• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om de dwalingen en de verdraaiingen van de waarheid, die wij boven besproken hebben, gemakkelijker van de Kerk verwijderd te houden en te maken, dat de gelovigen, door veiliger richtlijnen geleid, het liturgisch apostolaat met rijker vrucht kunnen uitoefenen. achten wij het praktisch, eerbiedwaardige broeders, een en ander hierbij te voegen om de behandelde leer toe te passen.
1. Die oefeningen van godsvrucht schaden de liturgische geest niet.
Bij de behandeling van de echte en zuivere godsvrucht hebben wij verzekerd, dat er tussen de Liturgie en de andere oefeningen van godsvrucht, mits deze goed geregeld zijn en naar een juist doel streven, geen waar contrast kan bestaan, ja zelfs, dat er sommige oefeningen van godsvrucht zijn, die de Kerk aan de geestelijkheid en de religieuzen ten sterkste aanbeveelt.
2. Aanbeveling van de meditatie, het gewetensonderzoek, de geestelijke afzondering, het bezoek aan het heilig Sacrament, de godsvrucht tot Maria.
Welnu, wij willen, dat ook het christenvolk niet vreemd blijft aan deze oefeningen. Het zijn - om slechts de voornaamste aan te stippen - de meditatie, het zorgvuldig gewetensonderzoek, de geestelijke afzonderingen, ingesteld ter overweging van de eeuwige waarheden, het godvruchtig bezoek bij het heilig Sacrament en de bijzondere gebeden ter ere van de heilige Maagd Maria, waaronder, zoals allen weten, het rozenkransgebed uitmunt. Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917). 125
Aan deze veelvuldige vormen van godsvrucht kan de inspiratie en de werking van de Heilige Geest onmogelijk vreemd zijn. Zij streven er immers alle naar - al is het op verschillende manieren -,onze zielen op God te richten, ze van zonden te zuiveren, ze op te wekken tot het verkrijgen van de deugd, in één woord, ze met groot nut te prikkelen tot ijverige toeleg op echte godsvrucht, want zij gewennen onze zielen aan het overwegen van de eeuwige waarheden en maken ze meer geschikt om de mysteries van Christus' goddelijke en menselijke natuur te beschouwen. Bovendien, doordat zij bij de gelovigen het geestelijk leven krachtiger voeden, leiden zij dezen er toe, met groter vrucht deel te nemen aan de openbare godsdienstige handelingen, en houden zij hen af van het gevaar, dat de liturgische gebeden gaan neerkomen op een ijdel ritualisme.
3. Afkeuring van degenen, die de eucharistische devotie, de Mariadevotie en de veelvuldige biecht geringschatten.
Houdt dus niet op, eerbiedwaardige broeders, overeenkomstig uw herderlijke ijver dergelijke oefeningen van godsvrucht aan te bevelen en te bevorderen; zonder twijfel zullen daaruit voor het u toevertrouwde volk heilzame vruchten volgen. Staat vooral niet toe - waar sommigen, ofwel misleid door een vals ideaal van liturgische vernieuwing ofwel onder de lichtzinnige bewering, dat uitsluitend de liturgische riten uitwerking en waardigheid bezitten, zich openlijk vóór verklaren -, dat de kerken gedurende de niet voor openbare godsdienstoefeningen bestemde uren gesloten blijven, zoals in sommige streken reeds het geval is; dat de aanbidding van het Allerheiligste en het godvruchtig bezoek aan het tabernakel verwaarloosd worden; dat de biecht wordt afgeraden; dat de godsvrucht tot de maagdelijke Moeder van God, welke volgens het gevoelen van heiligen een teken van voorbeschikking is, vooral bij de jeugd zo wordt achtergesteld, dat zij langzamerhand gaat verflauwen en wegkwijnen. Zulke handelwijzen zijn giftige, voor de christelijke godsvrucht ten zeerste schadelijke vruchten, die groeien aan de aangestoken takken van een overigens gezonde boom. Zij moeten dus weggesnoeid worden, opdat het levenssap van de boom slechts zoetsmakende, beste vruchten kan voeden.
Omdat echter de meningen aangaande de veelvuldige biecht, die door sommigen openlijk verkondigd worden, geheel in strijd zijn met de geest van Christus en van Zijn onbevlekte Bruid en werkelijk noodlottig zijn voor het geestelijk leven, herinneren wij aan wat wij hierover met droefheid in het hart in de encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
Paus Pius XII, Encycliek, Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus, Mystici Corporis Christi (29 juni 1943), 43 geschreven hebben, en dringen wij er opnieuw met alle kracht op aan, dat gij wat wij daar in hoogernstige bewoordingen uiteengezet hebben, aan uw kudden en vooral aan de kandidaten voor het priesterschap en de jonge geestelijkheid ter ernstige overweging en ter leerzame beoefening voorhoudt.
4. Recollectie en retraite ook aan leken aanbevolen.
Werkt er verder met bijzondere ijver voor, dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan de maandelijkse recollectie en aan de geestelijke oefeningen, die ter ontwikkeling van het godvruchtig leven gedurende vastgestelde dagen gehouden worden. Dit geldt niet alleen voor de geestelijkheid, maar ook voor de leken, en onder dezen vooral voor hen, die in godsdienstige broederschappen of in de gelederen van de Katholiek Actie zijn opgenomen. Zoals wij boven reeds gezegd hebben, zijn dergelijke geestelijke oefeningen zeer nuttig, ja zelfs noodzakelijk om de echte godsvrucht in de zielen te doen indruppelen en ze tot zulk een heilig leven te vormen, dat zij uit de heilige Liturgie krachtiger werkende en vruchtbaarder voordelen kunnen winnen.
Wat nu de verschillende methoden betreft, volgens welke deze geestelijke oefeningen gewoonlijk gehouden worden, zij het allen bekend en duidelijk, dat er in de Kerk op aarde, evenals in die van de hemel, vele woningen zijn Vgl. Joh. 14, 2 en dat de ascese geen monopolie van een of ander kan zijn. Het is de ene Geest, die echter "waait waar Hij wil" (Joh. 3, 8) en door verscheiden gaven en langs verscheiden wegen de door Hem verlichte zielen tot het verkrijgen van de heiligheid richt. De vrijheid van die zielen en de bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest in die zielen moet een onschendbaar heilige zaak zijn, die niemand op welke titel ook mag storen of met voeten treden.
Eén ding is echter duidelijk, namelijk dat de geestelijke oefeningen volgens de methode van de H. Ignatius om de bewonderenswaardige uitwerking er van door onze voorgangers ten volle zijn goedgekeurd en zeer sterk aanbevolen. Ook wij hebben ze om dezelfde reden goedgekeurd en aanbevolen, wat wij op het ogenblik gaarne herhalen.
5. De wegen van de Heilige Geest zijn verschillend; het enige criterium is de verering van God en het heil van de zielen.
Het is echter volstrekt noodzakelijk, dat die inspiratie om bepaalde oefeningen van godsvrucht te verrichten komt van de Vader der lichten, van wie iedere goede gift en iedere volmaakte gave neer daalt. Vgl. Jak. 1, 17 Een teken daarvan zal het zeker zijn, als deze oefeningen tot uitwerking hebben, dat de goddelijke eredienst dagelijks meer bemind en bevorderd wordt en dat de christenen door vuriger verlangen gedreven worden tot waardig gebruik van de heilige sacramenten en tot de verplichte eerbied voor de verering van alle heilige zaken. Als zij daarentegen een hinder vormen voor de beginselen en regels van de goddelijke eredienst of die in de weg staan en er mee in botsing komen, dan moet men het voor zeker houden, dat zij niet door juiste gedachten worden geregeld en niet door verstandige ijver worden geleid.
6. Tridua, novenen, Meimaand, maand van het H. Hart en kruisweg worden geprezen
Er zijn verder nog andere oefeningen van godsvrucht, die weliswaar naar strikt recht niet tot de heilige Liturgie behoren, maar toch een bijzonder belang en bijzondere waardigheid hebben, zodat zij enigermate beschouwd worden als opgenomen in de liturgische orde en door deze Apostolische Stoel alsook door de bisschoppen herhaaldelijk zijn goedgekeurd en geprezen. Hieronder worden gerekend de gebeden, die men gedurende de Meimaand naar gewoonte verricht ter ere van de maagdelijke Moeder van God of gedurende de maand Juni ter ere van het H. Hart van Jezus, evenals gebedsnovenen en tridua, de kruisweg en andere dergelijke.
Deze godvruchtige praktijken wekken het christenvolk op tot geregeld veelvuldig biechten, tot goed en devoot deelnemen aan het offer en de heilige tafel, tot overweging van de mysteries van onze verlossing en tot navolging van de heerlijke voorbeelden van de heiligen, en juist daardoor dragen zij met heilzame vrucht bij tot onze deelname aan de liturgische eredienst.
7. Die godvruchtige oefeningen moeten niet tot liturgische riten worden omgevormd, maar met de geest van de Liturgie worden bezield. Men neme als regel: niet veel zaken maar veel zaaks.
Wie derhalve in zijn vermetelheid het zou wagen, al deze oefeningen van godsvrucht te gaan hervormen en ze uitsluitend in liturgische schema's zou willen wringen, zou een verderfelijke en totaal valse stap doen. Toch moeten de geest van de Liturgie en haar voorschriften een weldadige invloed op die praktijken uitoefenen, zodat volstrekt niets wordt ingevoerd, wat onbehoorlijk is of de luister van Gods huis onwaardig, of eindelijk wat tot nadeel strekt voor de heilige diensten, of in strijd is met de gezonde godsvrucht.
Zorgt er dus voor, eerbiedwaardige broeders, dat deze zuivere en echte godsvrucht onder uw ogen met de dag toeneemt en altijd heerlijker opbloeit. Schrikt er vooral niet voor terug, bij allen dit punt in te scherpen: het christelijk leven bestaat niet in de veelvuldigheid van allerlei gebeden en oefeningen van godsvrucht, maar veeleer hierin, dat zij werkelijk bijdragen tot de geestelijke vooruitgang van de christenen en daardoor ook tot groei van de gehele Kerk. Immers, de eeuwige Vader "heeft ons in Hem (Christus) vóór de grondvesting van de wereld uitverkoren om heilig en vlekkeloos te zijn in Zijn oog". (Ef. 1, 4) Al onze gebeden en oefeningen van godsvrucht moeten dus tot oogmerk hebben, onze geestelijke krachten te richten op het bereiken van dat hoogste en edelste doel.

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test