• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE MENS DRAAGT IN ZIJN ‘GENOOM’ DE DIEPE AFDRUK VAN DE DRIE-EENHEID
Op het Hoogfeest van de H. Drie-Eenheid - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Na de Paastijd die uitmondt in het Pinksterfeest, voorziet de liturgie in deze drie plechtigheden van de Heer: vandaag de heilige Drie-Eenheid; aanstaande donderdag Corpus Christi, dat in veel landen waaronder Italië, aanstaande zondag zal worden gevierd; en tenslotte op de daarop volgende vrijdag het feest van het heilig Hart van Jezus. Elk van deze liturgische vieringen belicht een perspectief van waaruit het hele mysterie van het christelijk geloof wordt omvat; dat is respectievelijk de realiteit van de ene en drievuldige God, het sacrament van de Eucharistie en het goddelijk-menselijke centrum van de Persoon van Christus. In werkelijkheid zijn het aspecten van het ene mysterie van de verlossing, die in zekere zin de hele reis van Jezus' openbaring samenvatten, van de menswording, dood en verrijzenis tot de hemelvaart en de gave van de Heilige Geest.

Vandaag mediteren we over de heilige Drie-Eenheid zoals Jezus die ons te kennen gaf. Hij openbaarde ons dat God liefde is "niet in de eenheid van een enkele persoon maar in de drievuldigheid van een enkele substantie" (Prefatie): Hij is een barmhartige Schepper en Vader; Hij is de eniggeboren Zoon, de eeuwige Wijsheid mensgeworden, gestorven en verrezen voor ons; en tenslotte is Hij de Heilige Geest die alles, de kosmos en de geschiedenis, naar de volledige laatste voleinding beweegt. Drie Personen die één God zijn, omdat de Vader liefde is, de Zoon liefde is en de Geest liefde is. God is geheel liefde en alleen liefde, pure, oneindige en eeuwige liefde. Hij leeft niet in een schitterende eenzaamheid, maar is eerder een onuitputtelijke bron van leven die zich onophoudelijk overgeeft en meedeelt.

We kunnen het in zekere zin aanvoelen door zowel het macro-universum - onze aarde, de planeten, de sterren, de melkwegstelsels - en het micro-universum - de cellen, atomen en elementaire deeltjes - te observeren. In alles dat bestaat staat in zekere zin de 'naam' van de heilige Drie-Eenheid gegraveerd, omdat al het zijn tot in zijn laatste deeltjes, in relatie verkeert, en zo wordt de God-relatie geopenbaard, wordt in laatste instantie de scheppende Liefde geopenbaard. Alles komt voort uit de liefde, neigt naar de liefde en beweegt zich voortgedreven door de liefde, uiteraard met verschillende graden van bewustzijn en vrijheid.

"Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde!" (Ps. 8, 2), roept de psalmist uit. Over de "naam" gesproken, de Bijbel geeft God zelf aan, zijn ware identiteit, een identiteit die schittert in geheel de schepping, waar elk wezen, door het feit zelf van het bestaan en door het "weefsel" waarvan het is gemaakt, verwijst naar een transcendent Beginsel, naar het eeuwige en oneindige Leven dat zich overgeeft; in één woord, naar de Liefde. "Want door Hem", zei heilige Paulus op de Areopagus in Athene, "hebben wij het leven, het bewegen en het zijn" (Hand. 17, 28). Het sterkste bewijs dat we zijn gemaakt naar het beeld van de Drie-Eenheid is dit: alleen de liefde maakt ons gelukkig, omdat we in relatie leven, en we leven om lief te hebben en bemind te worden. Gebruikmakend van een analogie die door de biologie wordt ingegeven, zouden we zeggen dat de mens in zijn 'genoom' de diepe afdruk van de Drie-Eenheid, van God-Liefde, met zich meedraagt.

De Maagd Maria, met haar volgzame nederigheid, werd een dienares van de goddelijke Liefde: zij aanvaardde de wil van de Vader en ontving de Zoon door de Heilige Geest. In haar bouwde de Almachtige  een tempel die Hem waardig was, en maakte haar het model en beeld van de Kerk, het mysterie en het huis van gemeenschap voor alle mensen. Moge Maria, spiegel van de heilige Drie-Eenheid, ons helpen te groeien in het geloof in het trinitaire mysterie.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

Ik begroet liefdevol de Spaanstalige pelgrims die bij dit Maria-gebed aanwezig zijn en allen die daarmee verbonden zijn via radio en televisie. Op deze plechtigheid van de heilige Drie-Eenheid nodig ik u uit om ons geloof in God de Vader te verkondigen, die zijn Zoon, de weg, de waarheid en het leven, in de wereld heeft gezonden, en de Geest van heiliging om aan de mensen zijn onmetelijke liefde te openbaren en hen te redden van zonde en dood. Gezegende zondag!

{...}

Document

Naam: DE MENS DRAAGT IN ZIJN ‘GENOOM’ DE DIEPE AFDRUK VAN DE DRIE-EENHEID
Op het Hoogfeest van de H. Drie-Eenheid - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 juni 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 28 mei 2021

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test