• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Paastriduum van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief, Paschalis sollemnitatis (16 jan 1988). Dit is een belangrijk Romeins document over de vieringen van het Paastriduum, de Veertigdagen- en de Paastijd is deze Rondzendbrief van de Congregatie voor de goddelijke Eredienst neemt in de liturgische dagen volgens hun rangorde de eerste plaats in. Het Paastriduum van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer begint met de avondmis van Witte Donderdag; het hart ervan is de Paaswake en het wordt besloten met het avondgebed van Paaszondag. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 19 De liturgie van deze dagen kent een zeer rijke inhoud en vormgeving.

De liturgische vieringen dienen volgens het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
dan ook plaats te vinden met name "in kathedrale en parochiële kerken en alleen daar waar dit waardig kan gebeuren, dat wil zeggen, daar waar een grote opkomst van gelovigen mogelijk is, met een passend aantal bedienaren en de gelegenheid bestaat om tenminste enige gedeelten in zang uit te voeren. Het is daarom goed als kleine gemeenschappen, verenigingen en bijzondere groepen van welke aard ook in deze kerken samenkomen om de heilige vieringen in de best mogelijke vorm te houden". Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). (Triduum Paschale, nr. 3, p. 298 In de Nederland
Over de viering van het Sacrament van de Eucharistie
Aan de priesters
(25 mei 2008)
wordt erop gewezen, dat dit "een grotere bemoediging is voor de meer talrijke aanwezigen en de mogelijkheid geeft tot een meer luisterrijke viering". Nederland, Aan de priesters, Over de viering van het Sacrament van de Eucharistie (25 mei 2008), 11

Toch is het opvallend, dat vele gelovigen in onze streken op deze dagen menigmaal juist in minder groten getale deelnemen aan de liturgische vieringen. Plaatselijke verantwoordelijken voor de vieringen kunnen geneigd zijn, om op deze bijzondere kerkelijke dagen van de eerste orde toch vieringen te houden in kleinere gemeenschappen, met een vereenvoudigde of ingekorte liturgische vormgeving en op tijdstippen die weliswaar op gewone zon- en feestdagen gebruikelijk zijn, maar die niet beantwoorden aan het eigen karakter van de geloofsgeheimen die tijdens het Paastriduum gevierd worden in heel de Wereldkerk. Ook al kan zoiets in bijzondere omstandigheden misschien begrijpelijk lijken, toch wordt daarmee tekort gedaan aan deze unieke samenkomsten van de kerkgemeenschap op deze centrale momenten van het liturgisch jaar. De laatste decennia is overigens gebleken dat een toegeven aan de neiging tot inkorting van deze vieringen, niet heeft geleid tot een deelname van meer gelovigen.

In de Nederland
Over de viering van het Sacrament van de Eucharistie
Aan de priesters
(25 mei 2008)
werd er al op gewezen, dat in de Nederlandse situatie op vele plaatsen het gebruik is ingeburgerd om ter vervanging van de zondagsmis vieringen van het Woord van God en communievieringen te houden, ook wanneer er niet sprake is van een noodsituatie Nederland, Aan de priesters, Over de viering van het Sacrament van de Eucharistie (25 mei 2008), 9: "Deze vieringen kunnen er onbedoeld toe leiden dat gelovigen vervreemden van de Eucharistie". Tegen deze achtergrond en gezien het belang van het Paastriduum als hoogtepunt van het kerkelijk jaar, is het van het grootste belang dat de gelovigen bij die gelegenheden ook daadwerkelijk deelnemen aan de bijzondere liturgische vieringen van deze dagen onder leiding van een priester.

Daarom willen wij enkele concrete regelingen onder de aandacht brengen met het dringende verzoek hieraan gevolg te geven met betrekking tot de liturgie van de belangrijkste vieringen van het Paastriduum: op Witte Donderdag de avondviering ter herdenking van het Laatste Avondmaal, op Goede Vrijdag de viering ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer, en in de Paasnacht de Paaswake waarin de Verrijzenis van de Heer wordt gevierd. Voor paaszondag gelden de daarvoor bestemde bepalingen.

Document

Naam: DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM: ENKELE ASPECTEN VAN DE LITURGIE VAN HET LIJDEN, STERVEN EN VERRIJZEN VAN DE HEER
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 22 februari 2012
Copyrights: © 2012/2014, Nationale Raad voor de Liturgie
Liturgische Documentatie dl. 8/11
Bewerkt: 6 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test