begeleiden op de paden van gerechtigheid, liefde en vrede.

Document

Naam: JEZUS IS VERREZEN; ER IS HOOP!
Boodschap voorafgaand aan de zegen 'Urbi et Orbi', Pasen 2013
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 31 maart 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / katholieknieuwsblad.nl
Vertaling vanuit het Italiaans: Sef Adams
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test