• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
II

"Met de avondmis van Witte Donderdag opent de Kerk het paastriduum en wil zij het Laatste Avondmaal gedenken, toen de Heer Jezus in de nacht dat Hij werd overgeleverd, de Zijnen in de wereld een bewijs gevend van Zijn liefde tot het uiterste toe, Zijn lichaam en bloed onder de gedaanten van brood en wijn aan God de Vader aanbood en als voedsel gaf aan de apostelen, en aan hen en hun opvolgers in het priesterschap de opdracht gaf ze evenzo aan te bieden. De aandacht moet zich geheel richten op de mysteries die vooral in deze viering worden herdacht: de instelling van de Eucharistie en van het Priesterschap en het gebod van de Heer betreffende de naastenliefde". Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 44-45

II.1

Op Witte Donderdag moet de avondmis daadwerkelijk in de avonduren worden gevierd, en wel op het tijdstip dat het meest geschikt is voor de volwaardige deelname van de gehele plaatselijke gemeenschap Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 46. In parochiekerken betekent dit dat de avondmis van Witte Donderdag pas begint vanaf het tijdstip waarop op weekdagen een avondmis voor de geloofsgemeenschap is voorzien. In verzorgingstehuizen waar een priester de eigen liturgische vieringen van deze dagen leidt, kan dit tijdstip vroeger liggen. Al voorafgaand aan Vaticanum II werd bepaald dat de avondmis niet mag beginnen vóór vier uur in de namiddag." Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Over het nuchterblijven voor de Eucharistie, Christus Dominus (6 jan 1953), 6

II.2

Alleen met toestemming van de plaatselijke ordinaris mag om pastorale redenen op Witte Donderdag naast de avondmis in kerken en kapellen een tweede eucharistieviering in de avonduren plaats vinden, zelfs in geval van strikte noodzaak ook in de ochtenduren, maar enkel voor gelovigen die onmogelijk aan de avondmis kunnen deelnemen; men dient te vermijden dat dergelijke vieringen plaats hebben in het belang van particuliere personen of afzonderlijke groepen en ten koste gaan van de voornaamste viering van Witte Donderdag. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 47

II.3

Het verdient de voorkeur dat de eucharistische gaven door diakens, acolieten of buitengewone bedienaren op het ogenblik van de Communie in de avondmis worden gebracht naar de zieken die thuis communiceren. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988), 53

II.4

Gezien de intrinsieke band van de instelling van de Eucharistie met het Priesterschap, kenmerkend voor de avond van Witte Donderdag, mag er op deze avond of namiddag geen woord- en communieviering gehouden worden.

II.5

Een uitvaart op deze dag kan alleen gebeuren zonder eucharistieviering. Deze heeft dan de vorm van een viering van het Woord Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Orde van dienst voor de uitvaartliturgie, Ordo Exsequiarum (15 aug 1969), 6, waarbij er geen Communie kan worden uitgereikt.

II.6

De ontvangst van de heilige oliën die in de Chrismamis zijn gezegend, kunnen in de afzonderlijke parochies ofwel vóór de viering van de avondmis op Witte Donderdag, ofwel op een andere, geschikte tijd plaatsvinden. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Ad missam chrismatis, nr. 15, Vaticaan, 2002/2008

Document

Naam: DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM: ENKELE ASPECTEN VAN DE LITURGIE VAN HET LIJDEN, STERVEN EN VERRIJZEN VAN DE HEER
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 22 februari 2012
Copyrights: © 2012/2014, Nationale Raad voor de Liturgie
Liturgische Documentatie dl. 8/11
Bewerkt: 6 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test