• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een diocesane synode is een bijeenkomst van uitgekozen priesters en andere christengelovigen van een particuliere Kerk, die tot welzijn van de gehele diocesane gemeenschap de diocesane Bisschop bijstaan, volgens de canones die volgen.
§ 1 In elke particuliere Kerk dient een diocesane synode gehouden te worden wanneer, naar het oordeel van de diocesane Bisschop en nadat de priesterraad gehoord is, de omstandigheden dit raadzaam maken.

§ 2 Indien een Bisschop de zorg heeft voor meerdere bisdommen, of voor één bisdom de zorg heeft als de eigen Bisschop, van een ander evenwel als Administrator, kan hij één diocesane synode uit alle hem toevertrouwde bisdommen bijeenroepen.

§ 1 Alleen de diocesane Bisschop roept een diocesane synode bijeen, niet echter degene die tussentijds een bisdom leidt.

§ 2 De leiding van een diocesane synode berust bij de diocesane Bisschop, die echter een Vicaris-generaal of een bisschoppelijk Vicaris voor afzonderlijke zittingen van de synode kan delegeren om deze taak te vervullen.

§ 1 Voor een diocesane synode moeten als leden van de synode opgeroepen worden en zijn gehouden aan de verplichting eraan deel te nemen:

 1. de Bisschop-coadjutor en de hulpbisschoppen;
 2. de Vicarissen-generaal en de bisschoppelijke Vicarissen alsook de Gerechtsvicaris;
 3. de kanunniken van de kathedrale kerk;
 4. de leden van de priesterraad;
 5. Christengelovigen-leken, ook leden van instituten van gewijd leven, die door de pastorale raad gekozen moeten worden op een wijze en in een aantal door de diocesane Bisschop te bepalen ofwel, waar geen pastorale raad bestaat, volgens een door de diocesane Bisschop vastgestelde regeling;
 6. de rector van het diocesaan grootseminarie;
 7. de dekens;
 8. ten minste één uit elk dekenaat te kiezen priester uit alle die daar een taak in de zielzorg hebben; tevens moet een andere priester gekozen worden, die bij verhindering van de eerste diens plaats inneemt;
 9. enkele Oversten van religieuze instituten en van sociëteiten van apostolisch leven die een huis in het bisdom hebben, te kiezen in een aantal en op de wijze door de diocesane Bisschop bepaald.

§ 2 Voor de diocesane synode kunnen door de diocesane Bisschop als leden van de synode ook anderen opgeroepen worden, hetzij clerici, hetzij leden van instituten van gewijd leven, hetzij Christengelovigen-leken.

§ 3 De diocesane Bisschop kan, indien hij dit geschikt vindt, als waarnemers enkele bedienaren of leden van andere Kerken of kerkelijke gemeenschappen die niet in volledige gemeenschap met de katholieke Kerk zijn, voor de diocesane synode uitnodigen.

Indien een lid van de synode door een wettig beletsel weerhouden is, kan geen plaatsvervanger zenden om in zijn naam erbij aanwezig te zijn; maar hij dient de diocesane Bisschop van dit beletsel in kennis te stellen.
Alle voorgelegde kwesties dienen onderworpen te worden aan een vrije discussie van de leden in de zittingen van de synode.
De enige wetgever in de synode is de diocesane Bisschop, terwijl de andere leden van de synode slechts raadgevende stem hebben; alleen hijzelf ondertekent de verklaringen en decreten van de synode, die slechts op zijn gezag gepubliceerd kunnen worden.
De diocesane Bisschop dient de teksten van de verklaringen en de synodale decreten ter kennis te brengen van de Metropoliet en ook van de bisschoppenconferentie.

§ 1 Het komt de diocesane Bisschop toe naar zijn wijs oordeel de diocesane synode op te schorten en ook te ontbinden.

§ 2 Wanneer de bisschoppelijke zetel vacant of verhinderd is, wordt de diocesane synode van rechtswege onderbroken totdat de diocesane Bisschop die opvolgt, besloten heeft dat ze voortgezet wordt of haar beëindigd heeft verklaard.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test