• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In welke zin is Jezus dan priester? Het is de Eucharistie die ons dat zegt. Wij kunnen opnieuw uitgaan van deze simpele woorden die Melchisedek beschrijven: “hij bracht brood en wijn aan” (Gen. 14, 18). Dat is wat Jezus deed op het laatste avondmaal: Hij bood brood en wijn aan en in dat gebaar vatte Hij heel Zijn persoon en zending samen. In deze handeling, in het gebed dat eraan voorafgaat en in de woorden die ze begeleiden, ligt heel de zin van het Christusmysterie, zoals de brief aan de Hebreeën in een beslissende passage verwoordt, die vermeldenswaardig is: “In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die Hem uit de dood kon redden – schrijft de auteur, verwijzend naar Jezus. Om zijn vroomheid is Hij verhoord: hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil, door God uitgeroepen tot hogepriester op de wijze van Melchisedek” (Hebr. 5, 8-10). In deze tekst die duidelijk verwijst naar de spirituele doodstrijd in Getsemane, wordt het lijden van Christus voorgesteld als een gebed en een offer. Jezus gaat Zijn “uur” tegemoet dat Hem naar de dood op het kruis voert, ondergedompeld in diep gebed, dat bestaat in de vereniging van Zijn wil met die van de Vader. Deze tweevoudige en enige wil is een liefdeswil. In dit gebed wordt de tragische beproeving die Jezus doormaakt, omgevormd tot gave, levende offergave.

De brief aan de Hebreeën zegt dat Jezus “verhoord werd”. In welke zin? In de zin dat God de Vader Hem van de dood bevrijd heeft en Hem deed opstaan. Hij werd verhoord precies omwille van Zijn totale overgave aan de wil van de Vader: het liefdesplan van God heeft zich volmaakt in Jezus kunnen voltrekken, die door gehoorzaam te worden tot het uiterste, tot de dood op het kruis, “oorzaak van heil” geworden is voor ieder die Hem gehoorzaamt. Hij is dus Hogepriester geworden omdat Hij alle zonden van de wereld op zich genomen heeft, als “Lam van God”. Het is de Vader die Hem dit priesterschap verleent op het ogenblik waarop Jezus door Zijn dood en verrijzenis gaat. Het is geen priesterschap volgens het voorschrift van de Mozaïsche wet, Vgl. Lev. 8-9 maar volgens de orde van Melchisedek, volgens een profetische orde, alleen afhankelijk van Zijn bijzondere relatie met God.

Keren we terug naar de uitdrukking in de brief aan de Hebreeën: “hoewel hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd”. Het priesterschap van Christus bevat lijden. Jezus heeft werkelijk geleden en Hij deed dat voor ons. Hij was de Zoon en moest geen gehoorzaamheid leren, wij wel, wij moesten en moeten het steeds leren. Daarom heeft de Zoon onze mensheid aangenomen en liet Hij zich omwille van ons“opvoeden” in de smeltkroes van het lijden, liet Hij er zich door transformeren, zoals de graankorrel die in de aarde moet sterven om vrucht te dragen. In dit proces werd Jezus vervolmaakt (volmaakt gemaakt), in het Grieks “teleiotheis”. We moeten bij dit woord stilstaan omdat het zeer betekenisvol is. Het wijst op de voltooiing van een weg, namelijk de weg van opvoeding en omvorming van Gods Zoon doorheen het lijden, doorheen het pijnlijke lijden. Dank zij deze transformatie is Jezus Christus “hogepriester” geworden en kan Hij iedereen redden die zich aan Hem toevertrouwt. Het woord “teleiotheis” juist vertaald door “volmaakt gemaakt”, behoort tot een verbale stam die in de Griekse versie van de Pentateuch, dus in de vijf eerste boeken van de Bijbel, steeds verwijst naar de wijding van de priesters. Deze ontdekking is heel waardevol want zij zegt ons dat het lijden voor Jezus een priesterlijke wijding geweest is. Hij was geen priester volgens de Wet, maar is het geworden op existentiële manier, in Zijn Pasen van lijden, dood en verrijzenis: Hij heeft zichzelf geofferd ter uitboeting en de Vader die Hem boven ieder schepsel verheven heeft, heeft Hem aangesteld tot universele Middelaar van heil.

Document

Naam: DE BAND TUSSEN DE EUCHARISTIE EN JEZUS’ PRIESTERSCHAP
Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus / Sacramentsdag 2010 - St. Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 juni 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 oktober 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test