• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verkondiging en de nieuwe evangelisatie

Paus Johannes Paulus II had in het voetspoor van hetgeen reeds door Paus Paulus VI tot uitdrukking was gebracht in zijn apostolische exhortatie H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
op zeer vele wijzen de gelovigen herinnerd aan de noodzaak van een nieuwe missionaire periode voor heel het volk van God. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 40 Bij het aanbreken van het derde millennium zijn er niet alleen nog zeer vele volkeren die de Blijde Boodschap nog niet hebben leren kennen, maar hebben zeer vele christenen er behoefte aan dat hun op overtuigende wijze het Woord van God opnieuw wordt verkondigd, zodat zij concreet de kracht van het evangelie kunnen ervaren. Vele broeders en zusters zijn “gedoopt”, maar niet voldoende “geëvangeliseerd”. Bisschoppensynodes, Van de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (Engelstalige versie), Propositiones (25 okt 2008), 38 Dikwijls verliezen naties die eens rijk aan geloof en roepingen waren, de eigen identiteit onder invloed van een geseculariseerde cultuur. Vgl. Paus Benedictus XVI, Homilie, H. Mis ter opening van de 12e Algemene Bisschoppensynode in de Pauselijke Basiliek Sint-Paulus buiten de Muren, Wereld zonder God is in verwarring (5 okt 2008), 3 De noodzaak van een nieuwe evangelisatie, die zo sterk werd gevoeld door mijn eerbiedwaardige voorganger, moet zonder vrees opnieuw worden bevestigd, in de zekerheid van de doeltreffendheid van het goddelijk Woord. De Kerk, die overtuigd is van de trouw van haar Heer, wordt nooit moe de blijde boodschap van het Evangelie te verkondigen en nodigt alle christenen uit om de aantrekkingskracht van het volgen van Christus opnieuw te ontdekken.

Het Woord van God en het christelijk getuigenis

De geweldige horizonten van de kerkelijke zending, de complexiteit van de huidige situatie vragen in deze tijd om nieuwe wegen, teneinde het Woord van God doeltreffend te kunnen verkondigen. De Heilige Geest, die primair de handelende persoon is bij iedere evangelisatie, zal nooit verzuimen om de Kerk van Christus in deze werkzaamheid te leiden. Het is echter belangrijk dat men bij iedere wijze van verkondiging vooral de intrinsieke relatie voor ogen houdt tussen mededeling van het Woord van God en christelijk getuigenis. Daarvan hangt de geloofwaardigheid zelf van de verkondiging af. Enerzijds is het Woord noodzakelijk, dat meedeelt wat de Heer zelf ons heeft gezegd. Anderzijds is het onmisbaar door getuigenis dit Woord geloofwaardigheid te verschaffen, opdat het niet naar voren komt als een mooie filosofie of utopie, maar veeleer als een werkelijkheid die men kan beleven en die doet leven. Deze wederkerigheid tussen Woord en getuigenis verwijst naar de wijze waarop God zelf zich heeft geopenbaard door middel van de menswording van zijn Woord. Het Woord van God bereikt de mensen “door middel van de ontmoeting met getuigen die dit tegenwoordig stellen en levend maken”. Bisschoppensynodes, Van de 12e Gewone Bisschoppensynode over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (Engelstalige versie), Propositiones (25 okt 2008), 38 In het bijzonder hebben de nieuwe generaties er behoefte aan om in het Woord van God te worden ingeleid “door de ontmoeting met en het authentieke getuigenis van de volwassene, de positieve invloed van vrienden en het grote gezelschap van de kerkgemeenschap”. Bisschoppensynodes, Boodschap van de Synodevaders aan het volk van God n.a.v. de Synode over het Woord van God (24 okt 2008), 12

Er is een nauw verband tussen het getuigenis van de Schrift, als getuigenis dat het Woord van God van zichzelf geeft, en het getuigenis van het leven van de gelovigen. Het een impliceert het ander en leidt ertoe. Het christelijk getuigenis deelt het Woord mee waarvan in de Schriften getuigenis wordt afgelegd. De Schriften leggen op hun beurt het getuigenis uit dat de Christenen zijn geroepen met hun eigen leven te geven. Zij die geloofwaardige getuigen van het evangelie ontmoeten, worden zo ertoe gebracht de doeltreffendheid van het Woord van God te constateren in degenen die het ontvangen.

In deze wisselwerking tussen getuigenis en Woord begrijpen wij de woorden van Paus Paulus VI in de apostolische exhortatie H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich niet ertoe dat wij de wereld waarden voorhouden die wij delen; het is nodig dat men komt tot een expliciete verkondiging van het Woord van God. Alleen zo zullen wij trouw zijn aan de opdracht van Christus: “De Blijde Boodschap, verkondigd door het getuigenis van het leven, zal dus vroeg of laat verkondigd moeten worden door een woord van leven. Er is geen sprake van echte evangelisatie als de naam, het onderricht, het leven, de beloften, het mysterie van Jezus van Nazareth, de Zoon van God, niet wordt verkondigd”. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 22

Het feit dat de verkondiging van het Woord van God het getuigenis van het eigen leven vereist, is een gegeven dat vanaf de oorsprong heel duidelijk aanwezig is in het christelijk bewustzijn. Christus zelf is de getrouwe en ware getuige Vgl. Openb. 1, 5 Vgl. Openb. 3, 14 van de Waarheid Vgl. Joh. 18, 37 . Wat dit betreft, zou ik de ontelbare getuigenissen willen herhalen die wij mochten horen gedurende de synodevergadering. Wij zijn diep geroerd bij het verhaal van hen die het geloof hebben weten te beleven en een schitterend getuigenis van het Evangelie hebben weten te geven, ook onder regimes die het christendom vijandig gezind zijn, of in situaties van vervolging.

Dit alles moet ons geen angst inboezemen. Jezus zelf heeft tot zijn leerlingen gezegd: “Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze u ook vervolgen” (Joh. 15, 20). Daarom wens ik met heel de Kerk naar God een lofprijzing te doen opstijgen vanwege het getuigenis van zovele broeders en zusters die ook in onze tijd het leven hebben gegeven om de waarheid van de liefde van God mee te delen, die ons in de gekruisigde en verrezen Christus is geopenbaard. Bovendien breng ik de dankbaarheid van heel de Kerk tot uitdrukking voor de Christenen die niet wijken ten overstaan van de hindernissen en de vervolgingen omwille van het Evangelie. Tegelijkertijd omarmen wij met een gevoel van solidariteit de gelovigen van al die christelijke gemeenschappen, in Azië en Afrika in het bijzonder, die in deze tijd hun leven riskeren of maatschappelijke marginalisering omwille van het geloof. Hier zien wij dat de geest van de zaligsprekingen uit het Evangelie wordt verwezenlijkt voor hen die worden vervolgd omwille van de Heer Jezus Vgl. Mt. 5, 11 . Tegelijkertijd houden wij niet op onze stem te verheffen, opdat de regeringen van de naties aan allen vrijheid van geweten en godsdienst garanderen, en ook de vrijheid om openlijk te getuigen van het eigen geloof. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 2.7

Document

Naam: VERBUM DOMINI
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk"
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 30 september 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 22 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test