• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er bestaat een nauwe band tussen het mysterie van de Kerk en het mysterie van de Eucharistie.

  1. De Eucharistie bevat werkelijk, wat de grondslag van het bestaan en de eenheid van de Kerk is, namelijk het lichaam van Christus dat als offer wordt aangeboden en als brood van eeuwig leven aan de gelovigen wordt gegeven. Het sacrament van het lichaam en bloed van Christus dat aan zijn Kerk wordt gegeven om deze tot stand te brengen, sluit van nature het volgende in:
  • de ambtelijke macht die Christus aan zijn apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen en priesters, heeft gegeven, om sacramenteel de priesterlijke daad tegenwoordig te stellen waardoor Hij zich eens voor al in de Heilige Geest aan de Vader heeft aangeboden en zichzelf aan de gelovigen heeft gegeven, opdat zij in Hem één zouden zijn;
  • de eenheid van dit ambt dat in naam van Christus, het Hoofd van de kerk, en dus in hiërarchische gemeenschap van de ambtsdragers moet worden vervuld;
  • het geloof van de Kerk dat in het eucharistisch handelen zelf wordt beleden en waardoor zij in de Heilige Geest antwoord geeft op de gave van Christus zoals deze in waarheid is.
  1. 'Als handelen van Christus en van het hiërarchisch geordend volk van God vormt de viering van de mis zowel voor de wereldkerk als voor de plaatselijke Kerk en voor elk van de christenen het middelpunt van heel het christelijk leven'. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, Algemene Inleiding op het Romeins Missaal, Institutio Generalis Missalis Romani (26 mrt 1970). Hfd I, n. 1 Wanneer de Kerk in het Misoffer het mysterie van Christus viert, viert zij haar eigen mysterie en openbaart zij op concrete wijze haar eenheid.
  • De Christenen die rond het altaar bijeen zijn, bieden door de handen van de priester die optreedt uit Christus' naam het offer aan en vertegenwoordigen de gemeenschap van het volk van God dat in de belijdenis van een zelfde geloof is verenigd. Zo vormen zij het teken en als het ware de afvaardiging van een wijder tegenwoordigheid.
  1. De verhouding tussen de plaatselijke Eucharistieviering en heel de kerkgemeenschap krijgt nog eens extra nadruk door de bijzondere vermelding welke in de eucharistische gebeden van de paus, de plaatselijke bisschop en de andere tot het bisschoppencollege behorende bisschoppen wordt gemaakt.

Wat wij zojuist over de Eucharistie als middel- en hoogtepunt van heel het christelijk leven hebben gezegd, geldt weliswaar voor de Kerk in haar geheel en voor al haar leden, maar toch heel in het bijzonder voor hen die een actief aandeel nemen in de misviering en bovenal voor degenen die daarbij Christus' lichaam nuttigen. Want de eucharistische Communie tijdens de Misviering is de meest volmaakte vorm van deelneming aan de Eucharistie, in gehoorzaamheid aan het woord van de Heer: 'Neemt en eet'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 55. 'De meer volmaakte deelneming aan de Mis' Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 12 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 22. Het is niet voldoende dezelfde doop te hebben ontvangen om tot de eucharistische Communie toegang te krijgen. Want de deelneming aan de Eucharistie brengt de volledige geloofsbelijdenis en inlijving in de Kerk tot uitdrukking, waartoe het sacrament van het Doopsel inleidt. Dit sacrament 'vormt daarom de sacramentele band van de eenheid die zijn kracht uitoefent tussen allen die erdoor zijn wedergeboren. Toch is het Doopsel op zich niet meer dan een eerste begin. Want het is immers geheel gericht op het verkrijgen van de volheid van leven in Christus. Daarom is het Doopsel gericht op de volledige belijdenis van het geloof, op de volledige inlijving in het heilsinstituut zoals Christus zelf het heeft gewild, kortom op de volledige opneming in de eucharistische gemeenschap'

Document

Naam: INSTRUCTIO DE PECULIARIBUS CASIBUS ADMITTENDI ALIOS CHRISTIANOS AD COMMUNIONEM EUCHARISTICAM IN ECCLESIA CATHOLICA
Instructie over toelating van de andere Christenen tot de Eucharistische Communie in de Katholieke Kerk
Soort: Secretariaat voor eenheid der Christenen
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 1 juni 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 nr 32 p. 704-711
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test