• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAASBOODSCHAP 2002 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"

"Venit Iesus ... et dixit eis: «Pax vobis»".
"Jezus kwam binnen ... en zei: 'Vrede zij u'" (Joh. 20, 19).

Vandaag, op deze zeer plechtige feestdag, weerklinkt de wens van Christus: vrede zij u!

Vrede aan alle mannen en vrouwen ter wereld!

Christus is waarlijk verrezen, en brengt de vrede aan iedereen!

Dit is de "blijde boodsschap" van Pasen.

Vandaag is de nieuwe dag, "die door de Heer gemaakt is" (Ps. 118, 24),dat in het glorierijke lichaam van de Verrezene, aan de wereld die door de zonde gewond is, haar eerste schoonheid wordt teruggegeven, die straalt met een nieuwe glans.

Dood en leven, zij strijden in een wondere tweekamp" (Sequentie van Pasen).

Na een zeer harde strijd keert Christus terug als overwinnaar, en gaat verder op het toneel van de geschiedenis door de Blijde Boodschap te verkondigen:

"Ik ben de verrijzenis en het leven" (Joh 11,25).

"Ik ben het licht der wereld" (Joh. 9, 5).

Zijn boodschap laat zich samenvatten in enkele woorden:

"Pax vobis" - Vrede zij u !"

Zijn vrede is de vrucht van de overwinning op zonde en dood, die door Hem ten koste van een hoge prijs behaald is.

"Vrede laat ik u na; mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u" (Joh. 14, 27).

De vrede "op de manier van de wereld" - de eeuwenlange ervaring bewijst het- is dikwijls een wankel evenwicht van krachten, die vroeg of laat weer tegenover elkaar gaan staan.

De vrede, gave van de verrezen Christus, is volledig en diep, en kan de mens met God verzoenen, met zichzelf en met het geschapene.

Vele godsdiensten verkondigen dat de vrede een gave van God is.

Dat was ook de ervaring van de recente ontmoeting in Assisi.

Mogen alle gelovigen ter wereld hun krachten bundelen om een meer rechtvaardige en broederlijke mensheid op te bouwen; mogen zij zich onvermoeibaar inzetten, opdat de religieuze overtuigingen nooit de oorzaak van verdeeldheid en haat mogen zijn, maar enkel en alleen een bron van broederlijkheid, van eendracht en van liefde.

Met bezorgdheid en hoop vraag ik u, christelijke gemeenschappen op ieder continent, om te getuigen dat Christus waarlijk is verrezen, en u in te zetten opdat Zijn vrede de tragisch neerwaartse spiraal tegenhoudt van gewelddadigheden en doodslag, bloed doen vloeien in het Heilig Land, die in deze laatste dagen opnieuw is weggezonken in de verschrikkingen en in de wanhoop.

Het lijkt wel of aan de vrede de oorlog verklaard wordt!

Maar oorlog lost niets op, en brengt alleen maar op grotere schaal lijden en dood. Niemand kan zwijgend en werkeloos toekijken, niemand met verantwoordelijkheid op politiek of religieus gebied !

De aanklachten moeten gevolgd worden door concrete daden van solidariteit, die allen helpen om het wederzijdse respect en een loyale wijze van onderhandelen terug te vinden.

Christus is in dat land gestorven en verrezen, en heeft als stille maar welsprekende getuige het lege graf achtergelaten.

Door de vijandschap, scheidsmuur tussen mensen, in zichzelf te vernietigen heeft Hij allen verzoend door middel van het Kruis Vgl. Ef. 2, 14-16 , en nu verplicht Hij ons, Zijn leerlingen, om iedere oorzaak van haat en wraak te verwijderen.

Zoveel leden van de mensenfamilie worden nog onderdrukt door ellende en geweld! In zoveel hoeken der aarde weerklinkt de kreet van iemand die om hulp smeekt, omdat hij lijdt en sterft: van Afghanistan, zeer hard beproefd in de afgelopen maanden, en nu getroffen door een catastrofale aardbeving, tot zoveel andere landen op deze planeet, waar het gebrek aan sociaal evenwicht en tegenovergestelde ambities ontelbare broeders en zusters van ons treffen.

Mannen en vrouwen van het derde millennium !

Laat u het mij voor u herhalen:

opent uw hart voor de gekruisigde en verrezen Christus, die de vrede komt bieden !

Daar waar de verrezen Christus binnengaat, gaat met Hem de ware vrede naar binnen! Moge zij vooral in ieder mensenhart binnengaan, een diepe afgrond, dat niet gemakkelijk te helen is. Vgl. Jer. 17, 9

Moge zij ook de verhoudingen tussen de sociale standen, volkeren, talen en verschillende mentaliteiten doordringen, waarbij zij overal zuurdesem van de solidariteit en liefde brengt.

En Gij, verrezen Heer die het lijden en de dood hebt overwonnen, schenk ons uw vrede !

Wij weten dat zij zich ten volle zal openbaren aan het einde, wanneer Gij zult komen in heerlijkheid.

De vrede is echter al werkzaam in de wereld, waar Gij tegenwoordig zijt. Dit is onze zekerheid, gebaseerd op U, die vandaag bent opgewekt uit de dood, het Lam geofferd voor ons heil !

Gij die ons vraagt om in de wereld de fakkel van de hoop brandend te houden.

Met geloof en met vreugde zingt de Kerk op deze schitterende dag:

"Surrexit Christus, spes mea !"

Ja, Christus is verrezen, en met Hem is onze hoop verrezen. Alleluia!

Na de mededeling van de kardinaal-diaken over de te ontvangen aflaat volgt de zegen Urbi et Orbi door de Paus.

Document

Naam: PAASBOODSCHAP 2002 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Urbi et Orbi
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 31 maart 2002
Copyrights: © 2002, vatican.va
Vert.: Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 1 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test