• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE KATHOLIEKE EN NIET-KATHOLIEKE VERTEGENWOORDIGERS IN NEW YORK

Onmiddellijk na het bezoek aan de Algemene Vergadering van de U.N.O. had de paus in de kerk van de Heilige Familie (tegenover het gebouw van de V.N.) een ontmoeting o.a. met de leiders van de joodse, protestantse en orthodoxe organisaties, die betrekkingen met de U.N.O. onderhouden.
Het is waarlijk een grote vreugde voor ons dat wij bij gelegenheid van ons bezoek aan de Verenigde Naties de, zij het korte, gelegenheid hebben u, ver­tegenwoordigers van de verschillende godsdienstige gemeenschappen en groeperingen die betrekkingen onderhouden met de Verenigde Naties, te ontmoeten. Wij richten onze goede wensen tot de leden van de vele katholieke organisaties, die met de Verenigde Naties samenwerken, om het goede, dat deze inter­nationale organisatie verricht, te laten doorwerken tot in alle hoeken van de wereld. Het schenkt ons voldoening te kunnen constateren, dat enige van onze eigen waarnemers zich te midden van u be­vinden, gaarne maken wij persoonlijk melding van mgr Alberto Giovannetti, die de verantwoordelijke positie van permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties bekleedt. In zekere zin hebben wij onze zuiver geestelijke sfeer verlaten om kennis te maken met het werk voor de vrede, waaraan gij u zo ernstig wijdt, en om, voor zover dit in ons vermogen ligt, met u samen te wer­ken en ons bij uw program aan te sluiten.
In onze toespraak tot de algemene vergadering heb­ben wij gezegd, dat vrede niet alleen een werk is van politieke wijsheid, het is niet een resultaat dat alleen bereikt wordt met behulp van verdragen en overeenkomsten. Veeleer is het van belang door mid­del van concrete en daarvoor bestemde organen - en gij zijt zulke organen - voortdurend de vrede te bevorderen en aan te moedigen, te grondvesten en te waarborgen.

Daarom koesteren wij grote bewondering voor u en voor uw toegewijde arbeid. Gij verdient daarvoor alle lof en uw streven verdient de dankbare gebeden van de gehele mensheid. Wij dringen er bij u op aan, uit geheel ons hart, dat gij u met zo mogelijk nog groter ijver inzet voor uw werk voor de vrede, een vrede die gebaseerd is op het vaderschap van God en op de broederschap van alle mensen. Dit is de bood­schap van onze goddelijke Zaligmaker, de Prins van de vrede; dit is de boodschap die wij u vandaag hebben willen komen brengen.

Deze boodschap is niet alleen bedoeld voor de katho­lieke organisaties, die bij de Verenigde Naties ver­tegenwoordigd zijn; wij richten haar eveneens tot u allen, die hier aanwezig zijt als vertegenwoordigers van de diverse protestantse en joodse organisaties, die geaccrediteerd zijn bij de Verenigde Naties. Het werk voor de vrede is niet beperkt tot een bepaald geloof, het is het werk en de plicht van elke mens. ongeacht zijn godsdienstige overtuiging. Alle mensen zijn broeders, God is hun Vader en hun Vader wil dat zij in vrede leven met elkaar, zoals het broeders be­taamt.

Onzerzijds danken wij u voor de hartelijke vriend­schap, die gij betoont ten opzichte van onze waar­nemers. Voor zover wij kunnen deelnemen in uw studies, uw program en uw activiteiten, beloven wij u gaarne onze medewerking, waaraan wij ons vurig gebed toevoegen voor het welslagen van uw pogin­gen en voor Gods zegen over uw arbeid.

Document

Naam: TOT DE KATHOLIEKE EN NIET-KATHOLIEKE VERTEGENWOORDIGERS IN NEW YORK
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 oktober 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 46, 1180-1181
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test