• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vandaag zou ik u, dierbare broeders, de H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
willen toevertrouwen, die ik aan de gezinnen heb gericht, in het Jaar dat aan het gezin is gewijd. Het heeft zo moeten zijn dat de Verenigde Naties 1994 uitgeroepen hebben tot het internationale Jaar van het Gezin. De Kerk heeft de blik gericht op het mysterie van de Heilige Familie te Nazareth en neemt deel aan dit initiatief en beschouwt het als een bijzondere gelegenheid om 'het evangelie van het gezin' te verkondigen. Christus heeft dit uitgedragen door zijn verborgen leven in de heilige Familie te Nazareth. Dit evangelie is verder verkondigd door de apostolische Kerk, zoals duidelijk blijkt uit het Nieuwe Testament; later heeft de post-apostolische Kerk ervan getuigd, waardoor wij hebben geleerd het gezin als 'ecclesia domestica' te beschouwen. In onze eigen eeuw brengt de Kerk 'het evangelie van het gezin' via talrijke priesters, pastoors, biechtvaders, bisschoppen en in het bijzonder via de Opvolger van Petrus. Bijna al mijn voorgangers hebben een belangrijk deel van hun magisterium gewijd aan het gezin. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft bovendien zijn liefde geuit voor de instelling van het gezin door de pastorale constitutie Gaudium et Spes, waarin opnieuw de noodzaak werd uitgesproken de waardigheid van het huwelijk en van de familie in de hedendaagse wereld hoog te houden.

De Bisschoppensynode van 1980 staat aan het begin van de apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, dat beschouwd kan worden als de magna charta van de pastoraal voor het gezin. De moeilijkheden van de hedendaagse wereld en die van het gezin in het bijzonder, die Paus Paulus VI in de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
moedig heeft aangesneden, vroegen om een totaaloverzicht over de menselijke familie en over de Ecclesia domestica in de samenleving van deze tijd. De H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
stelde zich ten doel precies dit te doen. Het was nodig om nieuwe methoden op het gebied van pastorale activiteiten te ontplooien voor de behoeften van het hedendaagse gezin. Samengevat zou men kunnen zeggen dat onze zorg voor het gezin - en in het bijzonder voor de echtgenoten, de kinderen, de jongeren en de volwassenen - van ons, priesters en biechtvaders, voor alles de ontdekking en de constante bevordering van het lekenapostolaat op dit gebied vraagt. De pastoraal van het gezin - dit weet ik uit eigen ervaring - vormt in een bepaald opzicht de kern van de activiteiten van priesters op alle niveaus. H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
spreekt over dit alles. In de H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
wordt niets anders gedaan dan dit stuk erfgoed van de post-conciliaire Kerk opnieuw te bekijken en te actualiseren. Ik hoop dat deze H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
in de Kerk en buiten de Kerk kan helpen en dat de brief, dierbare priesters, van dienst kan zijn in uw pastorale ambtsuitoefening bij de gezinnen. Hij is een beetje te vergelijken met de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Dilecti amici - Bereid tot verantwoording
Aan de jongeren in de wereld ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Jeugd
(31 maart 1985)
uit 1985, die bij de jongeren in alle delen van de wereld veel belangrijke apostolische en pastorale initiatieven losmaakte. Deze beweging komt tot uiting in de Dag voor de Jeugd, die wordt gevierd in de parochies, in de bisdommen en op het niveau van de gehele Kerk -zoals de dag die onlangs in H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Wereldjongerendag Denver 1993
(15 augustus 1992)
is gehouden. Deze H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
is breder. De problematiek van het gezin is in feite universeel en complexer. Bij de voorbereiding van deze brief heb ik mij er andermaal van overtuigd dat het leergezag van Vaticanum II en in het bijzonder van de pastorale constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
werkelijk een rijke bron van christelijk denken en leven is. Ik hoop dat deze brief, geïnspireerd door het conciliaire onderricht, u niet minder dan alle gezinnen van goede wil waaraan hij is gericht, van dienst kan zijn. Om deze tekst op de juiste manier te benaderen is het goed om ons te wenden naar een passage uit de Handelingen van de apostelen waarin staat dat de eerste gemeenten zich ernstig toelegden 'op de leer der apostelen, trouw aan het gemeenschappelijke leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed' (Hand. 2, 42). De H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
is niet zozeer een leerstellige verhandeling, dan wel een voorbereiding en een aansporing tot gebed met de gezinnen en voor de gezinnen. Zo kunt u, dierbare broeders, beginnen met en verder ontwikkelen van de pastoraal en het apostolaat voor de gezinnen in uw parochiële gemeenschappen. Als u de vraag gesteld wordt: 'Hoe kunnen wij de doelstellingen van het Jaar van het Gezin bereiken?', dan toont de aansporing tot gebed, waarover de brief spreekt, u in feite de meest eenvoudig te volgen richting. Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd: 'Los van Mij kunt gij niets' (Joh. 15, 5). Het is dus duidelijk dat wij moeten doen 'zoals Hij'; dat wil zeggen dat wij moeten knielen en bidden. 'Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden' (Mt. 18, 20). Deze woorden van Christus moeten in concrete initiatieven in alle gemeenschappen worden vertaald. Een goed pastoraal programma kan eruit worden afgeleid; een rijk programma, zelfs wanneer slechts weinig middelen beschikbaar zijn.

Er zijn in de wereld zoveel gezinnen die bidden! De kinderen bidden, deze kinderen aan wie het Koninkrijk der hemelen allereerst toebehoort Vgl. Mt. 18, 2-5 . Dank zij hen bidden hun moeders en ook hun vaders, waardoor zij soms de religieuze praktijk hervinden, waarvan zij waren vervreemd. Gebeurt dat niet vaak ter gelegenheid van de eerste communie? En valt het ons niet op dat bij bedevaarten naar heilige plaatsen de 'spirituele temperatuur' bij de jongeren - en niet alleen bij de jongeren -stijgt? De zeer oude bedevaartroutes in het Oosten en het Westen, of die nu leiden naar Jeruzalem, Rome, Santiago de Compostela of naar de bedevaartsoorden rond Maria in Lourdes, Fatima, Jasna Gora en vele andere, zijn in de loop der eeuwen wegen voor grote aantallen gelovigen, en zeker ook voor talrijke gezinnen, geworden om de Kerk te ontdekken. Het Jaar van het Gezin moet dus deze ervaring bevestigen, verbreden en verrijken. Dat alle pastors en alle verantwoordelijke instanties voor de gezinspastoraal hier op mogen toezien, in overeenstemming met de Pauselijke Raad voor het Gezin, waaraan dit gebied op het niveau van de universele Kerk is toevertrouwd. U weet waarschijnlijk dat op 26 december 1993 de voorzitter van deze Raad in Nazareth het Jaar van het Gezin op de feestdag van de Heilige Familie heeft geopend.

Document

Naam: WITTE DONDERDAG IN HET JAAR VAN HET GEZIN
Aan de priesters ter gelegenheid van Witte Donderdag 1994
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 maart 1994
Copyrights: © 1994, Analecta Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test