• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“DE VOLKEN WANDELEN BIJ HAAR LICHT” (OPENB. 21,24)
Wereldmissiezondag 18 oktober 2009

Wereldmissiezondag heeft tot doel bij de Katholieken over de hele wereld de solidariteit met de lokale Kerken van alle werelddelen te verlevendigen om hen te gedenken in hun zending de Blijde Boodschap te verkondigen van het heil in Jezus Christus.

Dit jaar zal deze dag gevierd worden tijdens de tweede bisschoppensynode voor Afrika (4-25 oktober 2009), die als thema heeft: “De Kerk in Afrika ten dienste van verzoening, rechtvaardigheid en vrede: u bent het zout van de aarde ... het licht van de wereld” (Mt. 5, 13-14).

Op deze zondag die aan de missies gewijd is, richt ik mij vooral tot u, broeders in het bisschopsambt en priesterambt, en ook tot u, broeders en zusters van heel het volk Gods, om ieder uit te nodigen het besef te verlevendigen van de missionaire opdracht van Christus om alle volken tot Zijn leerlingen te maken Vgl. Mt. 28, 19 , in het voetspoor van de heilige Paulus, apostel van de volken.

De volken wandelen bij haar licht” (Openb. 21, 24). Het doel van de zending van de Kerk is namelijk alle volken op hun historische weg naar God te verlichten met het licht van het Evangelie, opdat zij in Hem hun volle verwezenlijking en gehele vervulling zouden hebben. Wij moeten het diepe verlangen en de hartstocht voelen alle volken te verlichten met het licht van Christus dat afstraalt op het gelaat van de Kerk, opdat allen zich in de ene mensenfamilie verzamelen, onder het liefhebbende vaderschap van God.

Het is in dat perspectief dat de leerlingen van Christus, over de hele wereld handelen, hard werken, zuchten onder het gewicht van het lijden en hun leven geven. Ik beklemtoon opnieuw dat al wat bij meerdere gelegenheden door mijn vereerde voorgangers gezegd werd: de Kerk werkt niet om haar macht uit te breiden of haar overheersing te versterken, doch om aan iedereen Christus te geven, het Heil van de wereld. Wij vragen niets anders dan ons ten dienste te stellen van de mensheid, vooral van hen die het meest lijden en het meest gemarginaliseerd zijn, omdat wij geloven dat “het engagement om het Evangelie aan alle mensen van onze tijd te verkondigen ... zonder twijfel een dienst aan de christengemeenschap maar ook aan de hele mensheid” H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 1, die “bewonderenswaardige veroveringen kent, maar de zin vergeten lijkt van de uitersten van het bestaan.” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 2

Alle volken zijn tot het heil geroepen
Heel de mensheid heeft de radicale roeping terug te keren naar haar oorsprong, naar God, in Hem alleen zal zij haar uiteindelijke vervulling vinden wanneer alle dingen in Christus hersteld zijn. Verstrooiing, veelheid, conflict, vijandigheid worden door het Bloed van het Kruis gemilderd en verzoend.

Het nieuwe begin is reeds begonnen met de Verrijzenis en de Verheffing van het Kruis dat alle dingen tot zich trekt, vernieuwt en laat delen in Gods eeuwige vreugde. De toekomst van de nieuwe schepping schittert reeds in onze wereld en verlicht, zelfs te midden van tegenspraak en leed, de hoop op een nieuw leven. De zending van de Kerk bestaat erin de volken aan te steken met hoop. Daarom roept, rechtvaardigt, heiligt en zendt Christus Zijn leerlingen om het Rijk Gods te verkondigen opdat alle volken Gods volk worden. Alleen in deze zending laat de ware historische weg van de mensheid zich begrijpen en waarmerken. De universele zending moet een fundamentele constante zijn in het leven van de Kerk. Het Evangelie verkondigen moet voor ons, zoals dat reeds het geval was voor de apostel Paulus, een engagement zijn dat niet kan uitgesteld worden en dat het eerste engagement is.
Pelgrimerende Kerk
De universele Kerk voelt zich zonder beperking en zonder grenzen verantwoordelijk voor de verkondiging van het Evangelie bij de volken Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 53. Door haar roeping is zij een zaad van hoop en moet zij Christus’ dienst aan de wereld voorzetten. Haar zending en dienst zijn niet evenredig aan de materiële of zelfs spirituele noden van het aardse leven, maar aan een transcendent heil dat zich voltrekt in het Rijk Gods Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 27. Dit Koninkrijk, dat ten volle in zijn eschatalogische volheid staat en niet ‘van’ deze wereld is Vgl. Joh. 18, 36 , is ook ‘’in’ deze wereld en in haar geschiedenis, de kracht tot gerechtigheid en vrede, tot ware vrijheid en eerbied voor de waardigheid van iedere mens. De Kerk wil de wereld hervormen door de verkondiging van het Evangelie van de Liefde, “dat altijd opnieuw een duistere wereld verlicht en ons de moed geeft te leven en te handelen en .. zo Gods licht van God in de wereld te brengen” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 39. Tot deze zending en deze dienst roep ik met deze Boodschap ook alle leden en alle instellingen van de Kerk op.
Missio ad gentes
De zending van de Kerk bestaat er dus in alle volken op te roepen tot het heil dat door God verwezenlijkt werd door tussenkomst van Zijn mens geworden Zoon. Het is dus noodzakelijk het engagement om het Evangelie te verkondigen, te hernieuwen - het Evangelie, dat de kiem is van vrijheid en vooruitgang, broederlijkheid, eenheid en vrede Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 8. Ik wil “opnieuw bevestigen dat het mandaat om de mensen te evangeliseren, de wezenlijke zending van de Kerk uitmaakt” H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 14, een opdracht en zending die door de diepgaande en grootschalige veranderingen in de huidige samenleving des te noodzakelijker zijn. Wat op het spel staat is het eeuwige heil van de mensen, doel en voltooiing van de mensengeschiedenis en het heelal. Bezield en geïnspireerd door de apostel der volken, moeten wij bewust zijn dat God zich een volk bereid heeft dat talrijk vertegenwoordigd is in alle steden die bezocht werden, ook door de apostelen van vandaag Vgl. Hand. 18, 10 . Inderdaad, “de belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zovelen de Heer onze God roepen zal” (Hand. 2, 39).

Heel de Kerk moet zich inzetten voor de “missio ad gentes” zolang Christus’ reddende heerschappij niet geheel gerealiseerd is. Wij zien nu alles nog niet dat aan Hem onderworpen is Vgl. Hebr. 2, 8 .
Geroepen om te evangeliseren tot en met het martelaarschap
Op deze dag die aan de missies gewijd is, gedenk ik in gebed degenen die hun leven exclusief aan de evangelisatie hebben gewijd. Bijzonder vermeld ik die lokale Kerken en missionaire mannen en vrouwen, die van het Rijk Gods moeten getuigen en het verspreiden in toestanden van vervolging, met vormen van verdrukking die gaan van sociale discriminatie tot gevangenis, foltering en dood. Het zijn er velen die momenteel ter dood gebracht worden omwille van Zijn Naam. Wat mijn vereerde voorganger Paus Johannes Paulus II schreef, is verschrikkelijk actueel: “Het geheugen van het jubileum heeft ons een verbazend schouwspel opgeleverd. Het toont aan dat onze tijd bijzonder rijk is aan getuigen die het Evangelie op één of andere manier hebben weten te beleven in situaties van vijandigheid en vervolging, dikwijls tot het hoogste getuigenis, dat van het bloed” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 41.

Delen in de zending van Christus tekent namelijk ook het leven van de verkondigers van het Evangelie, voor wie hetzelfde lot is weggelegd als voor hun Meester. “Herinnert u wat Ik u gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden” (Joh. 15, 20). De Kerk plaatst zich op dezelfde weg en ondergaat hetzelfde lot als Christus, omdat zij niet handelt op grond van menselijke logica of steunt op kracht, maar de weg van het Kruis volgt en zo in kinderlijke gehoorzaamheid aan de Vader, getuige en reisgezel van deze mensheid is.

Tot de oude Kerken evenals tot de Kerken die recent gesticht werden, herinner ik eraan dat zij door de Heer als zout der aarde en licht van de wereld geplaatst zijn, geroepen om Christus te verspreiden, het Licht der volken, tot aan de uitersten der aarde. De “missio ad gentes” moet de prioriteit zijn van hun pastorale plannen.

Mijn dank en bemoediging gaan uit naar de Pauselijke Missiewerken, voor het onmisbare werk van animatie, opleiding in de missie en economische hulp aan de jonge Kerken. Door deze Pauselijke Instellingen realiseert zich op bewonderenswaardige manier de gemeenschap tussen de Kerken, door uitwisseling van gaven, onderlinge toewijding en gemeenschappelijke missieprojecten.
Besluit
Het missionaire elan is altijd een teken geweest van de vitaliteit van onze Kerken Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 2. Het moet echter opnieuw gezegd worden dat evangelisatie een werk is van de Geest en eerder dan actie is zij getuigenis en uitstraling van het licht van Christus Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 26 door de lokale Kerk die haar missionaire mannen en vrouwen over haar grenzen uitzendt. Daarom vraag ik aan alle Katholieken tot de Heilige Geest te bidden opdat Hij in de Kerk de geestdrift voor de missie zou doen toenemen, die erin bestaat het Rijk Gods te verspreiden en de missionarissen te steunen, mannen en vrouwen en christengemeenschappen die op de voorlinie in deze missie geëngageerd zijn, soms in vijandige middens van vervolging.

Ik nodig tegelijk alle Katholieken uit een geloofwaardig teken van gemeenschap met de Kerken te geven, door economische hulp, vooral in de crisis die de mensheid doormaakt, om de jonge lokale Kerken in de mogelijkheid te stellen de mensen door het Evangelie en de naastenliefde te verlichten.

Moge de Maagd Maria, Ster van de nieuwe Evangelisatie, ons in onze missionaire activiteiten leiden, Zij die Christus aan de wereld gegeven heeft, die als Licht der volken gekomen is om het heil te brengen “tot aan de uiteinden van de aarde” (Hand. 13, 47).

Ik verleen iedereen mijn zegen.

Vaticaan, 29 juni 2009
BENEDICTUS PP. XVI

Document

Naam: “DE VOLKEN WANDELEN BIJ HAAR LICHT” (OPENB. 21,24)
Wereldmissiezondag 18 oktober 2009
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 29 juni 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Soreres Christi; alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 28 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test