• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MARTYROLOGIUM ROMANUM EX DECRETO SACROSANCTI OECUMENICI CONCILII VATICANI II
Decreet bij de "editio typica altera"

Prot. N. 1140/04/L

Van geslacht tot geslacht laat de barmhartigheid van God de christengelovigen de verdiensten van alle heiligen vereren om zo door de vermenigvuldiging van voorsprekers aan de mensen rijkelijk de gewenste overvloed te schenken van de genade van de Heer. Zo maakt God de almachtige Vader het woord van de waarheid van het evangelie in heel de wereld vruchtbaar, opdat zijn groot heilsbesluit tot algehele volheid in Christus komt. In de heiligencultus vereert en verkondigt de Kerk onvermoeibaar deze wonderen van de liefde van de Allerheiligste Drie-eenheid. Dit doet zij door God zelf te aanbidden, Hij die wonderbaarlijk is en de ene Heilige te midden van alle heiligen. Hun heeft de Heer op aarde verschillende genadegaven geschonken en in de hemel één roemrijk loon.

Een uitmuntend teken van deze devotie van het volk Gods voor de heiligen is het Romeins Martyrologium, dat zeer onlangs op grond van een decreet van het heilig Oecumenisch Tweede Vaticaans Concilie is goedgekeurd en waarvan de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Martyrologium Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II
Decreet bij de editio typica
(29 juni 2001)
is gepromulgeerd. Na korte tijd is besloten enkele veranderingen aan te brengen, opdat daardoor de tekst rijker en duidelijker zou worden. Daarbij werd gelet op het huidige gebruik, voortkomend uit de liturgievemieuwing, en werden de bijzondere adviezen gehoord van hen die zich voor een zo grote en moeizame arbeid hebben ingezet.

Derhalve zijn niet weinige dienaren Gods die door paus Johannes Paulus II tot de waardigheid van zalige of heilige zijn verheven, opgenomen in deze uitgave om voortaan op hun feestdag te worden geëerd met de ge-eigende elogia. Er zijn enkele veranderingen opgenomen die meestal betrekking hebben op heiligen en zaligen die in de vorige uitgave niet werden vermeld of over wie zich enige twijfel had verbreid uit historisch oogpunt. Bovendien brengen kleinere veranderingen een verbetering aan van het Latijn en de spelling.

Daarom promulgeert de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten deze tweede uitgave van het Romeins Martyrologium krachtens de bijzondere bevoegdheden, die haar door paus Johannes Paulus II zijn verleend, en verklaart zij deze tot standaard-editie. Het zal de taak van de bisschoppenconferenties zijn om de tekst die men in deze uitgave aantreft, te vertalen in de verschillende volkstalen en ter erkenning voor te leggen aan dit dicasterie.

Dit geldt ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Bij Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, 29 juni 2004, op het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus.

FRANCISCUS Kard. ARINZE
Prefect

DOMINICUS SORRENTINO
Aartsbisschop Secretaris

Document

Naam: MARTYROLOGIUM ROMANUM EX DECRETO SACROSANCTI OECUMENICI CONCILII VATICANI II
Decreet bij de "editio typica altera"
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 29 juni 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
© 2007, Vert.: Nederlandse Bisschoppenconferentie - Beleidssector Liturgie NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test