• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN
Octaafdag van Maria Tenhemelopneming - Castel Gandolfo

Dierbare broeders en zusters,

Wij vieren vandaag de liturgische gedachtenis van de Heilige Maagd Maria die aanroepen wordt onder de titel van Koningin. De instelling van dit feest is recent, al is het oud door zijn oorsprong en de devotie die het geïnspireerd heeft: het werd ingevoerd door de eerbiedwaardige Pius XII, in 1954, op het einde van het Mariajaar en de datum werd vastgelegd op 31 mei Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Maria Koningin, Ad Caeli Reginam (11 okt 1954). Bij die gelegenheid zei de Paus dat Maria meer dan ieder ander schepsel, koningin is omwille van de verheffing van Haar ziel en de uitmuntendheid van de gave die Zij kreeg. Zij houdt niet op kwistig te zijn met alle schatten van Haar liefde en attenties voor de mensheid Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Bij de kroning van de beeltenis van Maria "Salus Populi Romani" (Heil van het Romeinse volk), waarin de Paus het feets van Maria, Koningin, afkondigt, La Testamonianze (1 nov 1954). Nu, als gevolg van de postconciliaire hervorming van de liturgische kalender, staat het feest acht dagen na het hoogfeest van Tenhemelopneming, om de nauwe band te benadrukken tussen het koningschap van Maria en de verheerlijking van Haar lichaam en ziel, naast Haar Zoon. In de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
van het Tweede Vaticaanse Concilie lezen wij: “... de onbevlekte maagd werd … met lichaam en ziel in de hemelse glorie opgenomen en tot koningin van allen door de Heer verheven, om aldus vollediger gelijkvormig te worden aan haar Zoon” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 59.

Dat is de oorsprong van het feest van vandaag: Maria is Koningin omdat Zij op een unieke manier met Haar Zoon verbonden is, op Haar aardse weg evenals in de heerlijkheid van de hemel. De grote heilige uit Syrië, Efrem de Syriër, zegt dat het koningschap van Maria voortkomt uit Haar moederschap: Zij is de Moeder van de Heer, van de Koning der koningen Vgl. Jes. 9, 1-6 en Zij wijst ons Jezus aan die het leven is, het heil en onze hoop. De Dienaar Gods, Paulus VI, herinnerde in zijn apostolische Exhortatie “H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Marialis Cultus
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
(2 februari 1974)
”: “In de Maagd heeft alles verband met Christus en hangt alles van Hem af: het is voor Hem dat God de Vader Haar van in alle eeuwigheid gekozen heeft als geheel heilige Moeder en Haar heeft gesierd met gaven van de Geest die aan niemand anders werden verleend” H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 25.
Maar nu kunnen wij ons afvragen: wat betekent de uitdrukking “Maria Koningin”? Is het slechts een titel, die met andere titels verband houdt, en is de kroon een sieraad zoals andere? Wat betekent dit? Wat is dat koningschap? We wezen er reeds op dat het een gevolg is van Haar vereniging met Haar Zoon, van Haar bestaan in de hemel, namelijk in gemeenschap met God; Zij neemt deel aan de verantwoordelijkheid van God voor de wereld, aan Gods liefde voor de wereld. Gewoonlijk heeft men een algemeen idee over een koning of koningin: het zou iemand zijn met macht, rijkdom. Maar dat is niet de stijl van het koningschap van Jezus en Maria. Denken we aan de Heer: het koningschap en de manier waarop Jezus koning was, bestaat uit nederigheid, dienstbaarheid, liefde: het is vooral dienstbaar zijn, helpen, beminnen. Herinneren we ons dat Jezus tot koning werd uitgeroepen op het kruis door dit opschrift van Pilatus: “De koning der Joden” (Mc. 15, 26). Op dat ogenblik, op het kruis, toont Hij dat Hij koning is. En hoe is Hij koning? Door met en voor ons te lijden, door ons ten einde toe lief te hebben, zo heerst Hij en schept Hij waarheid, liefde, gerechtigheid. Of denken wij nog aan een ander moment: op het laatste avondmaal buigt Hij zich om de voeten van Zijn vrienden te wassen. Jezus’ koningschap heeft dus niets te zien met dat van de machtigen der aarde. Hij is een koning die Zijn dienaars dient; dat heeft Hij door heel Zijn leven getoond. En hetzelfde geldt ook voor Maria: Zij is koningin in Haar dienstbaarheid aan God ten bate van de mensheid, Zij is koningin van de liefde waarmee Zij Haar zelfgave aan God beleeft om toe te treden tot het heilsplan van de mens. Aan de engel antwoordt Zij: “Zie de dienstmaagd des Heren” Vgl. Lc. 1, 38 en in het Magnificat zingt Zij: God zag neer op de kleinheid van Zijn dienstmaagd Vgl. Lc. 1, 48 . Zij helpt ons. Juist door van ons te houden, door ons te helpen in al onze noden, is Zij koningin; Zij is onze zuster, onze nederige dienares.
En nu komen wij tot de kern: hoe oefent Maria dit koningschap van dienstbaarheid en liefde uit? Door over ons, Haar kinderen te waken: kinderen die zich tot Haar in het gebed richten, om Haar te danken of om Haar moederlijke bescherming en hemelse hulp te vragen, nadat we ons misschien van weg hebben vergist, beklemd door verdriet of angst door de droeve wederwaardigheden die het leven verstoren. In de sereniteit of het duister van ons leven, richten wij ons tot Maria, vertrouwend op Haar blijvende voorspraak opdat Zij van Haar Zoon voor ons alle genaden en nodige barmhartigheid zou verkrijgen voor onze pelgrimstocht op de wegen van de wereld. Aan Hem die de wereld regeert en de bestemming van het heelal in Zijn hand houdt, richten wij ons met vertrouwen, door de tussenkomst van de Maagd Maria. Reeds eeuwen wordt Zij aanroepen als Koningin van de hemel; acht keer wordt Zij in de litanie van de Heilige Maagd Maria aanroepen als Koningin van de engelen, van de aartsvaders, profeten, apostelen, martelaren, belijders, maagden, van alle heiligen en van de gezinnen. Het ritme van deze oude aanroepingen en dagelijkse gebeden zoals het “Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
”, helpen ons begrijpen dat de Heilige Maagd Maria, onze Moeder die in de heerlijkheid van de hemel naast haar Zoon Jezus is, altijd met ons is in het dagelijkse verloop van ons leven.

De titel van koningin is dus een titel van vertrouwen, vreugde, liefde. En wij weten dat Zij die het lot van de wereld in handen heeft, goed is, dat Zij ons bemint en ons in onze moeilijkheden helpt.

Dierbare vrienden, de devotie tot de Maagd Maria is een belangrijk element in het geestelijk leven. Vergeten wij niet ons met vertrouwen in gebed tot Haar te richten. Maria zal niet nalaten voor ons bij Haar Zoon ten beste te spreken. Als we naar Haar kijken, laten we dan Haar geloof navolgen, Haar totale beschikbaarheid voor Gods liefdesplan, Haar edelmoedige aanvaarding van Jezus. Leren we van Maria hoe te leven. Maria is de Koningin van de hemel, dicht bij God, maar Zij is ook onze moeder, dicht bij ieder van ons, die ons bemint en naar onze stem luistert.

Document

Naam: HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN
Octaafdag van Maria Tenhemelopneming - Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 augustus 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test