• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De Bisschoppen, die krachtens goddelijke instelling in de plaats treden van de Apostelen door de Heilige Geest die hun geschonken is, worden in de Kerk tot Herders gesteld om ook zelf leraren van de leer, priesters van de gewijde eredienst en bedienaren van de leiding te zijn.

§ 2 De Bisschoppen ontvangen door de bisschopswijding zelf met de heiligingstaak ook de taken om te onderrichten en te besturen, welke zij echter uit de aard der zaak in hiĆ«rarchische gemeenschap met het hoofd en de leden van het College kunnen uitoefenen.

Bisschoppen worden diocesaan genoemd, wanneer hun de zorg voor een bisdom toevertrouwd is; de overigen worden titulair genoemd.

§ 1 De Paus benoemt vrij de Bisschoppen of bevestigt de wettig gekozenen.

§ 2 Ten minste om de drie jaar dienen de Bisschoppen van een kerkprovincie of, waar de omstandigheden dit raadzaam maken, de bisschoppenconferenties, in gemeenschappelijk overleg en onder geheimhouding een lijst van priesters op te stellen, ook van leden van instituten van gewijd leven, die bijzonder geschikt zijn voor het episcopaat, en deze lijst aan de Apostolische Stoel door te geven, onverminderd het recht van iedere Bisschop om de namen van priesters die hij waardig en bekwaam acht voor het bisschopsambt, aan de Apostolische Stoel afzonderlijk kenbaar te maken.

§ 3 Tenzij wettig anders bepaald, is het de taak van de pauselijke Gezant, telkens wanneer er een diocesane Bisschop of Bisschop-coadjutor benoemd moet worden, bij de aan de Apostolische Stoel voor te leggen zogenaamde voordracht van drie naar ieder afzonderlijk een onderzoek in te stellen, en aan de Apostolische Stoel, samen met zijn oordeel, mede te delen wat voorgesteld wordt door de Metropoliet en de suffragane Bisschoppen van de provincie waartoe het te voorziene bisdom behoort of waarmee het in vergadering bijeenkomt, alsook door de voorzitter van de bisschoppenconferentie; de pauselijke Gezant dient bovendien enkelen uit het consultorencollege en het kathedraal kapittel te horen en, indien hij dit nuttig acht, dient hij ook, afzonderlijk en onder geheimhouding, de mening te vragen van anderen uit de seculiere en reguliere clerus alsook van leken die uitmunten door wijsheid.

§ 4 Tenzij wettig anders voorzien is, dient een diocesane Bisschop die van oordeel is dat aan zijn bisdom een hulpbisschop gegeven moet worden, een lijst met ten minste drie namen van bijzonder voor dit ambt geschikte priesters aan de Apostolische Stoel voor te leggen.

§ 5 In het vervolg wordt geen enkel recht en privilege van verkiezing, benoeming, voordracht of aanwijzing van Bisschoppen aan burgerlijke overheden verleend.

§ 1 Voor de geschiktheid van kandidaten voor het Episcopaat is vereist dat de persoon:

  1. uitmunt door een vast geloof, een goede levenswandel, vroomheid, zielenijver, wijsheid, bedachtzaamheid en menselijke deugden, en de overige eigenschappen bezit die hem geschikt maken om het ambt waarover het gaat, te vervullen;
  2. een goede achting geniet;
  3. ten minste vijfendertig jaar oud is;
  4. ten minste sinds vijf jaar in de orde van het presbyteraat gesteld is;
  5. de doctorsgraad of althans het licentiaat in de heilige Schrift, de theologie of in het canoniek recht behaald heeft aan een door de Apostolisch Stoel goedgekeurd instituut voor hogere studies, of ten minste in die wetenschappen echt bekwaam is.

§ 2 Het definitief oordeel over de geschiktheid van de te benoemen persoon komt toe aan de Apostolische Stoel.

Tenzij door een wettig beletsel ervan weerhouden, moet ieder die in het Episcopaat benoemd is, binnen drie maanden na ontvangst van het apostolisch schrijven de bisschopswijding ontvangen, en wel voordat hij van zijn ambt bezit neemt.

Voordat de benoemde canoniek bezit neemt van zijn ambt, dient hij de geloofsbelijdenis af te leggen en een eed van trouw aan de Apostolische Stoel volgens de door de Apostolische Stoel goedgekeurde formule.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test