• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om tegemoet te komen aan persoonlijke en ambtelijke behoeften in verband met het verloop van de verkiezing dienen de secretaris van het college van Kardinalen, die fungeert als secretaris van de vergadering van kiesgerechtigden, de meester van de pauselijke liturgievieringen met twee acht ceremoniemeesters en twee religieuzen, belast met het pauselijke secretariaat, een door de Kardinaal-deken of een hem vervangende Kardinaal gekozen geestelijke beschikbaar te zijn en dus passend gehuisvest te zijn in daarvoor geschikte vertrekken binnen de grenzen waarvan sprake is bij H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Universi Dominici Gregis
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
(22 februari 1996)
van onderhavige Constitutie.

Verder een aantal priesters van religieuze orden, om in verschillende talen te kunnen biechthoren; twee artsen voor eventuele noodgevallen.

Verder zal voor voldoende personen zorg gedragen moeten worden voor het verzorgen van de maaltijden en voor de huishouding.

Al deze personen moeten tevoren door de Kardinaal-Camerlengo en zijn drie Kardinaal-assistenten worden goedgekeurd

Zie ook:

Doorhaling en onderstreept de wijzigingen doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013)

Alle bij nr. 46 en nr. 55 §2 van onderhavige apostolische Constitutie genoemde personen, die om welke reden dan ook en op welk tijdstip dan ook door wie dan ook kennis mochten krijgen van hetgeen direct of indirect de handelingen van de verkiezing betreft en in het bijzonder hetgeen betrekking heeft op de stemmingen van de verkiezing zelf, zijn tot strikte geheimhouding verplicht tegenover iedereen die geen deel uitmaakt van het college van kieskardinalen: met dat doel dienen zij voor het begin van de werkzaamheden van de verkiezing de eed af te leggen op de wijze en volgens de formule die in het volgende nummer zijn aangegeven

Zie ook:

Onderstreept toevoeging doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013)

At a suitable time before the beginning of the election, the persons indicated in No. 46 and 55 § 2 of this Constitution, having been duly warned about the meaning and extent of the oath which they are to take, shall, in the presence of the Cardinal Camerlengo or another Cardinal delegated by him, and of two Masters of Ceremonies, swear and sign the oath according to the following formula:

I, N.N., promise and swear that, unless I should receive a special faculty given expressly by the newly- elected Pontiff or by his successors, I will observe absolute and perpetual secrecy with all who are not part of the College of Cardinal electors concerning all matters directly or indirectly related to the ballots cast and their scrutiny for the election of the Supreme Pontiff.

I likewise promise and swear to refrain from using any audio or video equipment capable of recording anything which takes place during the period of the election within Vatican City, and in particular anything which in any way, directly or indirectly, is related to the process of the election itself.

I declare that I take this oath fully aware that an infraction thereof will make me subject to the spiritual and canonical penalties which the future Supreme Pontiff will see fit to adopt, in accordance with Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
of the Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.
penalty of excommunication latae sententiae reserved to the Apostolic See.

So help me God and these Holy Gospels which I touch with my hand.

De bij nr. 46 en nr. 55 § 2 van onderhavige Constitutie aangegeven personen moeten na naar behoren over de betekenis en de omvang van de af te leggen eed op de hoogte te zijn gesteld vóór het begin van de werkzaamheden van de verkiezing voor de Kardinaal Camerlengo of een andere door hem gedelegeerde Kardinaal in aanwezigheid van twee apostolische apostolische protonotarii uit het aantal deelnemers op het passende ogenblik de eed volgens de volgende formule uitspreken en ondertekenen:

Ik N. N. beloof en zweer het absolute geheim te bewaren tegenover ieder die geen deel uitmaakt van het college van kieskardinalen, en dat voor eeuwig, tenzij ik expliciet een speciale machtiging van de nieuwe gekozen Paus of van zijn opvolgers daartoe krijg, omtrent alles wat direct of indirect de stemmingen en het tellen van de stemmen voor de verkiezing van de Paus aangaat.

Ik beloof en zweer eveneens mij ervan te onthouden gebruik te maken van elk audio-visueel instrument ter registratie van hetgeen in de periode van de verkiezing zich afspeelt binnen Vaticaanstad, en vooral hetgeen direct of indirect op wat voor wijze ook behoort tot de werkzaamheden in verband met de verkiezing.

Ik verklaar deze eed uit te spreken in het bewustzijn dat een inbreuk hierop voor mij de geestelijke en canonieke straffen welke de toekomstige Paus nodig acht, in overeenstemming met Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.
straf van excommunicatie “latae sententiae”, voorbehouden aan de Apostolische Stoel, met zich zal meebrengen”.

Zo helpe mij God en deze heilige Evangelieën, waarop ik mijn hand leg.

Zie ook:

Doorhaling en onderstreept de wijzigingen doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013).

Nadat volgens de voorgeschreven riten de uitvaart van de overleden Paus is gevierd, komen na voorbereiding van hetgeen noodzakelijk is voor een geregeld verloop van de verkiezing, alle kiesKardinalen op de dag, zoals bepaald bij nr. 37 van onderhavige Constitutie, bijeen voor het begin van het conclaaf in de basiliek van de heilige Petrus in het Vaticaan, of elders al naargelang tijd en plaats deel te nemen aan een plechtige Eucharistieviering met de votiefmis 'Pro elegendo Papa'  - 'Voor de keuze van een Paus'. Missale Romanum, nr. 4, p. 795 Dit dient op een passend uur in de morgen te worden gedaan, zodat in de middag hetgeen in de volgende nummers van deze Constitutie wordt voorgeschreven, kan plaatsvinden.

Van de Cappella Paolina van het apostolisch paleis, waar zij zich op het passende uur in de middag verzamelen, begeven de kieskardinalen zich in koorkledij in plechtige processie, onder het aanroepen van de bijstand van de Heilige Geest met het gezang Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
, naar de Sixtijnse Kapel, de plaats van het verloop van de verkiezing. Aan de processie nemen deel de vice-Camerlengo, de auditor-generaal van de Apostolische Kamer en twee leden beide colleges van de apostolische protonotarii uit het aantal deelnemers, van de prelaten auditores van de Rota Romana en van de prelaten clerici van de Kamer.

Zie ook:

Onderstreept wijziging doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013)

De wezenlijke onderdelen van het conclaaf blijven bestaan, maar de minder belangrijke onderdelen, die door de wijzigingen van de omstandigheden van het doel, waarvoor ze dienden, niet meer nodig zijn, worden aangepast. Met deze Constitutie bepaal ik en schrijf ik voor dat de verkiezing van de Paus, in overeenstemming met de voorschriften van de volgende nummers, uitsluitend in de Sixtijnse Kapel van het Apostolische Paleis in Vaticaanstad gehouden wordt. Daartoe wordt de Sixtijnse Kapel een absoluut afgesloten gebied tot het einde van de verkiezing, zodat totale geheimhouding is gegarandeerd met betrekking tot alles wat gezegd en gedaan is, dat op enigerlei wijze verbonden is met de verkiezing van de Paus.

Daarom zal het de zorg van het college van Kardinalen, werkend onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de Camerlengo, bijgestaan door de bijzondere Congregatie, waarvan sprake is bij nr. 7 van onderhavige Constitutie, zijn dat binnen de genoemde kapel en belendende percelen alles tevoren in gereedheid is gebracht, ook met de externe hulp van de vice-Camerlengo en de substituut van het Staatssecretariaat, zodat een reguliere verkiezing en discretie in dezen gegarandeerd zijn.

In het bijzonder moeten zorgvuldige en strenge controles uitgevoerd worden met de hulp van betrouwbare personen met bewezen technische kennis, om te verzekeren dat in die ruimten geen audiovisueel apparaten in het geheim geïnstalleerd zijn, die van binnenuit iets kunnen registreren en dit naar buiten kunnen brengen.

Zie ook:

Onderstreept wijziging doorgevoerd door Paus Benedictus XVI in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013)

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test