• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Het Woord van de Heer blijft in eeuwigheid. En dit is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd” (1 Pt. 1, 25) Vgl. Jes. 40, 8 . Met deze uitspraak uit de Eerste Brief van de heilige Petrus, die het woord van de profeet Jesaja herneemt, staan wij voor het mysterie van God die zichzelf meedeelt door de gave van zijn Woord. Dit Woord dat in eeuwigheid blijft, is de tijd binnengetreden. God heeft zijn eeuwig Woord op menselijke wijze gesproken: zijn Woord “is vlees geworden” (Joh. 1, 24). Dat is het goede nieuws. Dat is de boodschap die door de eeuwen heen vandaag tot ons komt. De 12e Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, gehouden in het Vaticaan van 5 tot 26 oktober 2008, heeft als thema gehad Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk. Het is een diepe ervaring geweest van een ontmoeting met Christus, Woord van de Vader, dat aanwezig is waar twee of drie verenigd zijn in zijn naam Vgl. Mat. 18, 20 . Met deze postsynodale apostolische exhortatie geef ik graag gehoor aan het verzoek van de synodevaders om het volk van God de rijkdom die naar voren is gekomen in de zittingen in het Vaticaan, en de aanwijzingen, die door het gemeenschappelijke werk tot uitdrukking zijn gebracht, te doen kennen. Vgl. Bisschoppensynodes, Van de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (Engelstalige versie), Propositiones (25 okt 2008), 1 In dit perspectief wil ik hernemen wat door de synode is uitgewerkt, rekening houdend met de voorgelegde documenten: de Lineamenta, het Instrumentum laboris, de verslagen ante et post disceptationem en de teksten van de bijdragen, zowel in de aula, als in scriptis, de verslagen van de lagere organen en de discussies aldaar, de definitieve boodschap aan het volk van God en vooral enkele specifieke voorstellen (Bisschoppensynodes
Propositiones
Van de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (Engelstalige versie)
(25 oktober 2008)
) die de synodevaders van bijzonder belang hebben geacht. Zo wens ik enkele fundamentele lijnen aan te geven voor een herontdekking in het leven van de Kerk van het goddelijk Woord, bron van voortdurende vernieuwing, en ik wens tegelijkertijd dat het steeds meer het hart wordt van elke kerkelijke activiteit.

Opdat onze vreugde volkomen is

Ik zou vóór alles willen herinneren aan de schoonheid en de aantrekkingskracht van de hernieuwde ontmoeting met de Heer Jezus, zoals die werd ervaren tijdens de dagen van de synodale vergadering. Daarom richt ik mij in navolging van de synodevaders met de woorden van de heilige Johannes in zijn eerste brief tot alle gelovigen: “Het leven is verschenen; het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard, wij hebben het gezien, wij getuigen ervan, wij maken het u bekend. Wat wij gezien hebben en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon” (1 Joh. 1, 2- 3). De Apostel spreekt tot ons over horen, zien, aanraken, aanschouwen van het Woord des Levens Vgl. 1 Joh. 1, 1 , daar het Leven zelf zich heeft geopenbaard in Christus. En wij moeten de verkondigers van die gave zijn, daar wij zijn geroepen tot de gemeenschap met God en onder elkaar. In dit kerygmatische perspectief is de synodale vergadering voor de Kerk en de wereld een getuigenis geweest van hoe mooi de ontmoeting is met het Woord van God in de kerkgemeenschap. Daarom spoor ik alle gelovigen aan om de persoonlijke ontmoeting en die van de gemeenschap met Christus, het Woord des Levens, dat zichtbaar is geworden, te herontdekken en de verkondigers ervan te worden, opdat de gave van het goddelijk leven, de gemeenschap, zich steeds meer verspreidt over de hele wereld. Immers, deelnemen aan het leven van God, Drie-eenheid van Liefde, is volkomen vreugde Vgl. 1 Joh. 1, 4 . En het is een onontbeerlijke gave en opdracht van de Kerk de vreugde te verkondigen die komt van de ontmoeting met de Persoon van Christus, Woord van God, dat tegenwoordig is onder ons. In een wereld die God voelt als overbodig of vreemd, belijden wij, evenals Petrus, dat Hij alleen “woorden van eeuwig leven” (Joh. 6, 68) heeft. Er bestaat geen grotere prioriteit dan deze: voor de mensen van vandaag weer opnieuw de toegang tot God openen, tot de God die spreekt en zijn liefde meedeelt, opdat wij leven in overvloed hebben Vgl. Joh. 10, 10 .

Van “Dei Verbum” tot de synode over het Woord van God

Wij zijn ons ervan bewust dat wij met de 12e Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode over het Woord van God in zekere zin het middelpunt zelf van het christelijk leven tot thema hebben gemaakt, in samenhang met de vorige synodale vergadering over de Eucharistie als bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk. De Kerk is immers gegrondvest op het Woord van God, wordt hieruit geboren en leeft hiervan. Vgl. Bisschoppensynodes, Instrumentum Laboris voor de 12e Algemene Bisschoppensynode, Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (8 mei 2008), 27 Gedurende alle eeuwen van zijn geschiedenis heeft het volk van God hierin altijd zijn kracht gevonden en ook heden ten dage groeit de kerkgemeenschap in het luisteren naar, het vieren van en het bestuderen van het Woord van God. Men moet erkennen dat in de laatste decennia de ontvankelijkheid van het kerkelijk leven voor dit thema groter is geworden, waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar de christelijke openbaring, naar de levende overlevering en de Heilige Schrift. Vanaf het pontificaat van Leo XIII kan men zeggen dat er een toenemend aantal bemoeienissen is geweest die erop waren gericht om zich meer bewust te worden van het belang van het Woord van God en de Bijbelstudie in het leven van de Kerk, Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over de studie van de Heilige Schrift, Providentissimus Deus (18 nov 1893) Vgl. Paus Benedictus XV, Encycliek, Over de H. Hieronymus, Spiritus Paraclitus (15 sept 1920) Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift, Divino afflante Spiritu (30 sept 1943) en dit heeft zijn hoogtepunt gehad in het Tweede Vaticaans Concilie, in het bijzonder met de promulgatie van de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
. Zij vertegenwoordigt een mijlpaal op de weg van de Kerk: “De synodevaders (...) erkennen met dankbaarheid de grote weldaden die door dit document het leven van de Kerk worden bewezen op exegetisch, theologisch, spiritueel, pastoraal en oecumenisch gebied”. Bisschoppensynodes, Van de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (Engelstalige versie), Propositiones (25 okt 2008), 2 In het bijzonder is in deze jaren het bewustzijn gegroeid van de “trinitaire en heilshistorische horizon van de openbaring”, Bisschoppensynodes, Van de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (Engelstalige versie), Propositiones (25 okt 2008), 2 waarin men Jezus Christus moet herkennen als “middelaar en volheid van de gehele openbaring”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 2 De Kerk belijdt aan iedere generatie onophoudelijk dat Hij “door geheel zijn tegenwoordigheid en verschijning, door woorden en werken, door tekenen en wonderen, vooral echter door zijn dood en glorievolle opstanding uit de doden en tenslotte door de zending van de Heilige Geest der waarheid haar tot voltooiing brengt en bekrachtigt”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 4

Iedereen is de grote impuls bekend die de dogmatische constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
heeft gegeven aan de herontdekking van het Woord van God in het leven van de Kerk voor de theologische reflectie op de goddelijke openbaring en de studie van de Heilige Schrift. Talrijk zijn ook de bijdragen geweest van het kerkelijk leergezag over deze materie in de laatste veertig jaar. Onder de verschillende bijdrage denke men aan: H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente, Summi Dei Verbum (4 nov 1963) H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Nieuwe statuten ten behoeve van de Pauselijke Bijbelcommissie, Sedula Cura (27 juni 1971) H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, God, Vader en Schepper: Catecheses over de Geloofsbelijdenis, deel 1, Wat betekent ons geloven vandaag? (1 mei 1985) H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Bij gelegenheid van het eerste eeuwfeest van de Encycliek "Providentissimus Deus" en de 50e verjaardag van de Encycliek "Divino Afflante Spiritu" (23 apr 1993) Paus Benedictus XVI, Toespraak, Bij gelegenheid van de 40ste verjaardag van de dogmatische Constitutie "Dei Verbum", Tot de deelnemers aan het internationaal Congres "De Heilige Schrift in het leven van de Kerk" (16 sept 2005) Paus Benedictus XVI, Angelus/Regina Caeli, Constitutie Dei Verbum: centrale betekenis voor Vaticanum II en de Kerk (6 nov 2005) In het bewustzijn haar weg met het houden van deze synode voort te zetten onder leiding van de Heilige Geest, heeft de Kerk zich geroepen gevoeld om het thema van het goddelijk Woord verder te verdiepen, zowel om na te gaan hoe de aanwijzingen van het concilie zijn verwezenlijkt, als om de nieuwe uitdagingen onder ogen te zien die de huidige tijd stelt aan degenen die in Christus geloven.

De Bisschoppensynode over het Woord van God

Op de 12e synodale vergadering zijn herders uit heel de wereld bijeengekomen rond het Woord van God en zij hebben symbolisch in het middelpunt van de vergadering de tekst van de bijbel geplaatst om opnieuw datgene wat wij in het dagelijks leven als vanzelfsprekend dreigen aan te nemen, te ontdekken: het feit dat God spreekt en antwoord geeft op onze vragen. Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Sala Clementina (werkvertaling in ontwikkeling), Tot leden van de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2008 (22 dec 2008) Wij hebben samen geluisterd naar het Woord van de Heer en het gevierd. Wij hebben elkaar verteld hoezeer de Heer aan het werk is in het volk van God en samen hoop en zorgen gedeeld. Dat alles heeft ons doen beseffen dat wij onze relatie met het Woord van God alleen maar kunnen verdiepen binnen het “wij” van de Kerk in het luisteren naar en het verwelkomen van elkaar. Hieruit komt de dankbaarheid voort voor de getuigenissen over het kerkelijk leven in de verschillende delen van de wereld, zoals die naar voren kwamen uit de verschillende toespraken in de aula. Het is eveneens roerend geweest de afgevaardigden uit onze broederkerken te horen die de uitnodiging om aan de synodale ontmoeting deel te nemen hebben aangenomen. Ik denk in het bijzonder aan de Patriarch Bartholomeos I - Toespraak
Eenheid van de Kerk is onverbrekelijk verbonden met haar missie
Toespraak tijdens de Vespers, gecelebreerd samen met Paus Benedictus XVI in de Sixtijnse Kapel, tijdens de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(18 oktober 2008)
die ons zijne heiligheid Bartolomeüs I, oecumenisch patriarch van Constantinopel, heeft geboden en waarvoor de synodevaders hun diepe erkentelijkheid tot uitdrukking hebben gebracht. Vgl. Bisschoppensynodes, Van de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (Engelstalige versie), Propositiones (25 okt 2008), 37 Bovendien heeft de Bisschoppensynode voor de eerste keer ook een rabbijn willen uitnodigen om een kostbaar getuigenis te geven over de joodse heilige geschriften die nu juist ook deel uitmaken van onze Heilige Schrift. Vgl. Pauselijke Bijbelcommissie, Het Joodse volk en zijn heilige geschriften in de Christelijke Bijbel (24 mei 2001) Zo hebben wij met vreugde en dankbaarheid kunnen vaststellen dat “er ook vandaag de dag in de Kerk een Pinksteren is – dat wil zeggen dat zij spreekt in vele talen en dit niet alleen in uiterlijke zin dat in haar alle grote talen van de wereld vertegenwoordigd zijn, maar nog meer in diepere zin: in haar zijn de veelvuldige manieren waarop God en de wereld worden ervaren, de rijkdom van de culturen aanwezig, en alleen zo wordt de veelomvattendheid van het menselijk bestaan en van daaruit de veelomvattendheid van het Woord van God duidelijk”. Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Sala Clementina (werkvertaling in ontwikkeling), Tot leden van de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2008 (22 dec 2008) Bovendien hebben wij ook nog een Pinksteren op weg kunnen vaststellen; verschillende volkeren wachten erop dat het Woord van God in hun eigen taal en hun eigen cultuur wordt verkondigd.

Hoe kunnen wij ons vervolgens niet herinneren dat gedurende de gehele synode het getuigenis van de apostel Paulus ons heeft begeleid! Het is immers providentieel geweest dat de 12e Gewone Algemene Vergadering juist ter gelegenheid van de tweeduizendste verjaardag van zijn geboorte is gehouden in het jaar dat is gewijd aan de figuur van de grote apostel van de volkeren. Zijn leven is geheel gekenmerkt door de ijver voor de verspreiding van het Woord van God. Hoe kunnen wij in ons hart zijn geestdriftige woorden met betrekking tot zijn zending als de verkondiger van het goddelijk Woord niet voelen: “Ik doe alles voor het Evangelie” (1 Kor. 9, 23)? “Voor dit Evangelie”, zo schrijft hij in de Brief aan de Romeinen, ”schaam ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot heil van ieder die erin gelooft” (Rom. 1, 16). Wanneer wij reflecteren over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk, kunnen wij niet anders dan aan de heilige Paulus denken en aan zijn leven, dat hij heeft gegeven voor de verkondiging van het heil van Christus aan alle volken.

De Proloog van het Evangelie van Johannes als leidraad

Ik wens dat middels deze apostolische exhortatie de verworvenheden van de synode daadwerkelijk een invloed hebben op het leven van de Kerk, op de persoonlijke relatie met de Heilige Schrift, op de interpretatie ervan in de liturgie en de catechese, als ook in het wetenschappelijk onderzoek, opdat de bijbel niet een woord uit het verleden blijft, maar een levend en actueel Woord. Met dit doel wil ik de resultaten van de synode voorleggen en verdiepen, voortdurend verwijzend naar de Proloog van het Evangelie van Johannes (Joh. 1, 1-18), waarin ons het fundament van ons leven wordt medegedeeld: het Woord dat vanaf het begin is bij God, vlees is geworden en onder ons heeft gewoond Vgl. Joh. 1, 14 . Het betreft een bewonderenswaardige tekst, die een synthese biedt van heel het christelijke geloof. Aan de persoonlijke ervaring van de ontmoeting met en de navolging van Christus “ontleende” Johannes, die de overlevering identificeert met “de leerling die door Jezus bemind werd” (Joh. 13, 23)(Joh. 20, 2)(Joh. 21, 7.20) “een innerlijke zekerheid: Jezus is de vlees geworden Wijsheid van God, Hij is zijn eeuwig Woord, dat een sterfelijke mens is geworden”. Paus Benedictus XVI, Angelus/Regina Caeli, 2e Zondag na Kerstmis - Sint Pietersplein, Het belang van de geboorte van de Heer voor ons zelf (4 jan 2009), 1 Moge hij die “zag en geloofde” (Joh. 20, 8) ook ons helpen tegen Jezus’ borst te leunen Vgl. Joh. 13, 25 , waaruit water en bloed zijn gekomen Vgl. Joh. 19, 34 , symbolen van de Sacramenten van de Kerk. Laten wij ons naar het voorbeeld van de apostel Johannes en de andere geïnspireerde schrijvers leiden door de Heilige Geest om het Woord van God steeds meer te kunnen liefhebben.

Document

Naam: VERBUM DOMINI
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk"
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 september 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 22 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test