• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ONTDEK JE WARE ROEPING
Bij de Avondwake van de Wereldjongerendag op het vliegveld Cuatro Vientos bij Madrid

In de gebedswake werd het Evangelie van Johannes (Joh. 15, 1-10) gelezen.

Beste jonge vrienden,

Ik begroet jullie allen, in het bijzonder diegenen onder jullie, die mij hun vragen hebben voorgelegd, en dank jullie voor de oprechtheid, waarop ze geformuleerd zijn, wat jullie beweegt en in zekere zin de wens van jullie allen tot uitdrukking brengt, in het leven iets groots te verlangen, iets, dat jullie vervulling en geluk geeft.

Maar hoe kan een jonge mens in de huidige maatschappij het christelijk geloof trouw zijn en naar andere grote idealen streven? In het Evangelie, dat we gehoord hebben, geeft Jezus ons het antwoord op deze belangrijke vraag: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde!” (Joh. 15, 9)

{Vanwege de weersomstandigheden sprak de Paus vanaf hier een gedeelte van de tekst, die voorbereid was, niet meer voor}

Ja, beste vrienden, God houdt van ons. Dat is de grote waarheid in ons leven, dat al het andere zin geeft. Wij zijn niet een uitkomst van toevalligheid of irrationaliteit, maar aan het begin van ons bestaan is er het grote liefdesplan van God. In Zijn liefde te blijven betekent dan, in het geloof geworteld te leven, omdat het geloof niet eenvoudigweg het aannemen van een abstracte waarheid is, maar een innerlijke relatie met Christus is, die ons dit geheim van de liefde in ons hart openen laat en als mens laat leven, die zich door God geliefd weet.

Wanneer jullie in de liefde van Christus, in het geloof geworteld blijven, zullen jullie ook temidden van de moeilijkheden en lijden de bron van de vreugde en geluk vinden. Het geloof is niet tegenstrijdig aan jullie hoogste idealen, integendeel. Het overstijgt het en maakt het volmaakt. Lieve jonge vrienden, richt je niet naar iets geringers dan de waarheid en de liefde, richt je op Christus.

Juist in de huidige tijd, waarbij de heersende relativistische cultuur het zoeken naar de waarheid, dat het belangrijkste streven van de menselijke geest is, opgeeft en veracht, moeten we moedig en vol deemoed weer de universele betekenis van Christus als redder van alle mensen en bron van hoop voor ons leven uitleggen. Hij, die ons lijden op Zich genomen heeft, kent het geheim van het menselijke lijden en toont Zijn liefdevolle aanwezigheid in alle lijdenden. Ieder wederom, die met het lijden van Christus verenigd is, neemt van heel dichtbij deel aan Zijn verlossingswerk. Tevens wordt onze belangeloze opmerkzaamheid jegens de zieken en benadeelden tot een deemoedige en stille getuigenis van het medelijdende Aangezicht van God.

Lieve vrienden, geen tegenslag moge jullie verlammen. Hebt geen angst voor de wereld, noch voor de toekomst of je eigen zwakheid. De Heer heeft jullie het geschenk gegeven om op dit moment van de geschiedenis te mogen leven, zodat, dankzij jullie geloof, Zijn Naam verder door de wereld klinkt.

Tijdens deze Gebedswake nodig ik jullie uit te bidden tot God, dat Hij ons mag helpen, onze roeping in de maatschappij en in de Kerk te ontdekken en blij en trouw daarin stand te houden. Het is de moeite waard, in ons binnenste de roep van Christus waar te nemen en deze weg moedig en vol overgave te volgen, die Hij ons toont.

Velen roept de Heer tot het huwelijk, waarin één man en één vrouw, wanneer zij één vlees worden Vgl. Gen. 2, 24 , zich in een diep gemeenschappelijk leven verwerkelijken. Dit is een mooie en tegelijk veeleisende taak. Een belofte van waarachtige liefde, die zich door het met elkaar vreugde en moeilijkheden delen iedere dag vernieuwd en verdiept en door een inzet van de gehele persoon gekarakteriseerd wordt. De schoonheid en voortreffelijkheid van het huwelijk erkennen betekent daarom, zich van datgene bewust te zijn, dat alleen maar binnen het bereik van de trouw en onontbindbaarheid, zowel als in het openstaan voor het goddelijke geschenk van het leven op een grootse manier en waardigheid van de huwelijkse liefde toepasbaar is.

Anderen vervolgens roept Christus op Hem van nog meer nabij te volgen, in het priesterschap of het gewijde leven. Hoe mooi is het te weten, dat Jezus jouw zoekt, dat Hij naar jouw kijkt en met Zijn zeer herkenbare stem ook tot je zegt: “Volg Mij!”(Mc. 2, 14).

Lieve jonge vrienden, om de levensvorm te volgen waartoe de Heer ieder van jullie roept, is het noodzakelijk dat je als vriend in Zijn liefde blijft. En hoe kan men die vriendschap anders volhouden dan door veelvuldig contact, door het gesprek, de wederzijdse verbondenheid en het delen van de hoop en zorgen? De H. Teresia van Jezus zegt dat het gebed is “een vriendschappelijke omgang, waarbij wij vaak helemaal alleen zijn in het praten met Diegene waarvan we weten dat Hij ons liefheeft” H. Teresia van Avila, Boek van mijn leven, Libro de la Vida. 8

{Nadat er circa 20 minuten gewacht was, tot het ergste van wind en regen voorbij was, werd vanaf hier door de Paus de tekst hernomen}

Daarom nodig ik jullie ook uit hier te blijven, nu bij de Aanbidding van Christus, waar in de Eucharistie Hij werkelijk aanwezig is, en het gesprek met Hem op te nemen, jullie vragen aan Hem te stellen en naar Hem te luisteren. Lieve vrienden, ik bid met geheel mijn hart voor jullie. Ik bid jullie, ook voor mij te bidden. Bidden wij de Heer in deze nacht, dat wij, door de schoonheid van Zijn liefde aangetrokken, steeds meer trouw mogen zijn om als Zijn leerling te mogen leven. Amen.

Groeten in diverse talen

{Franstalig}

{Engelstalig}

{Duitstalig}

{in het Italiaans}

{in het Portugees}

{in het Pools}

Na de Aanbidding

Dierbare vrienden,

Voor ik ga wil ik jullie een goede nacht wensen. Rust goed uit! Dank voor jullie offer, dat jullie brengen en dat jullie - en daar ben ik zeker van - grootmoedig voor de Heer over hebben. Wij zien elkaar morgen, zo God het wil, bij de Eucharistieviering. Ik verwacht jullie allemaal. Hartelijk dank!

Document

Naam: ONTDEK JE WARE ROEPING
Bij de Avondwake van de Wereldjongerendag op het vliegveld Cuatro Vientos bij Madrid
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 augustus 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test