• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als decreten met elkaar in strijd zijn, heeft het bijzondere, in datgene wat in het bijzonder uitgedrukt wordt, voorrang op het algemene; als ze op gelijke wijze bijzonder of algemeen zijn, wijzigt het latere het eerdere, voor zover het daarmee in strijd is.

Een decreet dient schriftelijk uitgevaardigd te worden en, als het een beslissing betreft, met tenminste summiere vermelding van de beweegredenen.

§ 1 Een rechtspersoon is van nature blijvend; maar hij houdt op te bestaan als hij door de bevoegde overheid wettig opgeheven wordt of gedurende een periode van honderd jaar nagelaten heeft te handelen; bovendien houdt een private rechtspersoon op te bestaan als de vereniging zelf volgens de statuten ontbonden wordt of als de stichting zelf, naar het oordeel van de bevoegde overheid, volgens de statuten heeft opgehouden te bestaan.

§ 2 Als slechts één van de leden van een collegiale rechtspersoon overblijft en het geheel van personen volgens de statuten niet heeft opgehouden te staan, komt de uitoefening van alle rechten van het geheel aan dat lid toe.

Als gehelen hetzij van personen van zaken, die publieke rechtspersonen zijn, zo verenigd worden dat hieruit één geheel ontstaat dat ook zelf rechtspersoonlijkheid bezit, verkrijgt deze nieuwe rechtspersonen de goederen en vermogensrechten eigen aan de vroegere rechtspersonen, en neemt hij de verplichtingen op zich die op dezen rustten; wat echter de bestemming vooral van de goederen betreft en het vervullen van de verplichtingen, moeten de wil van de stichters en schenkers en de verworven rechten behouden blijven.
Als een geheel dat publieke rechtspersoonlijkheid bezit, zo verdeeld wordt dat ofwel een deel ervan met een andere rechtspersoon verenigd wordt, ofwel uit een afgescheiden deel een onderscheiden rechtspersoon opgericht wordt, moet de kerkelijke overheid aan wie de verdeling toekomt er zelf of door middel van een uitvoerder voor zorgen, en wel allereerst met inachtneming zowel van de wil van stichters en schenkers als van verworven rechten alsook van goedgekeurde statuten:
  1. dat de gemeenschappelijke goederen en vermogensrechten die verdeeld kunnen worden, alsmede schulden en andere verplichtingen tussen de betreffende rechtspersonen verdeeld worden met de vereiste evenredigheid naar recht en billijkheid, rekening houdend met alle omstandigheden en de noden van ieder van beiden;
  2. dat het gebruik en vruchtgebruik van de gemeenschappelijke goederen die niet voor verdeling in aanmerking komen, aan ieder van beide rechtspersonen toevallen en dat de hieraan eigen verplichtingen aan ieder van beiden worden opgelegd, eveneens met inachtneming van de vereiste evenredigheid, naar recht en billijkheid te bepalen.
Wanneer een publieke rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan, wordt de bestemming van zijn goederen en vermogensrechten en eveneens van de verplichtingen geregeld door het recht en de statuten; als deze daarover zwijgen, vervallen zij aan de onmiddellijk hogere rechtspersoon, steeds met behoud van de wil van stichters en schenkers alsook van verworven rechten; wanneer een private rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan, wordt de bestemming van zijn goederen en verplichtingen door de eigen statuten geregeld.

§ 1 Wanneer door het recht bepaald wordt dat om handelingen te stellen een Overste de toestemming of het advies van een college of groep van personen nodig heeft, moet het college of de groep bijeengeroepen worden volgens can. 166, tenzij, als het slechts het inwinnen van een advies betreft, door particulier of eigen recht iets anders voorzien is; maar voor de geldigheid van de handelingen is vereist dat toestemming verkregen wordt van de absolute meerderheid van de aanwezigen of dat het advies van allen ingewonnen wordt.

§ 2 Wanneer door het recht bepaald wordt dat de Overste om handelingen te stellen de toestemming of het advies van enige personen afzonderlijk nodig heeft:

  1. is, indien toestemming vereist is, de handeling van de Overste ongeldig als hij de toestemming van deze personen niet vraagt of handelt tegen het door hen of een van hen gegeven oordeel;
  2. is, indien advies vereist is, de handeling van de Overste ongeldig als hij die personen niet hoort; de Overste, al is hij door geen enkele verplichting gehouden zich bij hun oordeel, ook al is dat eensgezind, aan te sluiten, zal toch vooral van hun eensgezind oordeel niet afwijken zonder een, naar zijn oordeel te schatten, overwegende reden.

§ 3 Allen wier toestemming of advies vereist wordt, zijn gehouden door de verplichting hun mening oprecht naar voren te brengen en, indien de belangrijkheid van de zaken dit vraagt, de geheimhouding met zorg in acht te nemen; deze verplichting kan door de Overste geurgeerd worden.

§ 1 De voorzitter van het college of van de groep dient allen die tot het college of de groep behoren, bijeen te roepen; wanneer de convocatie echter persoonlijk moet zijn, is ze geldig als ze gebeurt op de plaats van het domicilie of quasi-domicilie of op de plaats van het verblijf.

§ 2 Als iemand van de bijeen te roepen personen overgeslagen en daarom afwezig is geweest, is de verkiezing geldig; op diens verzoek evenwel moet de verkiezing, ook al is ze bekrachtigd, door de bevoegde overheid vernietigd worden, als bewezen is dat hij overgeslagen werd en afwezig was, mits rechtens vaststaat dat zijn beroep tenminste binnen drie dagen na kennisneming van de verkiezen verzonden is

§ 3 Als meer dan een derde van de kiezers overgeslagen is, is de verkiezing van rechtswege nietig, tenzij allen die overgeslagen waren in feite aanwezig waren.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test