• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. Alles geschiede in de geest van ijver en voorzichtigheid, onder leiding van de gehoorzaamheid in broederlijke eendracht.
Ziedaar, eerbiedwaardige broeders, wat wij u te schrijven hadden. Wij doen het met het doel, dat onze en uw kinderen groter begrip en hoger waardering zullen krijgen van de overkostbare schat, die in de Liturgie besloten is, namelijk het eucharistisch offer, dat het kruisoffer voorstelt en hernieuwt, de sacramenten, de kanalen van goddelijke genade en van goddelijk leven, en het loflied, dat aarde en hemel dagelijks tot God opzenden.
Wij mogen hopen, dat onze aansporingen de tragen en weerspannigen zullen bewegen niet slechts tot een intenser en juister gerichte bestudering van de Liturgie, maar ook tot het heropwekken van de bovennatuurlijke geest van de Liturgie in de praktijk van het leven, volgens het woord van de Apostel: "Blust de Geest niet uit." (1 Tess. 5, 19)
Voor hen echter, die zich door overdreven ijver soms laten drijven tot uitingen en daden, die wij tot onze droefheid niet kunnen goedkeuren, herhalen wij de vermaning van de H. Paulus: "Onderzoekt alles en behoudt het goede" (1 Tess. 5, 21), en wij sporen hen met vaderlijke genegenheid aan, zich in hun denk- en handelwijze te laten leiden door de christelijke leer, overeenkomstig de voorschriften van de vlekkeloze Bruid van Jezus Christus, de Moeder van de heiligen.
Allen echter herinneren wij aan de ernstige plicht van edelmoedige en trouwe gehoorzaamheid aan de herders, die het recht en de plicht hebben, heel het leven en vooral het geestelijk leven van de Kerk te leiden: "Weest gehoorzaam en onderdanig aan uw leidslieden, want zij waken over uw zielen als mensen, die rekenschap hebben af te leggen. Zorgt er voor, dat zij dit met vreugde kunnen doen en niet met zuchten." (Hebr. 13, 17)
De God, die wij vereren en die "geen God van wanorde maar van vrede is" (1 Kor. 14, 33), geve ons allen genadig, dat wij één van geest en hart hier in deze aardse ballingschap aan de heilige Liturgie mogen deelnemen, die als het ware een voorbereiding en een begin moge zijn van die hemelse Liturgie, waarbij wij, zoals wij vertrouwen, eens tezamen met de hoogverheven Moeder Gods, die ook onze zoetste Moeder is, zullen zingen: "Hem, die zetelt op de troon, en aan het Lam zij lof en eer en glorie en kracht in de eeuwen der eeuwen." (Openb. 5, 13)
2. Zegen.
Met dit blij vertrouwen verlenen wij aan u allen en ieder van u, eerbiedwaardige broeders, aan de kudden, die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, als onderpand van de goddelijke genade en als bewijs van onze bijzondere welwillendheid met grote liefde de apostolische zegen.
Gegeven te Castel Gandolfo, bij Rome, de 20e november 1947,
in het negende jaar van ons pausschap.

Paus Pius XII

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test