• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tegen deze uitgebreide achtergrond die door het levensdoel van jullie jongeren wordt opgeroepen met betrekking tot het begrip christelijke roeping, zou ik samen met jullie, jonge mensen tot wie ik deze brief richt, de vraag willen bekijken die in zekere zin in het jonge hart ligt van jullie allemaal. Het gaat om een van de kernvragen van het menselijk leven en tegelijkertijd om een van de centrale thema's van reflectie, creativiteit en cultuur. Het is ook een van de hoofdthema's in de Bijbel een thema waarover ik persoonlijk veel heb nagedacht en waaraan ik veel studie heb gewijd. God schiep de mens: man en vrouw. Daardoor gaf Hij aan de geschiedenis van de mensheid die speciale 'dualiteit' mee, tegelijk met een volledige gelijkheid wat de menselijke waardigheid betreft, alsmede met die wonderlijke aanvulling van elkaar inzake de verdeling van eigenschappen, eigenheden en taken die gepaard gaan met het man- en vrouw-zijn van het menselijk wezen.

Aldus is dit een thema dat in het persoonlijke 'ik' van ieder van jullie zonder meer leeft. De jeugd vormt een periode waarin dit grote thema op een experimentele en creatieve wijze de ziel en het lichaam raakt van iedere jonge vrouwen jonge man. En dit komt tot uitdrukking in het jeugdige geweten dat samengaat met de fundamentele ontdekking van het persoonlijke 'ik' met zijn veelvoudige mogelijkheden. En dan komt er aan de horizon van een jong hart een nieuwe ervaring opdagen: de ervaring van liefde, die vanaf het begin in het levensdoel, dat de jeugd spontaan tot ontwikkeling brengt en gestalte geeft, moet worden ingebouwd.

Dit alles heeft in elk afzonderlijk aspect haar eigen onherhaalbare subjectieve uitdrukkingsvorm, haar rijkheid van gevoelens, en vooral ook haar bovennatuurlijke schoonheid. Tegelijkertijd bevat dit alles een krachtige aansporing om deze uitdrukkingsvorm niet te verminken, om deze schat niet te vernietigen en haar schoonheid niet te misvormen. Wees ervan overtuigd dat deze roeping van God zelf afkomstig is, die de mens schiep " naar Zijn beeld en gelijkenis", en wel "als man en vrouw". Deze roeping komt uit het Evangelie en laat zich horen in de stem van jonge gewetens, wanneer ze hun eenvoud en zuiverheid hebben bewaard: "zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien" (Mt. 5, 8). Ja, door die liefde heen, welke in jou geboren wordt - en die een deel wil worden van je hele levensdoel - moet je God zien, die liefde is. Vgl. 1 Joh. 4, 8.16 En daarom vraag ik jullie om het gesprek met Christus niet af te breken in deze uiterst belangrijke fase van jullie jonge leven: ik zou je zelfs willen vragen om je meer aan Hem te laten binden. Wanneer Christus zegt " volg Mij", dan kan Zijn roeping inhouden: "Ik roep je tot nog een andere liefde," maar heel vaak betekent het: "volg Mij". Volg Mij als bruidegom van de Kerk, Mijn bruid; kom, ook jij wordt de bruidegom van je bruid, ook jij wordt de bruid van je echtgenoot. Jullie beiden worden deelgenoten van dat geheim, van dat sacrament, waarvan de brief aan de Efeziërs zegt dat het iets groots is; groot "omdat het betrekking heeft op Christus en de Kerk". Vgl. Ef. 5, 32

Veel hangt af van het feit of je ook op dit pad Christus wilt volgen; of je niet van Hem weg wilt vluchten als je in aanraking komt met dit gegeven, dat je terecht beschouwt als de grote gebeurtenis van je hart, en dat alleen in jullie zelf en met elkaar beleefd wordt. Ik zou graag willen dat jullie geloven en ervan overtuigd raakt dat deze belangrijke gegevenheid haar uiteindelijke diepte vindt in God, die liefde is - in God die in de absolute eenheid van Zijn goddelijkheid ook een eenheid is van personen: Vader, Zoon en heilige Geest. Ik zou graag willen dat jullie geloven en ervan overtuigd raakt dat jullie 'grote menselijke geheim' zijn oorsprong heeft in God die de Schepper is, en dat het geworteld is in Christus de Verlosser, die zichzelf als bruidegom gegeven heeft en die alle echtparen leert hoe ze zichzelf kunnen geven in de totale volheid van ieders persoonlijke waardigheid. Christus leert ons de huwelijksliefde.

Zich begeven op het pad van de roeping tot het huwelijk betekent: de huwelijksliefde leren, dag aan dag, jaar in jaar uit: de liefde naar ziel en lichaam. de liefde die "lankmoedig is en goedertieren, die niet zichzelf zoekt en zich niet verheugt over het kwade": de liefde "die haar vreugde vindt in de waarheid", de liefde " die alles verdraagt". Vgl. 1 Kor. 13, 4.5.6.7

Die liefde is het die jullie jonge mensen nodig hebben, wanneer jullie toekomst als gehuwden eruit bestaat om de proef van het leven als geheel te doorstaan. En juist die proef maakt deel uit van het ware wezen van de roeping die jullie door het huwelijk willen insluiten in je levensdoel.

En daarom houd ik niet op tot Christus en tot de Moeder van de ware liefde te bidden, voor de liefde die in jullie jonge harten geboren wordt. In mijn leven is het vaak mijn taak geweest om als het ware deze liefde van jonge mensen van meer nabij te begeleiden. Dank zij deze ervaring ben ik gaan begrijpen hoe wezenlijk de zaak is die we hier behandelen, hoe belangrijk en hoe groot zij is. Ik denk dat de toekomst van de mensheid grotendeels wordt bepaald langs het pad van deze liefde, te beginnen met de jeugdige liefde, die jij en zij, jij en hij, ontdekken op het pad van jullie jeugd. Dit kan men een groot avontuur noemen. maar het is evenzeer een grote taak.

Vandaag de dag worden de beginselen van de christelijke moraal over het huwelijk in veel kringen op een verwrongen wijze voorgesteld. Er worden pogingen gedaan om op de omgeving en zelfs op hele samenlevingen een model te drukken dat zichzelf 'progressief' en 'modern' noemt. Maar dan wordt niet onderkend dat dit model de menselijke persoon en wellicht in het bijzonder de vrouw omvormt van een subject naar een object (een object dat op specifieke manier gemanipuleerd wordt) en de totale grote inhoud van de liefde reduceert tot een loutere 'lust', die - ook wanneer beide partners erbij betrokken zijn - toch in wezen zelfzuchtig blijft. Tot slot wordt het kind, dat de vrucht en de nieuwe concrete uitdrukking is van de liefde tussen twee mensen, veeleer een 'lastige bijkomstigheid'. De materialistische en consumptieve cultuur dringt door in dit wonderlijke samenstel van de liefde van een echtpaar, van een vader en een moeder, en berooft haar van die diep menselijke betekenis, welke in het beginsel doordrongen is van een goddelijk kenmerk en een goddelijke weerspiegeling.

Document

Naam: DILECTI AMICI - BEREID TOT VERANTWOORDING
Aan de jongeren in de wereld ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Jeugd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 31 maart 1985
Copyrights: © 1985, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test