• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

MEDITATIE - OPENING WJD TORONTO 2002

Beste jonge mensen!,

Wat we net gehoord hebben is de Magna Charta van het Christendom: de Zaligsprekingen. We hebben opnieuw gezien, met de ogen van het hart, wat er toen gebeurde. Een grote menigte is samengekomen met Jezus op de berg: mannen en vrouwen, jong en oud, de gezonden en de zieken, mensen uit Galilea, maar ook uit Jeruzalem, van Judea, van de steden van de Decapolis, van Tirus en Sidon. Allen wachten vol spanning wachten ze op Zijn woorden, de gebaren die hun vertrouwen en hoop geven. Wij zijn ook bij elkaar hier, deze avond, om indringend te luisteren naar de Heer. Hij kijkt naar je met diepe liefde: jullie komen van diverse regio's van Canada, uit de Verenigde Staten, vanuit Midden- en Zuid-Amerika, uit Europa, uit Afrika, uit Azië, uit Oceanië. Ik heb jullie feestelijke stemmen gehoord, jullie roepen, jullie zingen en ik heb het diepe verlangen dat in jullie hoort klopt gehoord: jullie wille gelukkig zijn!

Geliefde jongeren, veel en verleidelijk zijn de stemmen die jullie roepen van allerlei kanten: veel van deze stemmen spreken over het geluk dat je kunt hebben met geld, met succes, met macht. Meestal geven ze een vreugde van bijgelovige en voorbijgaande aard.

Beste vrienden, deze oude Paus, op jaren maar nog steeds jong van hart, antwoord jullie jeugdige wens naar geluk met woorden die niet de zijne is. Het zijn woorden die al tweeduizend jaar geleden gesproken zijn. Die woorden hebben we vanavond weer gehoord: "Zalig zijn degenen..." Mensen zijn gemaakt voor het geluk. Dus terecht dorsten jullie naar geluk. Christus heeft het antwoord op jullie verlangens. Maar hij vraagt ook dat je vertrouwen hebt in Hem. Werkelijk vreugde is een overwinning, iets wat niet verkregen kan worden zonder een lange en moeilijke gevecht. Christus behoud het geheim van deze overwinning. Jullie weten wat daaraan voorafging. Het wordt verteld in het Boek Genesis: "God heeft man en vrouw geschapen in een paradijs, Eden, want hij wilde hen gelukkig maken". Helaas echter, de zonde heeft deze oorspronkelijke plannen bedorven. Maar God ging niet bij de pakken neerzitten. Hij zond zijn Zoon in de wereld een zelfs veel mooier beeld van de hemel. God werd mens - vertellen de Kerkvaders ons - zodat mannen en vrouwen God konden worden. Dit is beslissend keerpunt dat in de menselijke historie is gekomen door de Menswording.

Over welk strijd spreken we? Christus zelf geeft het antwoord: "Hoewel de gelijkheid met God" bestond zegt de Heilige Paulus, "Heeft Hij zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden...heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis." (Fil. 2, 6-8). Het was een strijd tot aan de dood. Maar Christus streed niet voor zichzelf maar voor ons. Vanaf Zijn dood is het leven voortgegaan. Het graf van Calvarië is de broedplaats van de nieuwe mensheid op zijn weg naar het ware geluk. De "Bergrede" geeft een overzicht van deze weg. De acht Zaligheden zijn de bakens die de weg aangeven. Het is een weg naar boven, maar Hij is altijd voor ons uitgegaan. Op een dag zei Hij: "Wie Mij wil volgen zal niet in duisternis wandelen"(Joh. 8, 12). En op een ander moment voegde Hij eraan toe: "Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden." (Joh. 15, 11). Het is als het met Christus op pad gaan dat we deze vreugde kunnen bereiken! Precies om deze reden herhaalde Hij opnieuw deze verkondiging van de vreugde vandaag: "Zalig zijn degenen....". Nu we straks een welkom zullen heten aan Zijn glorieuse Kruis, het Kruis dat begeleid is door jongeren op zijn tocht door de gehele wereld, liet dit veel eisende woord als een echo klinken in de stilte in jullie hart: "Zalig zijn degenen...."

{het Kruis van de Wereldjongerendag wordt Canadese jongeren binnengebracht}

Verenigd rond het Kruis van de Heer kijken we naar Hem: Jezus heeft zichzelf niet beperkt tot alleen het uitspreken van de Zaligsprekingen, Hij heeft ze zelf ook doorleeft! Door opnieuw naar Zijn leven te kijken, het opnieuw lezen van het Evangelie, verwonderen we ons: de armste van de armen, de zachtmoedigste onder de zachtmoedigen, de persoon met het meest pure en meest barmhartige hart is niemand anders dan Jezus. De Zaligsprekingen zijn niets anders dan de beschrijving van een gezicht, Zijn gezicht! Op hetzelfde moment beschrijven de Zaligsprekingen wat een Christen zou moeten zijn: zij zijn het portret van de leerlingen van Jezus, de foto van hen die het Koninkrijk van God hebben geaccepteerd en die hun leven in overeenstemming willen brengen met de eisen van het Evangelie. Tot al deze mensen spreekt Jezus en noemt hen "zaligen". De vreugde die beloofd is in de Zaligsprekingen is het geluk van Jezus zelf: een geluk gezocht en gevonden in de gehoorzaamheid aan de Vader en in de gave van zichzelf aan anderen.

Jonge mensen van Canada, van Amerika en van ieder deel van de wereld! Door naar Jezus te kijken leer je wat het betekent om arm van geest te zijn, zachtmoedig en barmhartig; wat het betekent om rechtvaardigheid te zoeken, om zuiver van hart te zijn, om vredestichters te zijn. Door jullie blik vasthoudend te richten op Hem, zul je ontdekken dat de weg van de vergeving en verzoening anders is dan die vol is van geweld en terreur. Vorig jaar zagen we op dramatische wijze wat de gevolgen zijn van menselijke haat de terreuraanslag op het WTC in New York van 11 september, red. We zagen toen wat er gebeurt wanneer haat, zonde en dood de macht grijpen. Maar vandaag horen we de stem van Jezus weerklinken midden tussen ons in. Zijn stem is een stem van leven, hoop, van vergeving; een stem van rechtvaardigheid en van vrede. Laten we luisteren naar Zijn stem!

Geliefde vrienden, de hedendaagse Kerk kijkt met vertrouwen naar jullie en verwacht dat jullie de mensen van de Zaligsprekingen zijn. Gezegend ben je, wanneer je - net als Jezus - arm bent van geest, goed en barmhartig; als je oprecht zoekt naar wat juist is en rechtvaardig; als je zuiver van hart bent, vredestichters, van de armen houdt en hun dienaar bent. Gezegend ben je! Alleen Jezus is de echte Meester, alleen Jezus spreekt de onveranderlijke boodschap die beantwoordt aan de diepste verlangens van het menselijk hart, want Hij alleen weet "wat er in de mens omgaat". Vgl. Joh. 2, 25 Vandaag roept Hij jou op het zout en het licht van de wereld te zijn, te kiezen voor goedheid, te leven in rechtvaardigheid, instrument te worden van liefde en vrede. Zijn oproep heeft altijd gevraagd om een keuze tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, tussen leven en dood. Hij doet dezelfde uitnodiging aan jou vandaag die bijeengekomen bent aan de oevers van het Ontariomeer.

Welke keuze zullen degenen, die aanwezig zijn bij het nieuwe begin, maken? Geloven in Jezus betekent te accepteren wat Hij zegt, zelfs wanneer dit tegenstrijdig is aan wat anderen zeggen. Het betekent de verwerping van de lokstem van de zonde, hoe aanlokkelijk deze ook mag zijn, om zo het moeilijke pad van de Evangelische waarheden uit te zetten.Jongeren, die naar mij luisteren, antwoordt de Heer met een sterk en edelmoedig hart! Hij rekent op je.Vergeet nooit: Christus heeft jou nodig om Zijn plan van verlossing uit te dragen! Christus heeft jullie jeugd en jullie groot enthousiasme nodig om Zijn verkondiging van vreugde in het nieuwe millennium te laten weerklinken. Antwoordt aan Zijn oproep door je leven in dienst te stellen van je broeders en zusters! Vertrouw op Christus, want Hij vertrouwt op jou!

Heer Jezus, we verkondigen nogmaals
Uw Zaligsprekingen in de aanwezigheid van deze jonge mensen, 
hier verzameld in Toronto voor de Wereldjongerendag.
Kijk neer op hen met liefde en luister naar hun jonge harten,
gereed om hun toekomst naar Uw wil in te richten.
U die hen heeft geroepen om het
"Zout der aarde en het Licht van de wereld" te zijn.
Ga door hen te onderrichten in de waarheid
en de schoonheid van Uw visie
die U op de Berg heeft verkondigd.
Maak hen mannen en vrouwen van de Zaligsprekingen!,
Laat het Licht van Uw wijsheid op hen neerdalen
zodat in woord en daad zij het Licht en het zout
van het Evangelie in de wereld verspreiden.

Maak hun leven een afspiegeling van U
die het ware Licht bent die naar de wereld is gekomen
zodat een ieder die in U gelooft 
niet zal sterven,
maar eeuwig leven zal hebben. Vgl. Joh. 3, 16

Document

Naam: MEDITATIE - OPENING WJD TORONTO 2002
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 juli 2002
Copyrights: © Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test