• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Apostolische Brief Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
van Paus Benedictus XVI, bij Motu proprio uitgevaardigd op 7 juli 2007 en van kracht geworden op 14 september 2007, heeft de rijkdom van de Romeinse liturgie voor de universele Kerk toegankelijker gemaakt.

Met dit Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
heeft Paus Benedictus XVI een universele wet voor de Kerk gepromulgeerd met het doel nieuwe normen vast te stellen voor het gebruik van de Romeinse liturgie, zoals die van kracht was in 1962.

Na te hebben herinnerd aan de inzet van de Pausen om te zorgen voor de heilige liturgie en de erkenning van de liturgische boeken bevestigt de Heilige Vader opnieuw het traditionele uitgangspunt dat sinds onheuglijke tijden wordt erkend en noodzakelijk is om voor de toekomst te worden gehandhaafd, volgens hetwelk “elke particuliere Kerk in overeenstemming moet zijn met de universele Kerk, niet alleen wat betreft de geloofsleer en de sacramentele tekenen, maar ook wat betreft de algemeen door de apostolische en ononderbroken overlevering aanvaarde gebruiken, die bewaard dienen te blijven niet alleen om dwalingen te vermijden, maar ook om het geloof ongeschonden over te leveren, want de regel van het gebed (lex orandi) van de Kerk beantwoordt aan de regel van het geloof (lex credendi)” Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970, Summorum Pontificum (7 juli 2007) Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 397

De Paus brengt bovendien de Pausen van Rome in herinnering die zich in het bijzonder voor deze taak hebben ingezet, met name de heilige Gregorius de Grote en de heilige Pius V. De Paus onderstreept eveneens dat onder de heilige liturgische boeken het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
, dat in de loop der tijden tot aan de zalige Johannes XXIII verschillende bijgewerkte edities heeft gekend, in de geschiedenis een bijzondere plaats heeft ingenomen. Vervolgens keurde Paus Paulus VI ten gevolge van de liturgische hervorming na het Tweede Vaticaans Concilie in 1970 voor de Kerk van de Latijnse ritus een nieuw H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
goed, dat vervolgens werd vertaald in verschillende talen. Paus Johannes Paulus II Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)
in het jaar 2000 de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
uit.

Meerdere gelovigen, gevormd in de geest van de liturgische vormen van vóór het Tweede Vaticaans Concilie, hebben de vurige wens te kennen gegeven om de oude traditie te bewaren. Op grond hiervan stond Paus Johannes Paulus II met het bijzondere Indult Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Quattuor abhinc annos
Rondschrijven aan de voorzitters de bisschoppenconferenties over het gebruik van het Romeins Missaal van 1962
(3 oktober 1984)
, uitgevaardigd in 1984 door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid toe het gebruik te hernemen van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
dat was uitgevaardigd door de zalige Paus Johannes XXIII. Bovendien spoorde Paus Johannes Paulus II met het Motu proprio H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Ecclesia Dei Adflicta
Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X
(2 juli 1988)
van 1988 de bisschoppen aan ruimhartig te zijn bij het toekennen van deze mogelijkheid ten gunste van alle gelovigen die daarom vroegen. Paus Benedictus XVI volgt dezelfde lijn met het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, waarin op enkele essentiële criteria wordt gewezen voor de Usus Antiquior van de Romeinse Ritus, die hier dienen te worden vermeld.

De teksten van het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
van Paus Paulus VI en het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
dat teruggaat op de laatste editie van Paus Johannes XXIII, zijn twee vormen van de Romeinse liturgie die resp. als ordinaria en extraordinaria worden omschreven: het betreft twee vormen van gebruik van de ene Romeinse Ritus die naast elkaar staan. De ene en de andere vorm zijn een uitdrukking van dezelfde lex orandi van de Kerk. Vanwege haar eerbiedwaardige en oude vorm moet de forma extraordinaria bewaard worden met de verschuldigde eer.

Het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
gaat vergezeld van een Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief Motu Propriodata Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
met dezelfde datum als het Motu proprio (7 juli 2007). Hiermee worden verdere toelichtingen gegeven over de gepastheid en de noodzaak van het Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
zelf; het ging er namelijk om te voorzien in een lacune door een nieuwe normering te geven voor het gebruik van de Romeinse liturgie zoals die van kracht was in 1962. Een dergelijke normering was in het bijzonder geboden door het feit dat het op het ogenblik van de invoering van het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
niet noodzakelijk leek bepalingen uit te vaardigen over het gebruik van de liturgie zoals die in 1962 van kracht was. Vanwege het toenemend aantal personen die vroegen om de forma extraordinaria te mogen gebruiken, is het noodzakelijk dienaangaande enkele normen te geven.

Paus Benedictus XVI stelt onder andere: “Er is geen tegenstelling tussen de ene en de andere uitgave van het Missale Romanum. In de geschiedenis van de liturgie is er groei en vooruitgang, maar geen breuk. Wat voor de vorige generaties heilig was, blijft ook voor ons heilig en groots; het kan niet plotseling geheel verboden worden of zelfs schadelijk zijn.Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 7

De Apostolische Brief Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
vormt een belangrijke uitdrukking van het leergezag van de Paus van Rome en van het munus dat hem eigen is om de heilige liturgie van de Kerk te regelen en te ordenen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838. §§ 1 en 2 en maakt zijn zorg duidelijk als Plaatsbekleder van Christus en herder van de universele Kerk Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 331 en deze brief stelt zich ten doel:

  1. alle gelovigen de Romeinse liturgie aan te bieden volgens de Usus Antiquior, een liturgie die wordt beschouwd als een schat die moet worden bewaard;
  2. voor allen die er om vragen, het gebruik van de forma extraordinaria te garanderen en werkelijk te verzekeren, ervan uitgaande dat de mogelijkheid van het gebruik van de Romeinse liturgie die van kracht was in 1962 wordt gegeven voor het welzijn van de gelovigen en daarom ten gunste van de gelovigen voor wie deze voornamelijk is bedoeld, moet worden geïnterpreteerd;
  3. de verzoening binnen de Kerk te begunstigen.

Document

Naam: UNIVERSAE ECCLESIAE
Over de uitvoering van het Motu Proprio "Summorum Pontificum"
Soort: Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 30 april 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana - SRKK
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test