• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De particuliere Kerken, waarin en waaruit de ene en enige katholieke Kerk bestaat, zijn vooral de bisdommen waarmee, tenzij iets anders vaststaat, gelijkgesteld worden de territoriale prelatuur en de territoriale abdij, het apostolisch vicariaat en de apostolische prefectuur en ook de bestendig opgerichte apostolische administratie.
Een bisdom is een deel van het Volk Gods, dat aan een Bisschop wordt toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium te weiden, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het Evangelie en de Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particuliere Kerk vormt, waarin de ene heilige katholieke en apostolische Kerk van Christus waarlijk aanwezig is en werkt.
Een territoriale prelatuur of een territoriale abdij is een bepaald deel van het Volk Gods, territoriaal omschreven, waarover de zorg, wegens bijzondere omstandigheden, toevertrouwd wordt aan een Prelaat of Abt die het, op de wijze van een diocesane Bisschop, als diens eigen herder bestuurt.
§ 1 Een apostolisch vicariaat of een apostolische prefectuur is een bepaald deel van het Volk Gods, dat wegens bijzondere omstandigheden nog niet tot bisdom opgericht is, en dat te weiden toevertrouwd wordt aan een apostolisch Vicaris of een apostolische Prefect, die het in naam van de Paus besturen.

§ 2 Een apostolische administratie is een bepaald deel van het Volk Gods, dat om bijzondere en hoogst ernstige redenen door de Paus niet tot bisdom opgericht wordt, en waarvan de pastorale zorg toevertrouwd wordt aan een apostolisch Administrator, die het in naam van de Paus bestuurt.

§ 1 Als regel dient te gelden dat het deel van het volk Gods dat een bisdom of een andere particuliere Kerk vormt, door een bepaald gebied omschreven wordt, zodat het alle gelovigen omvat die in het gebied wonen.

§ 2 Wanneer echter naar het oordeel van het hoogste gezag van de Kerk, na de bisschoppenconferenties die het aangaat gehoord te hebben, het nut dit wenselijk maakt, kunnen in hetzelfde gebied particuliere Kerken opgericht worden, onderscheiden naar de ritus van de gelovigen of om een andere vergelijkbare reden.

Alleen het hoogste gezag komt het toe particuliere Kerken op te richten; eenmaal opgericht, bezitten zij van rechtswege rechtspersoonlijkheid.
§ 1 Elk bisdom of andere particuliere Kerk dient verdeeld te worden in onderscheiden delen, dit wil zeggen parochies.

§ 2 Om de pastorale zorg door gemeenschappelijk handelen te behartigen, kunnen meerdere naburige parochies verbonden worden in bijzondere groeperingen, zoals daar zijn dekanaten.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test