• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Paus bezit het oorspronkelijk en onafhankelijk recht zijn Gezanten te benoemen en te zenden hetzij naar particuliere Kerken in de verschillende naties of gebieden, hetzij tegelijk naar de Staten en publieke Overheden, en tevens hen te verplaatsen en terug te roepen, met inachtneming evenwel van de normen van het internationaal recht wat betreft de zending en terugroeping van Gezanten bij Staten aangesteld.
§ 1 Aan de Gezanten van de Paus wordt het ambt toevertrouwd de Paus zelf bestendig te vertegenwoordigen bij particuliere Kerken of ook bij Staten en publieke Overheden waarheen zij gezonden zijn.

§ 2 Vertegenwoordigers van de Apostolische Stoel zijn ook zij die voor een pauselijke Missie als Delegaten of Waarnemers afgevaardigd zijn bij internationale Raden of bij Conferenties en Bijeenkomsten.

Het is de voornaamste taak van een pauselijk Gezant ervoor te zorgen dat de banden van de eenheid die tussen de Apostolische Stoel en de particuliere Kerken bestaan, steeds hechter en doeltreffender worden. Het is derhalve de taak van een pauselijk gezant voor zijn gebied:

 1. naar de Apostolische Stoel bericht te zenden over de situatie waarin de particuliere Kerken verkeren, en over alles wat het leven zelf van de Kerk en het zieleheil betreft;
 2. de Bisschoppen met raad en daad terzijde te staan, waarbij echter de uitoefening van hun wettige macht onaangetast blijft;
 3. nauwe betrekkingen met de bisschoppenconferentie te bevorderen, door deze alle mogelijke steun te bieden;
 4. inzake de benoeming van Bisschoppen de namen van kandidaten aan de Apostolische Stoel door te geven of voor te stellen, alsook de informatieprocedure betreffende de te benoemen personen uit te voeren volgens de door de Apostolische Stoel gegeven normen;
 5. zich erop toe te leggen dat aangelegenheden bevorderd worden die betrekking hebben op de vrede, de vooruitgang en samenwerking van de volkeren;
 6. met de Bisschoppen samen te werken opdat passende betrekkingen bevorderd worden tussen de katholieke Kerk en de andere Kerken en kerkelijke gemeenschappen, maar ook met de niet-christelijke godsdiensten;
 7. wat betrekking heeft op de zending van de Kerk en van de Apostolische Stoel in gezamenlijk handelen met de Bisschoppen bij de bestuurders van de Staat veilig te stellen;
 8. bovendien de bevoegdheden uit te oefenen en de overige opdrachten te vervullen die hem door de Apostolische Stoel toevertrouwd worden.

§ 1 Een pauselijk Gezant die tegelijk een gezantschap bij Staten volgens de normen van het internationaal recht bekleedt, heeft ook de bijzondere taak:

 1. goede verhoudingen te bevorderen en te behartigen tussen de Apostolische Stoel en de Overheden van de Staat;
 2. kwesties te behandelen die de betrekkingen tussen de Kerk en de Staat betreffen; en op bijzondere wijze zich bezig te houden met de totstandkoming van concordaten en andere dergelijke verdragen, en met de ten uitvoerlegging ervan.

§ 2 Bij het behandelen van de aangelegenheden waarover in § 1, mag de pauselijke Gezant niet nalaten, naar gelang de omstandigheden dit wenselijk maken, de mening en de raad te vragen van de Bisschoppen van het kerkelijk gebied, en hen op de hoogte te houden van de gang van zaken.

Gelet op de bijzondere aard van de taak van de Gezant:

 1. is de zetel van het pauselijk Gezantschap exempt van de bestuursmacht van de plaatselijke Ordinaris, tenzij het gaat over huwelijksvieringen;
 2. heeft de pauselijke Gezant het recht, zo mogelijk na voorafgaande mededeling aan de plaatselijke Ordinarissen, in alle kerken van zijn gezantschapsgebied liturgische vieringen, ook pontificaal, te houden.
De taak van de pauselijke Gezant houdt niet op wanneer de Apostolische Stoel vacant wordt, tenzij iets anders in de pauselijke brief bepaald wordt; zij houdt echter op wanneer de opdracht vervuld is, wanneer de terugroeping hem betekend is, wanneer zijn afstand door de Paus aanvaard is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test