• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Onder een rescript wordt verstaan een administratieve beschikking door de bevoegde uitvoerende overheid schriftelijk uitgevaardigd, waarbij, overeenkomstig de aard van de zaak, op aanvraag van iemand, een privilege, een dispensatie of een andere gunst verleend wordt.

§ 2 De voorschriften die voor rescripten vastgesteld worden, gelden ook voor het geven van een verlof alsook voor het mondeling verlenen van gunsten, tenzij anders vaststaat.

Elk rescript kan verkregen worden door allen die niet uitdrukkelijk verhinderd worden.
Tenzij anders vaststaat, kan een rescript voor een ander verkregen worden, ook buiten diens instemming, en geldt het voor deze het aanvaardt, behoudens hiermee strijdige clausules.
Een rescript waarin geen enkele uitvoerder voorkomt, heeft uitwerking vanaf het moment waarop het schrijven uitgegaan is; de andere vanaf het moment van uitvoering.

§ 1 Verheimelijking, dat wil zeggen het achterhouden van de waarheid, staat de geldigheid van een rescript in de weg, als in de aanvraag niet vermeld is wat volgens de wet, het ambtelijk gebruik en de canonieke praktijk voor de geldigheid vermeld moet worden, tenzij het een rescript voor een gunst betreft dat Motu proprio gegeven is.

§ 2 Verdraaiing, dat wil zeggen een valse voorstelling van zaken, staat eveneens de geldigheid van een rescript in de weg, als zelfs niet een doorslaggevende reden waar is.

§ 3 De doorslaggevende reden in rescripten waarvoor geen enkele uitvoerder is, moet waar zijn ten tijde dat het rescript gegeven is; in de overige ten tijde van de uitvoering.

Behoudens het recht van de Penitentiarie voor het inwendig rechtsbereik, kan een gunst die door gelijk welk dicasterie van de Romeinse Curie geweigerd is, niet geldig verleend worden door een ander dicasterie van deze Curie of door een andere bevoegde overheid lager dan de Paus, zonder de instemming van het dicasterie waar deze zaak aanvankelijk ingediend is.
§ 1 Behoudens de voorschriften van §§ 2 en 3, mag niemand bij een andere Ordinaris een gunst aanvragen die door de eigen Ordinaris geweigerd werd, tenzij de weigering vermeld wordt; wordt deze vermeld, dan mag de Ordinaris de gunst niet verlenen, tenzij na kennisname van de redenen voor de weigering voor de weigering door de eerste Ordinaris.

§ 2 Een gunst die door een Vicaris-generaal of door een bisschoppelijk Vicaris geweigerd werd, kan door een andere Vicaris van dezelfde Bisschop niet geldig verleend worden, zelfs niet na kennisname van de redenen voor de weigering door de afwijzende Vicaris.

§ 3 Een gunst die door een Vicaris-generaal of door een bisschoppelijk Vicaris geweigerd is en nadien, zonder vermelding van deze weigering, van de diocesane Bisschop verkregen werd, is ongeldig; een gunst die door de diocesane Bisschop geweigerd is, kan niet geldig, zelfs al wordt de weigering vermeld, van diens Vicaris-generaal of bisschoppelijk Vicaris zonder toestemming van de Bisschop verkregen worden.

Een rescript wordt niet ongeldig door een vergissing in de naam van de persoon aan wie het gegeven wordt of door wie het uitgevaardigd wordt, of van de plaats waar deze woont, of van de zaak waarover het gaat, mits naar het oordeel van de Ordinaris geen enkele twijfel bestaat over de persoon zelf of over de zaak.
§ 1 Indien het voorkomt dat over een en dezelfde zaak twee met elkaar strijdige rescripten verkregen worden, dan heeft het bijzondere, voor hetgeen in het bijzonder uitgedrukt wordt, voorrang op het algemene.

§ 2 Zijn ze op gelijke wijze bijzonder of algemeen, dan heeft het eerdere voorrang op het latere, tenzij in het latere het eerdere uitdrukkelijk vermeld wordt, of tenzij degene die het eerst het rescript ontvangen heeft, uit list of aanmerkelijke nalatigheid van zijn kant geen gebruik gemaakt heeft van het rescript.

§ 3 Bij twijfel of het rescript ongeldig is of niet, dient men zich te wenden tot degene die het uitgevaardigd heeft.

Een rescript van de Apostolische Stoel waarin geen enkele uitvoerder voorkomt, moet alleen dan aan de Ordinaris van de ontvanger voorgelegd worden, als dat in het schrijven zelf voorgeschreven wordt, of als het publieke zaken betreft, of als voorwaarden geverifieerd moeten worden.
Als voor het voorleggen van een rescript geen enkele termijn bepaald is, kan het te allen tijde aan de uitvoerder aangeboden worden, mits bedrog en list uitgesloten zijn.
Als in het rescript het verlenen zelf aan de uitvoerder toevertrouwd wordt, is het aan hem om naar eigen wijs oordeel en geweten de gunst te verlenen of te weigeren.
Niemand is gehouden gebruik te maken van een alleen te zijnen gunste verleend rescript, tenzij hij op andere gronden door een canonieke verplichting hiertoe gehouden is.
Als rescripten, door de Apostolische Stoel verleend, verlopen zijn, kunnen ze door de diocesane Bisschop om een goede reden eenmaal verlengd worden, maar niet langer dan voor drie maanden.
Door een tegenstrijdige wet worden geen rescripten herroepen, tenzij iets anders in de wet zelf voorzien wordt.
Hoewel iemand van een gunst hem mondeling verleend, in het inwendig rechtsbereik gebruik kan maken, is hij ertoe gehouden deze voor het uitwendig rechtsbereik te bewijzen, telkens wanneer dit wettig van hem gevraagd wordt.
Als het rescript een privilege of dispensatie bevat, dienen bovendien de voorschriften van de volgende canones in acht genomen te worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test