• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onze reflectie zal worden geleid door de Heilige Schrift, die in onze streken en in onze talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) is geschreven, in een culturele en literaire omgeving en uitdrukkingswijze die wij als de onze voelen. Het Woord van God wordt in de Kerk gelezen. De Schrift is tot ons gekomen via de kerkgemeenschappen, zij is overgeleverd en overdacht in onze heilige liturgieën. Zij is een onontbeerlijk referentiepunt om de zin van onze aanwezigheid, gemeenschap en getuigenis in de huidige context van onze landen te ontdekken.

Er is een grote dorst naar het Woord van God, maar het lezen ervan is niet zo verbreid als zou moeten. Men constateert dat het ontbreekt aan een inleiding in het precieze begrip van de betekenis ervan. Daarom dienen alle initiatieven te worden bemoedigd die ertoe bijdragen om het lezen en de verspreiding van het evangelie (publicaties, internet) te bevorderen. Vooral van degenen die door de keuze van hun roeping zijn geroepen tot het dagelijks bidden van het getijdengebed, wordt gevraagd zich ervan bewust te zijn dat zij gehouden zijn aan het contact met het Woord van God door hun plicht van getuigenis en plaatsvervangend smeekgebed (pro populo). In het voetspoor van de traditie van de oude woestijnvaders en het oosterse monnikendom constateert men de noodzaak dat verzen van het evangelie en andere Bijbelboeken van buiten worden geleerd (ruminatio) en een drijfveer worden van overweging.

Het lijkt belangrijk erop te wijzen dat de betekenis van de Schrift erin bestaat ons het stramien te laten zien van een uniek goddelijk plan dat zich ontwikkelt in de tijd en dat wij heilsgeschiedenis noemen. Concreet betekent dit de continuïteit, de hechte band tussen Oude en Nieuwe Testament bevestigen. Men dient niet te vergeten dat het meest originele en één makende aspect van de christelijke exegese is gelegen in haar christologisch karakter. In de Schrift zoeken en lezen de Vaders Christus, die de sleutel is die het Oude Testament opent. Hij is de exegeet (men denke aan de Emmaus-episode), maar ook de exegese ervan, omdat volgens het christelijk denken van de eerste eeuwen Hij het is over wie de Schrift spreekt. Volgens de oude traditie van de Vaders wordt dit christologisch lezen ook het identiteitsprincipe van de christenen bij de bestudering van de oudtestamentische teksten. Het is de taak van de herders om te benadrukken dat - volgens de uitdrukking van de heilige Augustinus - “het Nieuwe Testament verborgen is in het Oude, en het Oude zichtbaar is in het Nieuwe”. H. Augustinus, Quaestiones in Heptateuchum. 1,73: PL 34,623; “Novus in vetere latet et in novo vetus patet”

Juist omdat het het boek van de christelijke gemeenschap is, is het alleen binnen de gemeenschap mogelijk de tekst van de bijbel op de juiste manier te verstaan. De traditie vormt daarom een hermeneutische sleutel tot de geopenbaarde tekst. Deze traditie is het begin geweest van het begrijpen van de Schrift of het kerkelijk klimaat om het Woord van God te lezen. Dit klimaat, waarin zich een bepaald taalgebruik ontwikkelt, verschaft ons de fundamentele elementen om tot de Schrift te naderen en willekeurige interpretaties te vermijden. Vooral in onze gebieden in het oosten dient het bewustzijn te worden ontwikkeld dat het lezen van het Woord van God niet zonder de overlevering van onze Kerken kan.

Het Woord van God geeft richting, zin en betekenis aan het leven, het verandert het radicaal, het geeft wegen van hoop erin aan en garandeert het vitale evenwicht van onze drievoudige relatie met God, met onszelf en met anderen. De exegese van het Woord van God is de bron van de theologie, de moraal, de spiritualiteit. Het is echter noodzakelijk zich ervoor te hoeden de bijbel te beschouwen als een receptenboek waarin de oplossing kan worden gevonden voor alle problemen. Het doel ervan is de Christen te ondersteunen in zijn levenskeuzes, in zijn aardse tocht en een licht te werpen op zijn toekomst die in de hemel is, met respect voor zijn vrijheid.

Bovendien helpt het Woord van God om de uitdagingen van de wereld van vandaag onder ogen te zien. Daarom zijn wij van mening dat het bedoeld is om vooral de keuzes van de gemeenschap te verlichten en dat het ook de Christenen moet inspireren die betrokken zijn bij de oecumenische, interreligieuze dialoog en politieke activiteiten. Het dient eveneens het referentiepunt te zijn van de Christenen bij de opvoeding van hun kinderen, in het bijzonder voor de ervaring van vergeving en liefde. Ten slotte acht men het gepast op te merken dat de woorden van het Evangelie niet alleen zijn gericht tot de Christenen, maar ook waarheden bevatten die alle mensen van goede wil en die op zoek zijn naar God kunnen leren kennen.

Document

Naam: DE KATHOLIEKE KERK IN HET MIDDEN-OOSTEN: GEMEENSCHAP EN GETUIGENIS - ‘DE MENIGTE DIE HET GELOOF HAD AANGENOMEN WAS ééN VAN HART EN ééN VAN ZIEL’ (HAND. 4, 32)
Instrumentum Laboris voor de Bijzondere Bisschoppensynode voor het Midden-Oosten
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Nikola Eterovic
Datum: 6 juni 2010
Copyrights: © 2010, Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode en Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test