• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HEILIGVERKLARING VAN JOZEF DAMIAAN DE VEUSTER EN 4 ANDEREN
Sint Pietersbasiliek, Vaticaan

Inleiding
{in het Italiaans}
Beminde broeders en zusters:

"Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" Met deze vraag begint de korte dialoog die we in het Evangelie hebben gehoord, tussen een persoon die in een andere passage is geïdentificeerd als de rijke jongeling, en Jezus. Vgl. Mc. 10, 17-30 We kennen niet veel details over dit anonieme personage; met de weinige kenmerken slagen we er echter in zijn oprechte verlangen om het eeuwig leven te bereiken door een eerlijk en deugdzaam aards bestaan te leiden. Feitelijk kent hij de geboden en onderhoudt hij ze getrouw vanaf zijn jeugd. Maar dit alles, dat zeker belangrijk is, is niet genoeg - zegt Jezus -; er ontbreekt slechts één ding, maar het is iets wezenlijk. Als Hij ziet dat hij een goede instelling had, kijkt de goddelijke Meester hem liefdevol aan en stelt hem de kwaliteitssprong voor, roept hem op tot de heldhaftigheid van heiligheid, vraagt hem alles achter te laten om Hem te volgen: "Ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen... En kom dan terug om Mij te volgen!' (Mc. 10, 21).

"Kom en volg mij!" Dit is de christelijke roeping die voortkomt uit een liefdevol voorstel van de Heer, en die alleen kan worden gerealiseerd dankzij ons antwoord van liefde. Jezus nodigt zijn volgelingen uit tot de totale overgave van hun leven, zonder berekening of menselijk opzicht, met een onvoorwaardelijk vertrouwen in God. De heiligen aanvaarden deze veeleisende uitnodiging en nemen met nederige volgzaamheid de navolging van de gekruisigde en verrezen Christus op zich. Hun volmaaktheid, in de logica van het geloof die soms menselijk onbegrijpelijk is, bestaat erin niet zichzelf centraal te stellen, maar te kiezen om tegen de stroom in te gaan met een levenswijze volgens het Evangelie. Zo deden de vijf heiligen die vandaag met grote vreugde ter verering van de universele Kerk worden voorgehouden: Sigmund Felix Felinski, Franciscus Coll y Guitart, Jozef Damiaan de Veuster, Rafael Arnáiz Barón en Maria van het Kruis (Jeanne) Jugan. In hen zien we de woorden van de apostel Petrus werkelijkheid geworden: "Wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen" (Mc. 10, 28) en de troostende bevestiging van Jezus: "Er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoudige ..., zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven (Mc. 10, 29-30).

Zygmunt Szczesny Felinski (1822-1895)
{in het Pools}

Sigmund Felix Felinski, aartsbisschop van Warschau, stichter van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Familie van Maria, was een grote getuige van het geloof en de herderlijke naastenliefde in zeer moeilijke tijden voor de natie en voor de Kerk in Polen. Hij was ijverig begaan met de geestelijke groei van de gelovigen; hij hielp de armen en de wezen. In de kerkelijke Academie van Sint-Petersburg zorgde hij voor een solide vorming van de priesters. Als aartsbisschop van Warschau drong hij bij allen aan op een innerlijke vernieuwing. Vóór de opstand van januari 1863 tegen de Russische annexatie waarschuwde hij de mensen voor nutteloos bloedvergieten. Maar toen de opstand uitbrak en de onderdrukking losbarstte, verdedigde hij dapper de onderdrukten. In opdracht van de Russische tsaar verbleef hij twintig jaar in ballingschap in Jaroslavl aan de Wolga, en kon nooit meer terugkeren naar zijn bisdom. In elke situatie bewaarde hij een onwankelbaar vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid en bad als volgt: "O God, bescherm ons niet tegen de beproevingen en zorgen van deze wereld ... Maar vermenigvuldig slechts de liefde in ons hart en maak dat wij met de diepste nederigheid het oneindige vertrouwen in uw hulp en in uw barmhartigheid bewaren". Vandaag wordt zijn overgave aan God en aan de mensen, vol vertrouwen en liefde, een lichtend voorbeeld voor de hele Kerk.

Francisco Coll y Guitart (1812-1875)
{in het Spaans}

De heilige Paulus herinnert ons er in de tweede lezing aan dat "het Woord van God is levend en krachtig" (Hebr. 4, 12). Daarin spreekt de Vader, die in de hemel is, liefdevol met zijn kinderen van alle tijden. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 Hij maakt hun zijn oneindige liefde bekend en bemoedigt, troost hen op deze manier en biedt hen zijn heilsplan voor de mensheid en voor elke persoon. Heilige Franciscus Coll was zich hiervan bewust, en wijdde zich aan de verspreiding ervan, en vervulde zo getrouw zijn roeping in de Orde van Predikers waarin hij zijn geloften aflegde. Zijn hartstocht was te prediken, grotendeels rondtrekkend en in de vorm van "volksmissies", om Gods Woord te verkondigen en nieuw leven in te blazen in steden en dorpen van Catalonië, en zo de mensen te helpen een diepgaande ontmoeting met God te krijgen. Een ontmoeting die leidt tot de bekering van het hart, tot een vreugdevolle ontvangst van de goddelijke genade en tot een voortdurende dialoog met onze Heer middels het gebed. Daarom omvatte zijn evangelisatie-activiteit een grote toewijding aan het sacrament van de Verzoening, een belangrijke nadruk op de Eucharistie en een constant aandringen op gebed. Franciscus Coll bereikte de harten van anderen omdat hij doorgaf wat hij zelf met passie in zijn inwendige beleefde, wat in zijn hart brandde: de liefde van Christus, zijn overgave aan Hem. Om ervoor te zorgen dat het zaad van Gods Woord goede grond vindt, stichtte Franciscus de congregatie van de zusters Dominicanessen van de Aankondiging, om kinderen en jongeren een alomvattende opvoeding te geven, zodat ze de onpeilbare rijkdom zouden kunnen ontdekken die Christus is, die trouwe vriend die ons nooit in de steek laat of het moe wordt om aan onze zijde te staan, onze hoop aanmoedigend met zijn Woord des levens.

Damiaan de Veuster (1840-1889)
{in het Nederlands}

Jozef De Veuster, die in de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria de naam Damiaan kreeg, verliet op 23-jarige leeftijd in 1863 zijn vaderland Vlaanderen, om het Evangelie aan de andere kant van de wereld te verkondigen, op de Hawaiiaanse eilanden. Zijn missionaire activiteit, die hem zoveel vreugde schonk, bereikte zijn hoogtepunt in de naastenliefde. Niet zonder angst of weerzin koos hij ervoor om naar het eiland Molokai te gaan in dienst van de melaatsen die daar waren, door iedereen verlaten; aldus werd hij blootgesteld aan de ziekte waaraan zij leden. Bij hen voelde hij zich thuis. De dienaar van het Woord werd zo een lijdende dienaar, een melaatse met melaatsen, gedurende de laatste vier jaar van zijn leven.

{in het Duits}

Om Christus te volgen verliet pater Damiaan niet alleen zijn vaderland, maar zette hij ook zijn gezondheid op het spel: daarom ontving hij – zoals ons in het woord van Jezus werd verkondigd in het Evangelie van vandaag – het eeuwige leven. Vgl. Mc. 10, 30

{in het Frans}

Op deze twintigste verjaardag van de heiligverklaring van een andere Belgische heilige, broeder Mutien-Marie, is de Kerk in België opnieuw bijeengekomen om God te danken voor een van haar kinderen die wordt erkend als een authentieke dienaar van God. Bij deze edele persoon herinneren we ons dat het de naastenliefde is die eenheid maakt: ze brengt ze voort en ze wekt er verlangen naar op. In navolging van heilige Paulus leidt heilige Damiaan ons om de goede strijd te kiezen. Vgl. 1 Tim. 1, 18  niet die tot verdeeldheid leidt, maar die verenigt. Hij nodigt ons uit om onze ogen te openen voor de melaatsheid die de menselijk voorkomen van onze broeders vervormt en die, ook vandaag nog, meer dan onze vrijgevigheid, de naastenliefde van onze aanwezigheid als dienaren vraagt.

Rafael Arnáiz Barón (1911-1938)
{in het Spaans}

Tegenover de jongeman die Jezus zijn verlangen aanbiedt om meer te zijn dan iemand die de door de wet opgelegde plichten wil beleven, terugkerend naar het Evangelie van vandaag, staat broeder Rafael, vandaag heilig verklaard, die op zevenentwintigjarige leeftijd als Oblaat stierf in de kluis van San Isidro de Dueñas. Ook hij kwam uit een gegoede familie en was, zoals hij zelf zegt, "een wat dromerige ziel", maar wiens dromen niet vervagen in het licht van gehechtheid aan materiële goederen en andere doelen die het leven van de wereld soms met grote aandrang voorstelt. Hij zei ja op het voorstel om Jezus te volgen, onmiddellijk en resoluut, zonder beperkingen of voorwaarden. Op deze manier begon hij een weg die vanaf het moment dat hij zich in het klooster realiseerde dat "hij niet wist hoe te bidden", hem in een paar jaar naar de hoogten van het spirituele leven leidde, die hij verhaalt met grote eenvoud en natuurlijkheid in talrijke geschriften. Broeder Rafael, nog steeds dicht bij ons, blijft ons met zijn voorbeeld en zijn werken een aantrekkelijke reis aanbieden, vooral voor jonge mensen die geen genoegen nemen met weinig, maar die streven naar de volledige waarheid, naar de meest onuitsprekelijke vreugde die wordt bereikt door Gods liefde. "Leven uit liefde... Dat is de enige reden om te leven", zegt de nieuwe heilige. En hij dringt aan: "Alles komt uit de liefde van God." Moge de Heer welwillend luisteren naar een van de laatste gebeden van de heilige Rafael Arnáiz, toen hij Hem zijn hele leven schonk, smekend: "Neem mij aan en schenk U aan de wereld." Moge Hij zich geven om het innerlijk leven van de Christenen van vandaag nieuw leven in te blazen. Moge Hij zich schenken opdat zijn broeders van de kluis en de kloosters dat baken blijven dat het intieme verlangen naar God onthult dat Hij in elk mensenhart heeft gelegd.

Marie de la Croix Jugan (1792-1879)
{in het Frans}

Met haar bewonderenswaardige werk ten dienste van de meest behoeftige ouderen, is de heilige Maria van het Kruis op haar beurt een baken om onze samenlevingen te leiden, die altijd de plaats en de unieke bijdrage van deze levensfase van de ouderdom moeten herontdekken. Jeanne Jugan, geboren in 1792 in Cancale in Bretagne, zorgde voor de waardigheid van haar mensenbroeders en zusters die kwetsbaar waren geworden door de leeftijd, en herkende in hen de persoon zelf van Christus. "Aanschouw met mededogen de armen, zei zij, en Jezus zal u op uw laatste dag met goedheid aanschouwen." Jeanne Jugan toonde deze meelevende blik op de bejaarden, die voortkwam uit haar diepe gemeenschap met God, in haar vreugdevolle en onbaatzuchtige dienstbaarheid, beoefend met zoetheid en nederigheid van hart terwijl ze ernaar verlangde arm te zijn onder de armen. Jeanne leefde het mysterie van de liefde, door met vrede, de duisternis en beroving te aanvaarden tot aan haar dood. Haar charisma is altijd actueel, aangezien veel ouderen lijden aan meervoudige armoede en eenzaamheid, soms zelfs in de steek gelaten door hun families. De geest van gastvrijheid en broederlijke liefde, gebaseerd op een onbeperkt vertrouwen in de Voorzienigheid, waarvan Jeanne Jugan de bron vond in de Zaligsprekingen, verlichtte haar hele bestaan. Deze aanzet tot evangelisatie zet zich vandaag over de hele wereld voort in de congregatie van de Kleine Zusters van de Armen die zij stichtte en die, in navolging van haar voorbeeld, getuigt van de barmhartigheid van God en de barmhartige liefde van het Hart van Jezus voor de kleinsten. Moge de heilige Jeanne Jugan een levende bron van hoop zijn voor de ouderen en een sterke bemoediging voor degenen die zich edelmoedig ten dienste van hen stellen om haar werk voort te zetten en te ontwikkelen.

Afsluiting
{in het Italiaans}

Dierbare broeders en zusters, laten we de Heer danken voor de gave van heiligheid die vandaag met een uitzonderlijke schoonheid in de Kerk straalt. Terwijl ik ieder van u – kardinalen, bisschoppen, burgerlijke en militaire autoriteiten, priesters, mannen en vrouwen religieuzen, lekengelovigen van verschillende nationaliteiten die deelnemen aan deze plechtige Eucharistieviering – hartelijk groet, wil ik allen uitnodigen zich te laten aantrekken tot de stralende voorbeelden van deze heiligen, om ons door hun leer te laten leiden, zodat ons hele leven een loflied mag worden tot Gods liefde. Moge haar hemelse voorspraak en vooral de moederlijke bescherming van Maria, Koningin der Heiligen en Moeder van de mensheid deze genade voor ons verkrijgen. Amen.

Document

Naam: HEILIGVERKLARING VAN JOZEF DAMIAAN DE VEUSTER EN 4 ANDEREN
Sint Pietersbasiliek, Vaticaan
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 oktober 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test