• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GELUKWENSEN AAN DE NIEUWE KARDINALEN, HUN FAMILIE EN MEEGEREISDE PELGRIMS BIJ GELEGENHEID VAN HET CONSISTORIE
Aula Paulus VI

Heren kardinalen,
geliefde broeders in het bisschopsambt en het priesterschap,
geliefde broeders en zusters,

Met grote vreugde ontmoet ik u, familie en vrienden van de nieuwe kardinalen, de dag na de plechtige vieringen van het consistorie, waarbij uw geliefde herders geroepen zijn deel uit te maken van het college van kardinalen. Mij wordt zo de gelegenheid gegeven op een directere wijze en in intiemere kring mijn hartelijke groet te doen toekomen aan allen en in het bijzonder mijn felicitaties en gelukwens aan de nieuwe dragers van het purper. Moge de zo belangrijke en indrukwekkende gebeurtenis van het consistorie voor u, die hier aanwezig bent en allen die op verschillende manieren met de nieuwe kardinalen verbonden bent, een reden en stimulans zijn zich liefdevol rondom hen te scharen: voelt u zich nog meer hun hart en apostolische zorg nabij; luistert met levende hoop naar hun woorden als kerkvader en kerkleraar. Weest met hen en onder elkaar in geloof en hoop verenigd om steeds vurigere en moedigere getuigen van Christus te zijn.

Ik groet vooral u, geliefde dragers van het purper van de Kerk in Italië. Kardinaal Fernando Filoni, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren; kardinaal Antonio Maria Vegliò, president van de Pauselijke Raad voor de Pastorale Zorg voor Migranten en Reizigers; kardinaal Giuseppe Bertello, president van de Pauselijke Commissie voor Vaticaanstad en president van het gouvernement van deze staat; kardinaal Francesco Coccopalmerio, president van de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten; kardinaal Domenico Calcagno, president van het Administratie voor het Patrimonium van de Apostolische Stoel; kardinaal Giuseppe Versaldi, president van de Prefectuur van de economische aangelegenheden van de Heilige Stoel; en tenslotte kardinaal Giuseppe Betori, aartsbisschop van Florence. Geachte broeders, mogen de liefde en het gebed van zoveel mensen die u dierbaar zijn, u steunen in de dienst aan de Kerk, opdat ieder van u een edelmoedig getuigenis kan afleggen van het Evangelie van waarheid en liefde.
In het Frans

Ik groet van harte de Franstalige pelgrims, en in het bijzonder de Belgen die kardinaal Julien Ries hebben vergezeld. Moge onze loyaliteit jegens Christus standvastig en vastberaden zijn om ons getuigenis geloofwaardig te maken. Onze maatschappij die ogenblikken van onzekerheid en twijfel doormaakt, heeft behoefte aan het licht van Christus. Moge iedere christen met geloof en moed van Hem getuigen en moge de Veertigdagentijd die nadert, het mogelijk maken naar God terug te keren. Een goede pelgrimstocht aan u allen toegewenst!

In het Engels

Ik ben blij de Engelstalige prelaten te begroeten die ik in het consistorie van zaterdag tot mijn vreugde heb mogen verheffen tot de waardigheid van kardinaal: kardinaal Edwin Frederick O'Brien, grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem; kardinaal George Alencherry, grootaartsbisschop van Ernakulam-Angamaly van de Syromalabaren (India); kardinaal Thomas Christopher Collins, aartsbisschop van Toronto (Canada); kardinaal Timothy Michael Dolan, aartsbisschop van New York (Verenigde Staten van Amerika); kardinaal John Tong Hon, bisschop van Hong Kong (Volksrepubliek China); kardinaal Prosper Grech, O.S.A., emeritus hoogleraar aan verschillende universiteiten van Rome en consultor van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Ik richt ook een hartelijk welkom tot de familieleden en de vrienden die zich vandaag bij hen aansluiten. Ik vraag u de nieuwe kardinalen te blijven steunen met uw gebed, terwijl zij hun belangrijke verantwoordelijkheden in dienst van de Apostolische Stoel op zich nemen.
In het Duits
Een bijzonder hartelijke groet richt ik tot de nieuw benoemde Duitstalige kardinalen, tot de aartsbisschop van Berlijn Rainer Maria kardinaal Woelki en aan Karl Josef kardinaal Becker uit de orde van de jezuïeten. Ik verzeker hen van mijn verbondenheid en mijn gebed voor de bijzondere dienst die hun in de universele Kerk in handen is gegeven, en vertrouw hen toe aan de bescherming van Maria, de Moeder van de Kerk.
Met vreugde begroet ik ook de familieleden en vrienden, de pelgrims uit hun thuisbisdommen Berlijn en Keulen, de medewerkers in de verschillende kerkelijke instellingen, de vertegenwoordigers van de politiek en het openbare leven, evenals alle landgenoten die voor dit consistorie naar Rome zijn gekomen. Ook aan uw gebed zou ik de nieuwe kardinalen willen aanbevelen, opdat zij overeenkomstig het teken van het purper dat zij nu dragen, als opofferingsgezinde getuigen van de waarheid en trouwe medewerkers van de opvolger van Petrus werkzaam zijn.
In het Spaans
Ik begroet met genegenheid kardinaal Santos Abril y Castelló, aartspriester van de basiliek Santa Maria Maggiore, evenals zijn familieleden, de bisschoppen, priesters, religieuzen en leken die speciaal voor deze gelegenheid uit Spanje zijn gekomen. Ik nodig u allen uit om met uw gebed en uw geestelijke nabijheid de nieuwe leden van het college van de kardinalen te vergezellen, opdat zij vol liefde voor God en eng verbonden met de opvolger van Petrus de geestelijke en apostolische zending met volledige trouw aan het Evangelie voortzetten.
In het Portugees
Ik groet de nieuwe Portugeestalige kardinalen met hun familieleden, vrienden, medewerkers en ook de verschillende vertegenwoordigers van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschap, die de vruchten plukken van de eer die is verleend aan kardinaal João Braz de Aviz, die de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven leidt, en aan kardinaal Manuel Monteiro de Castro, president van de Apostolische Penitentiarie. Ik vertrouw aan de Moeder Maagd uw leven toe, dat is gewijd aan de dienst van de eenheid en heiligheid van het volk van God.
In het Tjechisch
Ik richt een hartelijke groet tot de nieuwe kardinaal Dominik Duka en u allen, gelovigen die uit de Tsjechische Republiek bent gekomen om in zijn vreugde te delen. Mogen deze dagen van feest en gebed in u een hernieuwde liefde voor Christus en zijn Kerk opwekken. Aan u allen mijn zegen! Laten Jezus en Maria zijn geprezen!
In het Nederlands

Ik groet kardinaal Willem Jacobus Eijk, aartsbisschop van Utrecht, en de gelovigen die hem vergezellen. Ik wens dat deze dagen van vurige spiritualiteit in ieder een hernieuwde liefde voor Christus en de Kerk opwekken. Blijft uw aartsbisschop met uw gebed steunen, opdat hij met pastorale ijver het hem toevertrouwde volk kan blijven leiden.

In het Roemeens
Met vreugde begroet ik zijne Heiligheid Lucian Mureşan en u allen, gelovigen uit Roemenië, die u hebt willen scharen rond uw geliefde herder, die ik tot kardinaal heb gecreëerd. Met u groet ik heel het Roemeense volk en uw vaderland, dat nu nog meer is verbonden met de Stoel van de heilige Petrus. Moge mijn zegen u altijd steunen.
In het Italiaans
Beste vrienden, nogmaals dank voor uw veelbetekenende aanwezigheid. De creatie van de nieuwe kardinalen is een gelegenheid om na te denken over de universele zending van de Kerk in de geschiedenis van de mensen: de Kerk is altijd aanwezig in de menselijke, dikwijls verwarde en tegenstrijdige wederwaardigheden, waarbij zij Christus, hoop en licht brengt voor de hele mensheid. Met de Kerk en de heilsboodschap die zij verbreidt, verenigd blijven betekent zich vastklampen aan de waarheid, de zin voor echte waarden versterken, gerust zijn ten overstaan van iedere gebeurtenis. Daarom spoor ik u aan steeds met uw herders verenigd te blijven, evenals met de nieuwe kardinalen, om in gemeenschap te zijn met de Kerk. De eenheid in de Kerk is een goddelijke gave die men moet verdedigen en doen groeien. Ik vertrouw u, vereerde broeders kardinalen en de gelovigen die u vergezellen, toe aan de bescherming van de Moeder van God en de apostelen Petrus en Paulus. Met deze gevoelens verleen ik u van harte mijn apostolische zegen.

Document

Naam: GELUKWENSEN AAN DE NIEUWE KARDINALEN, HUN FAMILIE EN MEEGEREISDE PELGRIMS BIJ GELEGENHEID VAN HET CONSISTORIE
Aula Paulus VI
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 februari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana/Analecta Aartsbisdom Utrecht 2012/1
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test