• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ziekte, in de ervaring van iedere dag beleefd als een tekortschieten van de natuurlijke levenskracht, wordt voor mensen die geloven een uitnodiging om deze nieuwe en smartelijke situatie in een gelovig perspectief te plaatsen. Hoe zouden we anders in zulk een beproeving de positieve bijdrage van dat lijden kunnen ontdekken? Hoe zouden wij zin en waarde kunnen geven aan de angst, de zorgen, het lichamelijk en geestelijk lijden, die ons, sterfelijk bestaan vergezellen? Hoe een rechtvaardiging vinden voor het verval van krachten in de ouderdom en het definitieve ogenblik van de dood, waaraan geen wetenschappelijke vooruitgang een eind zal kunnen maken?

Slechts in Christus, Mens geworden Woord, Verlosser van de mens en Overwinnaar van de dood, kan men een bevredigend antwoord vinden op zulke fundamentele vragen.

In het licht van de dood en verrijzenis van Christus verschijnt de ziekte niet langer meer als een puur negatieve gebeurtenis, maar wordt zij gezien als een 'bezoek van God', als een gelegenheid "om de liefde op te wekken, om liefdewerken jegens de naaste in het leven te roepen, om de hele menselijke beschaving te veranderen in een 'beschaving van liefde'" H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de christelijke zin van het menselijke lijden, Salvifici doloris (11 feb 1984), 30.

De geschiedenis van de kerk en van de christelijke spiritualiteit getuigt hiervan overduidelijk. Hoeveel schitterende bladzijden zijn er niet in de loop der eeuwen geschreven die getuigen van heldhaftige moed als vrucht van lijden dat aanvaard en opgedragen werd in vereniging met Christus! En hoeveel even bewonderenswaardige geschiedenissen werden er niet opgetekend over de nederige dienst aan armen en zieken, in wier lijdend lichaam de tegenwoordigheid herkend werd van de arme en gekruisigde Christus.

Document

Naam: OPDAT DE ZIEKE OF GEHANDICAPTE MENS TEN VOLLE ZIJN PLAATS MAG INNEMEN IN DE MAATSCHAPPIJ EN IN DE KERK
Eerste Wereldziekendag - Lourdes, Frankrijk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 oktober 1992
Copyrights: © 1993, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test