• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DONO SACRARUM INDULGENTIARUM
Aflaat in verband met het Priesterjaar 2009-2010

{...}

Priesters moeten zich door gebed en goede werken inspannen om van Christus, de eeuwige Hogepriester, de genade te verkrijgen te schitteren door geloof, hoop, liefde en andere deugden en zij moeten door hun levenswandel, maar ook door hun uiterlijke verschijning tonen dat zij zich geheel en al geven voor het geestelijk welzijn van het volk; dat is altijd reeds de prioriteit geweest die de Kerk aan het hart ligt. Om dit te bereiken helpen vooral heilige aflaten, die de Apostolische Penitentiarie door dit Decreet graag verleent in overeenstemming met de wil van de Paus, tijdens dit Jaar van de Priester:

A. Priesters

Aan de priester die werkelijk rouwmoedig op welke dag dan ook op devote wijze tenminste de Lauden of de Vespers bidden voor het Allerheiligst Sacrament, uitgesteld voor publieke aanbidding of geplaatst in het tabernakel, en zich naar het voorbeeld van de heilige Jean Marie Vianney in een geest van bereidheid en edelmoedigheid aanbieden voor de viering van de sacramenten, vooral de Biecht, wordt in God barmhartig een volle aflaat verleend die zij bij wijze van voorspraak ook zullen kunnen toepassen op de overleden medebroeders wanneer zij, in overeenstemming met de geldende bepalingen, tot het sacrament van de biecht naderen en het Eucharistisch Maal en bidden voor de intenties van de Paus.

Aan de priester wordt bovendien een gedeeltelijke aflaat verleend, die eveneens toepasbaar is op de overleden medebroeders, wanneer zij op devote wijze gebeden verrichten die op de vereiste wijze zijn goedgekeurd, om een heilig leven te leiden en op heilige wijze de verplichtingen vervullen die hun zijn toevertrouwd.

B. De gelovigen

Aan alle gelovigen die werkelijk rouwmoedig zijn en in een kerk of kapel of devote wijze deelnemen aan het heilig Misoffer en gebeden tot Jezus Christus, Hoogste en Eeuwige Hogepriester en ieder goed werk dat zij die dag verrichten, offeren voor de priesters van de Kerk, opdat Hij hen heiligt en vormt naar Zijn Hart, wordt een volle aflaat verleend - mits zij hun eigen zonden hebben uitgeboet door het boetesacrament en gebeden hebben verricht volgens de intenties van de Paus - : op de dagen van de opening Red.: 19 juni 2009 en sluiting Red.: 11 juni 2010 van het jaar van de priester, op de 150e verjaardag van het zalig afsterven van de heilige Johannes Maria Vianney Red.: 4 augustus 2009, op de eerste vrijdag van de maand of op een andere dag van de maand die door de plaatselijke Ordinarissen wordt vastgesteld ten behoeve van de gelovigen.

Het is zeer aan te bevelen dat de priesters die in de pastorale zorg zijn aangesteld in de kathedralen en parochiekerken deze vroomheidsoefeningen in het openbaar leiden, de heilige Mis celebreren en biecht van de gelovigen horen.

Aan de bejaarden, de zieken en allen die om legitieme redenen hun huis niet kunnen verlaten, die hun ziel onthechten van elke zonde en de intentie hebben om de drie gewone voorwaarden te vervullen, zo gauw dat mogelijk is, wordt bij hen thuis of daar waar zij door het beletsel moeten verblijven, eveneens een volle aflaat verleend wanneer zij op de hierboven vastgestelde dagen, gebeden verrichten voor de heiliging van de priesters, en door Maria, koningin van de apostelen, hun ziekten en de ongemakken van hun leven met vertrouwen aan God opofferen.

Tenslotte wordt een gedeeltelijke aflaat verleend aan alle gelovigen die op devote wijze vijf Onze Vaders, Wees Gegroeten en Eer aande Vader’s biddeen of een andere gebed dat daarvoor is goedgekeurd, ter ere van het Allerheiligst Hart van Jezus, om te verkrijgen dat de priesters volharden in zuiverheid en heiligheid van leven.

Dit Decreet geldt slechts voor de duur van dit Jaar van de Priester, tenzij tegenbericht.

{...}

Rome, Apostolische Penitentiarie, 25 april 2009, feest van de H. Evangelist Marcus

James Francis Kardinaal Stafford, Grootpenitencier

Gianfranco Girotti, OFMConv titulair bisschop van Menta, Regent

Document

Naam: DONO SACRARUM INDULGENTIARUM
Aflaat in verband met het Priesterjaar 2009-2010
Soort: Apostolische Penitentiarie
Auteur: Jacobus Franciscus Kardinaal Stafford
Datum: 25 april 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Latijn: Jörgen Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test