• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SESSIO IV - RECIPIUNTUR LIBRIS SACRIS ET DE TRADITIONIBUS RECIPIENDIS
4e Zitting - Decreet over de Heilige Geschriften en de overleveringen van de apostelen

De heilige, oecumenische en algemene kerkvergadering van Trente, in de Heilige Geest wettig vergaderd, onder voorzitterschap van de drie legaten van de apostolische stoel, stelt zich vóór alles ten doel, dat met uitschakeling van de dwalingen, de zuiverheid zelf van het Evangelie bewaard blijft.

Dit Evangelie, dat tevoren is beloofd door de profeten in de heilige geschriften, heeft onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God met eigen mond het eerst verkondigd.

Vervolgens heeft Hij bevolen, dat dit Evangelie door zijn apostelen als de bron van de gehele en heilzame waarheid en van de tucht van de zeden aan de gehele schepping zou gepredikt worden. Vgl. Mc. 16, 15

Ziende dat deze waarheid en tucht vervat is in de geschreven boeken en in de ongeschreven overleveringen, die uit Christus' mond zelf door de apostelen zijn ontvangen, of door de apostelen zelf, onder ingeving van de Heilige Geest, als het ware van hand tot hand doorgegeven, tot ons zijn gekomen, het voorbeeld volgend van de rechtgelovige Vaders, aanvaardt en vereert (deze kerkvergadering) met gelijk gevoel van godsvrucht en (gelijke) eerbied alle boeken, zowel van het Oude als van het Nieuwe Verbond, omdat van beiden de ene God de schrijver is, en ook de overleveringen zelf, zowel op het geloof als op de zeden betrekking hebbend, als ofwel mondeling van Christus komend ofwel door de Heilige Geest ingegeven en door ononderbroken opeenvolging in de katholieke Kerk bewaard.

Het meent echter aan dit decreet een lijst van de heilige Boeken te moeten toevoegen, zodat niemand kan twijfelen welke boeken dit Concilie heeft aangenomen. Het zijn dus de hierna genoemde Boeken.

Oude Testament:

 • Vijf van Mozes, namelijk Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium;
 • Jozua, Rechters, Ruth, 4 Koningen <= 2 boeken Samuël, twee boeken Koningen>;
 • twee Paralipomena <=Kronieken>, Esra - eerste en tweede , dat Nehemia genoemd wordt;
 • Tobit, Judit, Ester
 • Job, de Psalmen van David met honderdvijftig Psalmen, Spreuken, Ecclesiastes <=Kohelet of Prediker>, Hooglied, Wijsheid, Ecclestiasticus <=Jezus Sirach>
 • Jesaja, Jeremias met Baruch, Ezechiël en Daniël;
 • de twaalf kleinere profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi;
 • twee Makkabeeën, het eerste en tweede

Nieuwe Testament:

 • Vier Evangelies naar Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes;
 • de door de Evangelist Lucas geschreven Handelingen van de Apostelen;
 • veertien brieven van de Apostel Paulus:
  • aan de Romeinen,
  • twee aan de Korintiërs,
  • aan de Galaten,
  • aan de Efeziërs,
  • aan de Filippenzen,
  • aan de Kolossenzen,
  • twee aan de Tessalonicenzen,
  • twee aan Timóteus,
  • aan Titus,
  • aan Filémon,
  • aan de Hebreeën;
 • twee van de Apostel Petrus
 • drie van de Apostel Johannes,
 • een van de Apostel Jacobus, een van de Apostel Judas en
 • en de Openbaring van de Apostel Johannes.

Wanneer iemand deze boeken, volledig met al hun delen, zoals de katholieke Kerk gewoon is deze te lezen en zoals ze voorkomen in de oude latijnse Vulgaat-vertaling, niet als heilig en canoniek aanvaardt, en de voornoemde overleveringen willens en wetens veracht, dan is hij veroordeeld.

Allen mogen dus begrijpen, volgens welke orde en langs welke weg deze kerkvergadering, na de grondslag van het geloof gelegd te hebben, te werk zal gaan, en welke getuigenissen en hulpmiddelen zij zal gebruiken in het bevestigen van de dogma's en in het herstellen van de zeden in de Kerk.

Alinea 3#al2 en bijschriftbijschriftAlinea 3">bijschriftbijschrift en [[al:3">

Document

Naam: SESSIO IV - RECIPIUNTUR LIBRIS SACRIS ET DE TRADITIONIBUS RECIPIENDIS
4e Zitting - Decreet over de Heilige Geschriften en de overleveringen van de apostelen
Soort: Concilie van Trente
Datum: 8 april 1546
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk en Katholiek Archief 17e jrg
Werkvert. vanuit Latijn: redactie / Katholiek Archief
Bewerkt: 25 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test