• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarom zijn er definities en formules nodig voor het geloof?

In het geloof gaat het niet om abstracte woorden, maar om de werkelijkheid. In de Kerk zijn in de loop van de tijd substantiële geloofsverwoordingen gegroeid, waarmee wij de werkelijkheid zien, duiden, doorschouwen, doorgeven, vieren en beleven. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 170-174

Als het geloof geen vaste uitdrukkingsvormen heeft, vervaagt de inhoud van het geloof. Daarom hecht de Kerk veel waarde aan precieze formuleringen, meestal ooit met moeite tot stand gekomen, om de boodschap van Christus te beschermen tegen misverstanden en vervalsingen. Op de geloofsformulering komt het vooral aan wanneer het geloof van de kerk naar verschillende culturen vertaald moet worden en toch in de kern hetzelfde moet luiden. Want het gemeenschappelijke geloof is het fundament voor de eenheid van de kerk.

Wat zijn geloofsbelijdenissen?

Geloofsbelijdenissen zijn samenvattingen van het geloof die het mogelijk maken dat alle gelovigen hetzelfde belijden. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 185-188.192-197

Zulke samenvattingen staan al in de Brieven van Paulus. De vroegchristelijke apostolische geloofsbelijdenis is bijzonder, omdat die gezien wordt als een samenvatting van het geloof van de Apostelen. De grote geloofsbelijdenis staat in hoog aanzien, omdat die voortkwam uit de grote concilies van de nog ongedeelde Kerk (Nicea 325, Constantinopel 381) en tot op heden het gemeenschappelijke fundament is van de Christenen, zowel in het Oosten als in het Westen.

Hoe zijn de geloofsbelijdenissen ontstaan?

De geloofsbelijdenissen komen voort uit de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen gaf om mensen te dopen. Bij die gelegenheid moesten zij aan de mensen vragen om een specifiek geloof te belijden, namelijk het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Triniteit). Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 188-191

De kern van alle latere geloofsbelijdenissen bestaat uit de belijdenis van Jezus als de Heer en de opdracht tot verkondiging. Die kern luidt als volgt: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest‘ (Mt. 28, 19). Alle geloofsbelijdenissen van de Kerk zijn nadere uitwerkingen van het geloof in die drie-ene God. Ze beginnen telkens met de belijdenis van de Vader, die de wereld geschapen heeft en in stand houdt, belijden dan het geloof in de Zoon, door wie de wereld en wijzelf verlost zijn, en belijden ten slotte het geloof in de Heilige Geest, Gods aanwezigheid in de kerk en in de wereld.

Hoe luidt de apostolische geloofsbelijdenis?

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden
en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

Hoe luidt de grote geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel?

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil, uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de Heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel;
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke
en apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test