• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. De heiligen worden herdacht, opdat wij ons over hun verdiensten verheugen, door hun voorbeelden worden aange­vuurd en hun bescherming ondervinden.
In de loop van het liturgisch jaar worden niet alleen de mysteries van Jezus Christus, maar ook de feesten van de heiligen gevierd. Al gaat het hierbij over iets van lagere en ondergeschikte rang, de Kerk doet toch op die feesten haar best om de gelovigen voorbeelden van heiligheid voor ogen te stellen, met het doel dat zij, door die voorbeelden aangespoord, zich sieren met de deugden van de goddelijke Verlosser zelf.
Immers, wij moeten navolgers zijn van de heiligen, in wier deugden juist de deugd van Jezus Christus op verscheiden wijze uitschittert, zoals zij zelf het zijn geweest van Hem. In de een namelijk straalde de ijver als apostel, in de ander leefde de moed van onze helden tot het vergieten van hun bloed toe. In de een schitterde de trouwe waakzaamheid, waarmee zij naar de komst van de goddelijke Verlosser uitzagen, in de ander blonk de reine glans van de maagdelijke ziel en kwam de bescheiden innemendheid van de christelijke nederigheid uit. In allen eindelijk gloeide de vurigste liefde jegens God en jegens de naaste. Al deze sieraden van heiligheid stelt de Liturgie ons voor ogen om ze tot ons nut te beschouwen en om, "te worden aangevuurd door het voorbeeld van hen, over wier verdiensten wij ons verheugen". Missale Romanum, Collecra III Missae pro plur. Martyres extra Tempus Paschalae Wij moeten dus "de eenvoud in de onschuld bewaren, de eendracht in de liefde, de bescheidenheid in de nederigheid, de nauwgezetheid in het beheer, de waakzaamheid in het helpen van lijdenden, het medelijden in de zorg voor de armen, de standvastigheid in de verdediging van de waarheid, de rechtvaardigheid in het strenge handhaven van de tucht, opdat er niets in ons ontbreekt van de deugden, die ons ten voorbeeld zijn gesteld. Dat immers zijn de voetsporen, die de heiligen bij hun vertrek naar het vaderland ons hebben achtergelaten, opdat wij, door hun schreden te volgen, ook tot hun vreugden zouden komen". H. Beda Venerabilis, Homilie, Homilia (1 jan 703). subd. 70 in solemn. omnium Sanct. En opdat ook onze zintuigen een heilzame indruk zouden krijgen, wil de Kerk, dat in onze kerken de beelden van de heiligen staan uitgesteld, altijd echter met ditzelfde doel, namelijk dat "wij de deugden navolgen van hen, wier beelden wij vereren". Missale Rom., Collecta, Missae S. Joan. Damascen.
Er is nog een andere beweegreden, waarom het christenvolk de heiligen vereert, namelijk om hun hulp in te roepen en "opgebeurd te worden door de bescherming van hen, die wij met vreugde prijzen". H. Bernardus van Clairvaux, In festo omnium Sancti. II Daaruit valt gemakkelijk op te maken, waarom de heilige Liturgie ons zeer veel gebedsformulieren biedt om de bescherming van de heiligen in te roepen.
2. Boven alle anderen moet de H. Maagd worden vereerd.
Onder de heiligen echter wordt op een meer vooraanstaande wijze vereerd de Moeder Gods, de Maagd Maria. Haar leven immers is om het haar door God toevertrouwde ambt zeer nauw ingevlochten in de mysteries van Jezus Christus en niemand zeker heeft van meer nabij en met rijker uitwerking de voetstappen van het vleesgeworden Woord gedrukt; niemand verheugt zich over grotere gunst en macht bij het allerheiligst Hart van de Zoon van God en daardoor bij de hemelse Vader. Zij is heiliger dan de Cherubijnen en Serafijnen en geniet een onvergetelijk grotere glorie boven al de andere hemelbewoners. Want zij is "vol van genade" (Lc. 1, 28); zij is de Moeder Gods en heeft ons door haar gelukkig moederschap de Verlosser geschonken. Wijl zij dus is "de Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop", laten wij allen tot haar roepen, "zuchtend en wenend in dit dal van tranen" Salve Regina, en onszelf en al het onze met vertrouwen onder haar bescherming stellen. Zij is onze Moeder geworden, toen de goddelijke Verlosser het offer van Zichzelf opdroeg en daarom zijn wij, ook op die titel, haar kinderen. Zij leert ons alle deugden; zij reikt ons haar Zoon en tegelijk met Hem alle hulp, die wij nodig hebben, want God heeft gewild, "dat wij alles zouden hebben door Maria". H. Bernardus van Clairvaux, In Nativitatem Beatae Mariae. 7
3. Door de heiligen en door de H. Maagd Maria tot Christus; door Christus tot de Vader en de Allerheiligste Drieëenheid.
Laten wij langs deze weg van de Liturgie, die zich ieder jaar opnieuw voor ons opent, onder de heiligende werking van de Kerk, gesterkt door de hulp en de voorbeelden van de heiligen, bovenal van de onbevlekte Maagd Maria "met een oprecht hart, in volle geloofsovertuiging, onze harten door besprenkeling gezuiverd van een slecht geweten, ons lichaam door rein water gewassen" (Hebr. 10, 22), toetreden tot "de Hogepriester" (Hebr. 10, 21) om met Hem te leven en één van gevoelen te zijn en door Hem te kunnen doordringen "in het binnenste achter het voorhangsel" (Rom. 6, 19) en daar de hemelse Vader door alle eeuwigheid te eren.
Dit is het wezen en de reden van bestaan van de heilige Liturgie. Zij heeft betrekking op het offer, op de sacramenten, op het brengen van lof aan God; zij doelt op de vereniging van onze zielen met Christus en op de heiliging van onze zielen door de goddelijke Verlosser, opdat Christus wordt geëerd en door Hem en in. Hem de Allerheiligste Drie-eenheid: "Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest."

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test