• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Opdat iemand de heilige wijdingen kan ontvangen, zijn de volgende documenten vereist:
  1. een getuigschrift dat de studies op de voorgeschreven wijze voltooid zijn volgens can. 1032;
  2. als het gaat om wijdelingen voor het presbyteraat, een getuigschrift dat zij het diaconaat ontvangen hebben;
  3. als het gaat om wijdelingen voor het diaconaat, een getuigschrift dat zij het doopsel en het vormsel ontvangen hebben, alsook de bedieningen waarover in can. 1035; eveneens een getuigschrift dat de verklaring waarover in can. 1036 afgelegd is, alsook, wanneer de wijdeling die het permanent diaconaat zal ontvangen gehuwd is, getuigschriften van de huwelijksviering en van de toestemming van de echtgenote.
Wat het onderzoek betreft aangaande de vereiste hoedanigheden van de wijdeling, dienen de voorschriften in acht genomen te worden die volgen:
  1. er dient een getuigenis te zijn van de rector van het seminarie of vormingshuis over de hoedanigheden die vereist zijn om de wijding te ontvangen, namelijk de rechtgelovigheid van de kandidaat, zijn echte godsvrucht, zijn goede zeden, zijn geschiktheid om het dienstwerk uit te oefenen; eveneens een getuigenis over zijn fysieke en psychische gezondheidstoestand, nadat op de juiste wijze een onderzoek ingesteld is;
  2. om het onderzoek op de juiste wijze uit te voeren kan de diocesane Bisschop of de hogere Overste andere middelen aanwenden die hem, overeenkomstig de omstandigheden van tijd en plaats, nuttig lijken, zoals getuigschriften, afkondigingen of andere inlichtingen.
§ 1 Opdat een Bisschop tot de toediening van een wijding die hij op grond van eigen recht verricht, kan overgaan, moet voor hem vaststaan dat de documenten waarover in can. 1050 voorhanden zijn, alsook dat, na het volgens het recht gedane onderzoek, de geschiktheid van de kandidaat op grond van positieve argumenten bewezen is.

§ 2 Opdat een Bisschop tot de toediening van de wijding overgaat aan iemand die onderdaan is van een ander, is het voldoende dat de machtigingsbrief vermeldt dat deze documenten voorhanden zijn, dat het onderzoek volgens het recht uitgevoerd is en dat de geschiktheid van de kandidaat vaststaat; als de wijdeling lid is van een religieus instituut of sociëteit van apostolisch leven, moet deze brief bovendien het getuigenis bevatten dat hij definitief opgenomen is in het instituut of de sociëteit en dat hij onderdaan is van de Overste van wie de brief uitgaat.

§ 3 Indien, niettegenstaande dit alles, de Bisschop om zekere redenen twijfelt of de kandidaat geschikt is voor het ontvangen van de wijdingen, mag hij hem niet wijden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test