• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Chaîre kecharitomene, ho Kyrios meta sou”, “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u” (Lc. 1, 28). Het zijn de woorden, ons meegedeeld door de evangelist Lucas, waarmee de aartsengel Gabriël zich tot Maria richt. Op het eerste gezicht, gelijkt het woord “chaîre”, “verheug u”, op een gewone begroeting volgens het gebruik in de Griekse wereld, doch wanneer dit woord gelezen wordt in de context van de Bijbelse traditie, verwerft het een veel diepere betekenis. Deze uitdrukking komt in de Griekse versie van het Oude Testament vier keer voor en telkens als een blije aankondiging van de komst van de Messias. Vgl. Sef. 3, 14 Vgl. Zach. 9, 9 Vgl. Klaagl. 4, 21 De groet van de engel aan Maria is dus een uitnodiging tot vreugde, tot diepe vreugde; hij kondigt het einde aan van de droefheid die in de wereld heerst door de beperkingen van het leven, door lijden, dood, boosheid, door de duisternis van het kwaad dat Gods licht en goedheid lijkt te versluieren. Het is een begroeting die een begin maakt met het Evangelie, met de Blijde Boodschap.

Maar waarom wordt Maria aldus uitgenodigd om zich te verheugen? Het antwoord staat in het tweede deel van de begroeting: “de Heer is met u”. Ook hier moet men zich tot het Oude Testament wenden om de betekenis van deze woorden goed te begrijpen. In het boek Sefanja vinden wij deze woorden: “Jubel, dochter Sion! ... De koning van Israël, Jahwe, Hij is binnen uw muren … Jahwe, uw God, is binnen uw muren, een reddende held!” (Sef. 3, 14-17). In deze woorden wordt aan Israël, aan de dochter van Sion, een dubbele belofte gedaan: God zal komen als Redder en Hij zal Zijn verblijf vestigen precies te midden van Zijn volk, in de schoot van de dochter van Sion. Deze belofte verwezenlijkt zich precies in de dialoog tussen de engel en Maria: Maria wordt geïdentificeerd met het volk door God gehuwd, Zij is werkelijk de dochter van Sion in persoon; in Haar voltrekt zich de verwachting van de definitieve komst van God, in Haar vestigt de levende God Zijn verblijf.

In de begroeting van de engel wordt Maria “Begenadigde” genoemd; in het Grieks heeft het woord “genade”, charis, dezelfde taalkundige oorsprong als het woord “vreugde”. In dit woord bemerkt men ook en nog duidelijker de oorsprong van deze vreugde bij Maria: de vreugde komt van de genade, dus van de gemeenschap met God, van de vitale band tussen Haar en Hem, van het feit dat Zij het verblijf is van de Heilige Geest, helemaal door Gods werking gevormd. Maria is het schepsel dat op een unieke wijze de poorten wijd open heeft gezet voor Haar Schepper, Zij heeft zich overgegeven aan Zijn handen, zonder beperking. Zij leeft helemaal van en in de relatie met de Heer; Zij heeft een luisterende houding, is aandachtig voor Gods tekens op de weg van Zijn volk; Zij behoort tot een geschiedenis van geloof in en van hoop op Gods beloften die het weefsel vormen van zijn bestaan. En Zij onderwerpt zich vrij aan het ontvangen woord, aan de Goddelijke wil in de gehoorzaamheid van het geloof.

Document

Naam: MAAGD MARIA: ICOON VAN EEN GEHOORZAAM GELOOF
10e catechese in de reeks n.a.v. het Jaar van het Geloof - Aula Paulus VI
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 december 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test