• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GA, EN MAAK ALLE VOLKEREN TOT LEERLING! (MT. 28, 19)
Voor de 28e Wereldjongerendag 2013 in Rio de Janeiro (Brazilië)

Beste jonge vrienden,

Ik groet jullie met grote vreugde en liefde. Ik weet zeker dat velen van jullie des te meer “geworteld en gebouwd op Christus, standvastig in het geloof” (Kol. 2, 7) zijn teruggekeerd van de Wereldjongerendagen in Madrid. Dit jaar vierden we in onze bisdommen de vreugde dat we Christenen zijn, met als thema “Verheug u altijd in de Heer” (Fil. 4, 4). En nu bereiden we ons voor op de volgende Wereldjongerendag, die plaats zal vinden in Rio de Janeiro, Brazilië, in juni 2013.

Ten eerste wil ik jullie nogmaals uitnodigen deel te nemen aan deze belangrijke gebeurtenis. Het beroemde standbeeld van Christus de Verlosser die over die prachtige Braziliaanse stad uitkijkt zal een sprekend voorbeeld voor ons zijn. De open armen van Christus zijn een teken van Zijn bereidwilligheid om allen die tot Hem komen te omarmen, en Zijn hart vertegenwoordigt Zijn enorme liefde voor iedereen en voor ieder van ons. Laat jezelf tot Christus getrokken worden! Ervaar deze ontmoeting samen met alle andere jongeren die voor de komende Wereldjongerendag samen zullen komen in Rio! Neem de liefde van Christus aan en jullie zullen getuigen zijn die de wereld zo nodig heeft.

Ik nodig jullie uit om je op de Wereldjongerendag in Rio de Janeiro voor te bereiden door je nu al te bezinnen op het thema van de bijeenkomst: “Ga, en maak alle volkeren tot leerling!” (Mt. 28, 19) Dit is de grote missionaire opdracht die Christus de hele Kerk gegeven heeft en nu, tweeduizend jaar later, blijft die even dringend als altijd. Deze opdracht zou krachtig in jullie harten moeten weerklinken. Het jaar van voorbereiding op de bijeenkomst in Rio valt samen met het Jaar van het Geloof, dat begon met de Bisschoppensynode over de ‘Nieuwe Evangelisatie voor het Doorgeven van het Christelijk Geloof’. Ik ben blij dat jullie, beste jonge mensen, betrokken zijn bij deze missionaire handreiking namens de hele Kerk. Christus bekend te maken is het kostbaarste geschenk dat je anderen kan geven.

Een dringende oproep
De geschiedenis laat zien hoe vele jonge mensen door hun vrijgevige zelfgave een grote bijdrage leverden aan het Koninkrijk van God en de ontwikkeling van deze wereld door de verkondiging van het Evangelie. Vol met enthousiasme brachten zij het Goede Nieuws van Gods Liefde, zichtbaar gemaakt in Christus; zij gebruikten de middelen en mogelijkheden die toen beschikbaar waren, die veel minder ontwikkelt waren dan de onze. Een voorbeeld dat zich aandient is dat van de Zalige José de Anchieta. Hij was een jonge Spaanse Jezuïet in de zestiende eeuw die nog voor zijn twintigste verjaardag als missionaris naar Brazilië ging en een groot apostel van de Nieuwe Wereld werd. Maar ik denk ook aan degenen onder jullie die zich vrijgevig hebben toegewijd aan de missie van de Kerk. Daar zag ik een prachtige getuigenis van tijdens de Wereldjongerendag in Madrid, in het bijzonder in de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot de vrijwilligers
Aan het einde van de Wereldjongerendag Madrid - Paviljoen 9 van de nieuwe Jaarbeurs van Madrid (IFEMA) (21 augustus 2011)
.

Tegenwoordig vragen vele jonge mensen zich af of het leven iets goeds is, en zij hebben moeite hun weg te vinden. In het algemeen, echter, bezien jonge mensen de problemen van onze wereld en vragen zich af: is er iets dat ik kan doen? Het licht van het geloof schijnt in deze duisternis. Het helpt ons te begrijpen dat elk menselijk leven kostbaar is omdat ieder van ons de vrucht is van Gods liefde. God heeft iedereen lief, zelfs degenen die van Hem zijn afgedwaald of Hem negeren. God wacht geduldig. Ja, God gaf Zijn Zoon om te sterven en weer op te staan om ons radicaal te bevrijden van het kwaad. Christus stuurde Zijn leerlingen uit om deze vreugdevolle boodschap van verlossing en nieuw leven naar alle mensen overal te brengen.

In haar voortdurende missie van evangelisatie, rekent de Kerk ook op jullie. Beste jonge mensen, jullie zijn de eerste missionarissen onder jullie tijdgenoten! Aan het einde van het Tweede Vaticaans Concilie – waarvan we dit jaar de vijftigste verjaardag vieren – gaf de Dienaar Gods Paulus VI een 2e Vaticaans Concilie - Overig document
Boodschap aan de jongeren
(8 december 1965)
. Die begon zo: “Het is tot jullie, jonge mannen en vrouwen van de wereld, dat het Concilie haar laatste boodschap wil richten. Want het zijn jullie die de fakkel van jullie ouderen zullen ontvangen en die zullen leven in de wereld in de tijd van de grootste veranderingen die ooit in haar geschiedenis hebben plaatsgevonden. Het zijn jullie die, door het beste van de voorbeelden en het onderwijs van jullie ouders en leraars over te nemen, de maatschappij van morgen vorm zullen geven. Jullie zullen er mee gered worden, dan wel ermee sterven.” Het sloot af met de woorden: “Bouw met enthousiasme een betere wereld dan die we vandaag hebben!” 2e Vaticaans Concilie, Overig document, Boodschap aan de jongeren (8 dec 1965).

Beste vrienden, deze uitnodiging blijft eigentijds. We leven in een heel bijzondere periode in de geschiedenis. Technologische ontwikkelingen hebben ons ongekende mogelijkheden tot interactie tussen mensen en volkeren gegeven. Maar de globalisatie van deze relaties zal alleen positief zijn en helpen de wereld in menselijkheid toe te nemen als het gebaseerd is op liefde, en niet op materialisme. Liefde is het enige dat het hart kan vullen en mensen samen kan brengen. God is liefde. Als we God vergeten verliezen we alle hoop en zijn we niet in staat anderen lief te hebben. Daarom is het zo nodig om de getuigen van de aanwezigheid van God, zodat anderen het kunnen ervaren. De verlossing van de mensheid hangt hiervan af, evenals de verlossing van ieder van ons. Iedereen die dit begrijpt kan niet anders dan met de heilige Paulus uitroepen: ”Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde!” (1 Kor. 9, 16).

Leerlingen van Christus worden

Deze missionaire roeping komt ook nog om een andere reden tot jullie, en dat is omdat het nodig is voor jullie persoonlijke weg in het geloof. De Zalige Johannes Paulus II schreef: “Het geloof wordt krachtiger als het aan anderen gegeven wordt” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 2. Als jullie het Evangelie verkondigen, groeien jullie zelf terwijl jullie dieper geworteld worden in Christus en volwassen christenen worden. Missionaire toewijding is een essentiële dimensie van het geloof. We kunnen geen ware gelovigen zijn als we niet evangeliseren. De verkondiging van het Evangelie kan alleen het resultaat zijn van de vreugde die voortkomt uit het ontmoeten van Christus en in Hem de rots ontdekken waarop onze levens kunnen worden gebouwd. Als jullie proberen anderen te helpen en aan hen het Evangelie verkondigen, vinden jullie eigen levens, zo vaak versplinterd door al onze activiteiten, hun eenheid in de Heer. Jullie zullen ook jezelf opbouwen, en jullie zullen groeien en je ontwikkelen in menselijkheid.

Wat betekent het om een missionaris te zijn? In de eerste plaats betekent het een leerling van Christus zijn. Het betekent steeds opnieuw luisteren naar de uitnodiging om Hem te volgen en naar Hem te kijken: “Kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart” (Mt. 11, 29). Een leerling is iemand die aandacht heeft voor het woord van Jezus Vgl. Lc. 10, 39 , iemand die erkent dat Jezus de Leraar is die zoveel van ons gehouden heeft dat Hij Zijn leven voor ons gaf. Daarom moet ieder van jullie je elke dag laten vormen door het woord van God. Dat zal jullie tot vrienden van de Heer Jezus maken en jullie in staat stellen andere jonge mensen naar vriendschap met Hem te leiden.

Ik moedig jullie aan om aan de gaven die jullie van God hebben gekregen te denken, zodat jullie die op jullie beurt aan anderen kunnen doorgeven. Leer je persoonlijke geschiedenis te lezen. Wees je bewust van het prachtige erfgoed dat door eerdere generaties aan jullie is doorgegeven. Zo vele mensen, vol van geloof, hebben dapper het geloof doorgegeven tegenover beproevingen en onbegrip. Laten we nooit vergeten dat we schakels zijn in een grote keten van mannen en vrouwen die de waarheid van het geloof hebben doorgegeven en op ons rekenen om het aan anderen door te geven. Missionaris zijn houdt een kennis van dit erfgoed, dat het geloof van de Kerk is, in. Het is nodig dat jullie weten waar jullie in geloven, zodat jullie het kunnen verkondigen. Zoals ik in de inleiding van de Catechismus-Compendium
Youcat
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
(29 november 2010)
, de catechismus voor jonge mensen die ik jullie heb gegeven op de Wereldjongerendag in Madrid, schreef: “Je moet je geloof net zo goed kennen als een IT-specialist zijn computersysteem. Je geloof moet je vertrouwd zijn zoals een goede musicus het stuk dat hij speelt. Ja, jullie moeten nog veel meer met het geloof vertrouwd zijn dan de generatie van jullie ouders dat was. Want jullie moeten de uitdagingen en verleidingen van deze tijd krachtig en vastbesloten aankunnen.” Catechismus-Compendium, Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI, Youcat (29 nov 2010). Woord vooraf

Ga er op uit!

Jezus stuurde Zijn leerlingen op missie met deze opdracht: “Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden” (Mc. 16, 15-16). Evangeliseren betekent het Goede Nieuws van de verlossing naar anderen brengen en hen laten weten dat dit Goede Nieuws een persoon is: Jezus Christus. Wanneer ik Hem ontmoet, wanneer ik ontdek hoezeer ik door God word liefgehad en verlost, dan begin ik niet alleen verlangen te voelen, maar ook de noodzaak om God bij anderen bekend te maken. Aan het begin van het Evangelie van Johannes lezen we hoe Andreas, meteen nadat hij Jezus had ontmoet, zijn broer Simon ging halen (Joh. 1, 40-42). Evangelisatie begint altijd met een ontmoeting met de Heer Jezus. Zij die tot Jezus komen en Zijn liefde hebben ervaren willen onmiddellijk de schoonheid van de ontmoeting en de vreugde die voortkomt uit Zijn vriendschap delen. Hoe beter we Jezus kennen, hoe meer we over Hem willen praten. Hoe meer we met Christus spreken, hoe meer we over Hem willen praten. Hoe meer we door Christus worden overtuigd, hoe meer we anderen tot Hem willen brengen.

Door het Doopsel, dat ons nieuw leven geeft, woont de Heilige Geest in ons en vuurt onze geesten en harten aan. De Geest laat ons zien hoe we God kunnen kennen en binnen kunnen gaan in een steeds diepere vriendschap met Christus. Het is de Geest die ons aanzet het goede te doen, anderen te dienen en onszelf te geven. Door het Vormsel worden we door de gaven van de Geest gesterkt zodat we op steeds volwassener wijze kunnen getuigen van het Evangelie. Het is dus de Geest van liefde die onze missie aanstuwt. De Geest zet ons aan om vanuit onszelf uit te gaan en te evangeliseren. Beste jonge mensen, laat jullie zelf leiden door de kracht van Gods liefde. Laat die liefde de neiging overwinnen om in je eigen wereld, met je eigen problemen en gewoonten, opgesloten te blijven. Heb de moed om uit jezelf te treden om naar anderen toe te gaan en hen de weg te laten zien naar een ontmoeting met God.

Verzamel alle volkeren
De verrezen Christus stuurde Zijn leerlingen uit om te getuigen van Zijn verlossende aanwezigheid voor alle volkeren, want God wil, in Zijn overvloedige liefde, dat iedereen gered wordt en niemand verloren raakt. Door Zijn liefdevolle offer aan het kruis opende Jezus voor iedere man en vrouw de weg om God te leren kennen en een gemeenschap van liefde met Hem binnen te gaan. Hij vormde een gemeenschap van leerlingen om de verlossende boodschap van het Evangelie naar de uiteinden van de aarde te brengen en mannen en vrouwen in elke tijd en op elke plaats te bereiken. Laten we Gods verlangen het onze maken!

Beste vrienden, open jullie ogen en kijk om je heen. Zoveel jonge mensen zien niet langer een betekenis in hun leven. Ga uit! Christus heeft jullie ook nodig. Laat jezelf meegevoerd worden door Zijn liefde. Sta ten dienste van deze enorme liefde, zodat het iedereen kan bereiken, vooral degenen die ver weg zijn. Sommige mensen zijn geografisch gezien ver weg, maar anderen zijn ver weg omdat hun manier van leven geen plaats heeft voor God. Sommige mensen hebben nog niet persoonlijk het Evangelie ontvangen, terwijl anderen het is gegeven, maar leven alsof God niet bestaat. Laten we ons hart openstellen voor iedereen. Laten we eenvoudig en met respect in gesprek gaan. Als dit gesprek in echte vriendschap wordt gevoerd, dan zal het vrucht dragen. De volkeren die we zijn uitgenodigd te bereiken zijn niet alleen andere landen op de wereld. Het zijn ook de verschillende gebieden van ons leven, zoals onze gezinnen, gemeenschappen, plaatsen van studie en werk, vriendengroepen en plaatsen waar we onze vrije tijd doorbrengen. De vreugdevolle verkondiging van het Evangelie is bedoeld voor alle gebieden van ons leven, zonder uitzondering.

Ik zou twee gebieden waar jullie missionaire toewijding des te nodig is willen benadrukken. Beste jonge mensen, het eerste is de wereld van de sociale communicatie, in het bijzonder het internet. Zoals ik al bij een andere gelegenheid gezegd heb: “Ik vraag jullie om de waarden waarop jullie je levens hebben opgebouwd in te voeren in deze nieuwe omgeving van communicatie- en infomatietechnologie. (...) Het is in het bijzonder aan jonge mensen, die een bijna automatische affiniteit hebben met de nieuwe vormen van communicatie, om de verantwoordelijkheid voor de evangelisatie van dit ‘digitale continent’ op zich te nemen” Paus Benedictus XVI, Boodschap, 43e Werelddag van de Sociale Communicatiemiddelen, Nieuwe technologieën, nieuwe relaties. Bevorderen van een cultuur van respect, dialoog en vriendschap (24 jan 2009), 10. Leer deze media wijselijk te gebruiken. Wees je bewust van de verborgen gevaren die erin schuilen, in het bijzonder het risico op verslaving, op het door elkaar halen van de echte en de virtuele wereld, en het vervangen van directe en persoonlijke ontmoetingen en dialoog met internetcontacten.

Het tweede gebied is dat van reizen en migratie. Tegenwoordig reizen meer en meer jonge mensen, sommigen voor hun studie of werk, en soms voor het plezier. Ik denk ook aan de migratiebewegingen die miljoenen mensen, soms heel jong, aangaat, en die om financiële of sociale redenen naar andere gebieden of landen gaan. Ook hier vinden we voorzienige kansen om het Evangelie te delen. Beste jonge mensen, weest niet om in deze contexten te getuigen van je geloof. Het doorgeven van de vreugde van een ontmoeting met Christus is een kostbaar geschenk voor degenen die je ontmoet.

Maak leerlingen!
Ik stel me voor dat jullie het soms moeilijk vinden om jullie leeftijdsgenoten uit te nodigen voor een geloofservaring. Jullie hebben gezien hoeveel jonge mensen, vooral op bepaalde momenten op hun levensweg, Christus verlangen te kennen en te leven volgens de waarden van het Evangelie. Wat kunnen wij doen? Ten eerste zal jullie nabijheid en getuigenis zelf een manier zijn waarop God hun harten kan raken. De verkondiging van Christus is niet alleen een kwestie van woorden, maar iets dat het hele leven omvat en zich vertaalt in tekenen van liefde. Het is de liefde die Christus in onze harten heeft uitgegoten dat ons evangelisatoren maakt. Als gevolg moet onze liefde meer en meer als die liefde van Christus worden. We moeten altijd voorbereid zijn om, zoals de Barmhartige Samaritaan, aandacht te hebben voor degenen die we ontmoeten, om te luisteren, om begripvol te zijn, en om te helpen. Op deze manier kunnen we degenen die zoeken naar de waarheid en betekenis van het leven naar Gods huis leiden, waar hoop en verlossing wonen Vgl. Lc. 10, 29-37 . Beste vrienden, vergeet nooit dat de eerste daad van liefde die je voor anderen kan doen het delen van de bron van onze hoop is. Als we hen God niet geven, dan geven we hen te weinig! Jezus droeg Zijn apostelen op: “Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb” (Mt. 28, 19-20). De belangrijkste manier die we hebben om “leerlingen te maken” is door het Doopsel en catechese. Dit betekent dat we de mensen die we evangeliseren naar de ontmoeting met de levende Christus leiden, bovenal in Zijn woord en in de sacramenten. Op deze manier kunnen ze in Hem geloven, kunnen ze God leren kennen en in Zijn genade leven. Ik zou willen dat ieder van jullie je afvraagt: Heb ik ooit de moed gehad om het Doopsel voor te stellen aan jonge mensen die dat niet ontvangen hebben? Heb ik ooit iemand uitgenodigd om op ontdekkingsreis te gaan in het christelijk geloof? Beste vrienden, wees niet bang om mensen van jullie eigen leeftijd voor te stellen Christus te ontmoeten. Vraag de Heilige Geest om hulp. De Geest zal jullie laten zien hoe je Christus steeds meer kunt kennen en liefhebben, en om creatief te zijn in de verspreiding van het Evangelie.
Standvastig in het geloof
Geconfronteerd met moeilijkheden in de missie van evangelisatie, zul je misschien geneigd zijn te zeggen, zoals de profeet Jeremia: “Ach Heer God, ik kan niet spreken; ik ben veel te jong”. Maar God zal ook jou zeggen: “Zeg niet: “Ik ben veel te jong!” Ga naar iedereen tot wie Ik u zend” (Jer. 1, 6-7). Elke keer dat je je ongeschikt voelt, niet in staat en zwak in het verkondigen en getuigen van het geloof, wees dan niet bang. Evangelisatie is niet ons initiatief, en het hangt niet af van onze talenten. Het is een gelovig en gehoorzaam antwoord op de oproep van God en het hangt dus niet af van onze kracht, maar van die van God. De heilige Paulus wist dit uit ervaring: “Maar wij dragen deze schat in aarden potten, en zo blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons” (2 Kor. 4, 7).

Om die reden moedig ik jullie aan om het gebed en de sacramenten als basis te nemen. Ware evangelisatie komt voort uit gebed en wordt ondersteund door gebed. We moeten eerst met God spreken om in staat te zijn over God te spreken. In het gebed vertrouwen we de mensen naar wie we gezonden zijn aan God toe, en vragen we Hem hun harten te raken. We vragen de Heilige Geest om ons werktuigen te maken voor hun verlossing. We vragen Christus om de woorden op onze lippen te leggen en ons tekenen van Zijn liefde te maken. Algemener bidden we voor de missie van de hele Kerk, zoals Jezus ons duidelijk heeft gevraagd: “Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst” (Mt. 9, 38). Ontdek in de Eucharistie de bron van je leven in het geloof en christelijke getuigenis door regelmatig de Mis bij te wonen, op elke zondag en wanneer je kan door de week. Benader het sacrament van Verzoening vaak. Het is een heel speciale ontmoeting met Gods genade waarin Hij ons verwelkomt, ons vergeeft en onze harten in liefde vernieuwt. Doe je best om het sacrament van het Vormsel te ontvangen als je dat nog niet hebt gedaan, en bereid je erop voor met zorg en toewijding. Net als de Eucharistie is het Vormsel een missiesacrament, want het geeft ons de kracht en liefde van de Heilige Geest om zonder angst ons geloof te belijden. Ik moedig jullie ook aan om aan Eucharistische aanbidding te doen. Tijd doorgebracht met luisteren naar en spreken met Jezus aanwezig in het Allerheiligste Sacrament wordt een bron van nieuw missionair enthousiasme.

Als je deze weg gaat zal Christus zelf je de mogelijkheid geven om volledig trouw te zijn aan Zijn woord en trouw en dapper van Hem te getuigen. Soms zal je gevraagd worden om bewijs te leveren voor je vasthoudendheid, vooral wanneer het woord van God wordt afgewezen of tegengewerkt. In sommige delen van de wereld lijden sommigen van jullie onder het feit dat jullie niet in het openbaar kunnen getuigen van jullie geloof in Christus, vanwege een gebrek aan godsdienstvrijheid. Sommigen hebben al met hun leven geboet voor het feit dat ze bij de Kerk hoorden. Ik vraag jullie om standvastig in het geloof te blijven, overtuigd dat Christus in elke beproeving naast jullie staat. Ook aan jullie zegt Hij: “Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning” (Mt. 5, 11-12).

Met de hele Kerk
Beste jonge mensen, als jullie standvastig willen blijven in de belijdenis van het geloof waar jullie ook worden gezonden, dan hebben jullie de Kerk nodig. Niemand kan in zijn eentje van het Evangelie getuigen. Jezus stuurde Zijn leerlingen samen op missie. Hij sprak hen in het meervoud aan toen Hij zei: “Maak leerlingen”. Onze getuigenis wordt altijd gegeven als leden van de christengemeenschap, en onze missie wordt vruchtbaar door de gemeenschap die leeft in de Kerk. Door jullie eenheid en liefde voor elkaar zullen anderen jullie herkennen als leerlingen van Christus Vgl. Joh. 13, 35 . Ik dank God voor het wonderbaarlijke evangelisatiewerk dat door onze christengemeenschappen, onze parochies en onze kerkelijke bewegingen wordt uitgevoerd. De vruchten van deze evangelisatie behoren toe aan de hele Kerk. Zoals Jezus zei: “de een zaait en de ander maait” (Joh. 4, 37).

Hier kan ik niet nalaten om mijn dankbaarheid te uiten voor het grote geschenk van de missionarissen die zich volledig toewijden aan de verkondiging van het Evangelie tot aan de uiteinden van de aarde. Ik dank ook de Heer voor priesters en gewijde personen die zichzelf volledig geven zodat Christus wordt verkondigt en liefgehad. Hier zou ik jonge mensen die door God worden geroepen zich enthousiast aan deze roepingen te wijden willen aanmoedigen: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand. 20:35). Aan hen die alles achterlaten om Hem te volgen belooft Jezus het honderdvoud en daarnaast eeuwig leven Vgl. Mt. 19, 29 .

Ik dank ook al die leken – mannen en vrouwen – die hun best doen hun dagelijks leven te leven als een missie, waar zij zich ook bevinden, thuis of op het werk, zodat Christus geliefd en gediend zal worden en het Koninkrijk van God zal groeien. Ik denk in het bijzonder aan al diegenen die werken in het onderwijs, gezondheidszorg, zakenwereld, politiek en financiën, en in de vele andere gebieden van het lekenapostolaat. Christus heeft jullie toewijding en getuigenis nodig. Laat niets – hetzij moeilijkheden of gebrek aan begrip – je ontmoedigen het Evangelie van Christus te brengen waar je je ook bevindt. Ieder van jullie is een kostbaar geschenk in het grote mozaïek van de evangelisatie!

“Hier ben ik, Heer!”

Als laatste, beste jonge mensen, wil ik jullie allen vragen om, in het diepste van jullie hart, Jezus’ roep om Zijn Evangelie te verkondigen te horen. Zoals het grote standbeeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro laat zien staat Zijn hart in liefde open voor ieder persoon, en Zijn armen zijn wijd geopend om iedereen te omvatten. Wees zelf het hart en de armen van Jezus! Ga en getuig van Zijn liefde! Wees een nieuwe generatie van missionarissen, aangestuurd door liefde en openheid naar allen! Volg het voorbeeld van de grote missionarissen van de Kerk, zoals St. Franciscus Xaverius en zo vele anderen.

Bij de afsluiting van de Wereldjongerendag in Madrid heb ik een aantal jonge mensen uit de verschillende werelddelen, die op missie gingen, gezegend. Zij vertegenwoordigden al die jongen mensen die, in navolging van de woorden van de profeet Jesaja, tegen de Heer hebben gezegd: “Hier ben ik, zend mij!” (Jes. 6, 8). De Kerk heeft vertrouwen in jullie en zij dankt jullie voor de vreugde en energie die jullie bijdragen. Gebruik jullie talenten vrijgevig ten dienste van de verkondiging van het Evangelie! We weten dat de Heilige Geest gegeven wordt aan degenen die hun hart openstellen voor deze verkondiging. En wees niet bang: Jezus, de verlosser van de wereld, is met ons, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld Vgl. Mt. 28, 20 .

Deze oproep, die ik richt tot de jeugd van de hele wereld, heeft een bijzondere weerklank voor jullie, beste jonge mensen van Latijns-Amerika! Tijdens de Vijfde Algemene Vergadering van de Latijns-Amerikaanse Bisschoppen, in Aparecida in 2007, lanceerden de bisschoppen een ‘continentale missie’. Jonge mensen vormen een meerderheid van de bevolking van Zuid-Amerika en zij zijn een belangrijke en kostbare bron voor de Kerk en de maatschappij. Sta in de eerste linie van missionarissen! Nu de Wereldjongerendag naar Latijns-Amerika terugkeert vraag ik jullie, de jonge mensen van het werelddeel, om het enthousiasme van jullie geloof door te geven aan jullie leeftijdsgenoten van over de hele wereld! Moge Onze Lieve Vrouwe, Ster van de Nieuwe Evangelisatie, die we ook aanroepen onder de naam van Onze Lieve Vrouwe van Aparecida en Onze Lieve Vrouwe van Guadalupe, ieder van jullie vergezellen in jullie missie als getuigen van Gods liefde. Aan jullie allen verleen ik met bijzonder liefde mijn Apostolische Zegen.

Uit het Vaticaan, 18 oktober 2012

BENEDICTUS PP XVI

Document

Naam: GA, EN MAAK ALLE VOLKEREN TOT LEERLING! (MT. 28, 19)
Voor de 28e Wereldjongerendag 2013 in Rio de Janeiro (Brazilië)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 oktober 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com (voorlopige werkvertaling)
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test