• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onder een decreet voor afzonderlijke gevallen wordt verstaan een administratieve beschikking door de bevoegde uitvoerende overheid uitgevaardigd, waarbij volgens de normen van het recht voor een bijzonder geval een beslissing genomen wordt of een voorziening getroffen wordt, die van nature niet een door iemand gedane aanvraag veronderstellen.
Een bevel voor afzonderlijke gevallen is een decreet waarbij aan een persoon of bepaalde personen rechtstreeks en wettig opgelegd wordt iets te doen of na te laten, vooral om het onderhouden van de wet te urgeren.
Als decreten met elkaar in strijd zijn, heeft het bijzondere, in datgene wat in het bijzonder uitgedrukt wordt, voorrang op het algemene; als ze op gelijke wijze bijzonder of algemeen zijn, wijzigt het latere het eerdere, voor zover het daarmee in strijd is.

Een decreet dient schriftelijk uitgevaardigd te worden en, als het een beslissing betreft, met tenminste summiere vermelding van de beweegredenen.

Een decreet voor afzonderlijke gevallen is alleen van kracht ten aanzien van de zaken waarover het een beslissing neemt en voor de personen voor wie het gegeven is; het bindt dezen echter overal; tenzij anders vaststaat.
Als decreten met elkaar in strijd zijn, heeft het bijzondere, in datgene wat in het bijzonder uitgedrukt wordt, voorrang op het algemene; als ze op gelijke wijze bijzonder of algemeen zijn, wijzigt het latere het eerdere, voor zover het daarmee in strijd is.
§ 1 Een decreet voor afzonderlijke gevallen, waarvan de toepassing aan een uitvoerder opgedragen wordt, heeft uitwerking vanaf het moment van uitvoering; anders vanaf het moment waarop het aan de persoon op gezag van degene die het uitgevaardigd heeft, betekend wordt.

§ 2 Om een decreet voor afzonderlijke gevallen te kunnen urgeren, moet het met een wettig document volgens het recht betekend worden.

Onverminderd het voorschrift van de canones 37 en 51 wordt een decreet, wanneer een zeer ernstige reden de overhandiging van de schriftelijke tekst ervan verhindert, als betekend beschouwd, indien het in het bijzijn van een notarius of van twee getuigen voorgelezen wordt aan degene voor wie het bestemd is, waarvan een akte opgemaakt wordt, die door alle aanwezigen ondertekend moet worden.
Het decreet wordt als betekend beschouwd, als degene voor wie het bestemd is, wettig opgeroepen om het decreet te ontvangen of te aanhoren, zonder goede reden niet verschenen is of geweigerd heeft te ondertekenen.
§ 1 Telkens wanneer de wet oplegt een decreet uit te vaardigen of door een belanghebbende een aanvraag of een beroep om een decreet te verkrijgen wettig ingediend wordt, dient de bevoegde overheid binnen drie maanden vanaf de ontvangst van de aanvraag of het beroep waarin te voorzien, tenzij een andere termijn door de wet voorgeschreven wordt.

§ 2 Indien, na het verstrijken van deze termijn, het decreet nog niet uitgevaardigd is, wordt een negatief antwoord gepresumeerd voor wat het indienen van een verder beroep betreft.

§ 3 Het gepresumeerd negatief antwoord ontslaat de bevoegde overheid niet van de verplichting om een decreet uit te vaardigen en zelfs niet van de verplichting om eventueel veroorzaakte schade, volgens can. 128, te herstellen.

§ 1 Een decreet voor afzonderlijke gevallen houdt op van kracht te zijn bij wettige herroeping door de bevoegde overheid, alsook bij het ophouden van de wet tot uitvoering waarvan het gegeven is.

§ 2 Een bevel voor afzonderlijke gevallen dat niet met een wettig document opgelegd is, houdt op te bestaan met het wegvallen van het recht van degene die het bevel gaf.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test