• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bisschoppensynode is een vergadering van Bisschoppen die, uitgekozen uit de verschillende gebieden van de wereld, op vastgestelde tijden bijeenkomen om een nauwe verbondenheid tussen de Paus en de Bisschoppen te bevorderen en om de Paus tot het behoud en de groei van geloof en zeden en tot het onderhouden en versterken van de kerkelijke discipline met hun raad behulpzaam te zijn, alsook om overleg te plegen over vraagstukken die het handelen van de Kerk in de wereld betreffen.
De bisschoppensynode heeft tot taak de te behandelen onderwerpen te bespreken en hieromtrent wensen te uiten, niet echter om terzake beslissingen te nemen en decreten uit te vaardigen, tenzij de Paus in bepaalde gevallen aan de synode beslissende macht gegeven heeft, in welk geval het hem toekomt de beslissingen van de synode te bekrachtigen.

De bisschoppensynode is rechtstreeks onderworpen aan het gezag van de Paus, aan wie het toekomt:

  1. de synode bijeen te roepen zo dikwijls hem dit geschikt lijkt, en de plaats aan te wijzen waar de bijeenkomsten gehouden moeten worden;
  2. de verkiezing van synodeleden die volgens het bijzonder recht gekozen moeten worden, te bekrachtigen en andere synodeleden aan te wijzen en te benoemen;
  3. de inhoud van de te behandelen onderwerpen vast te stellen op een geschikte tijd volgens het bijzonder recht vóór de viering van de synode;
  4. de agenda vast te stellen;
  5. de synode persoonlijk of door anderen voor te zitten;
  6. deze synode te sluiten, te verplaatsen, op te schorten en te ontbinden.
De bisschoppensynode kan bijeengeroepen worden hetzij in algemene vergadering, waarin namelijk zaken behandeld worden die rechtstreeks het welzijn van de Kerk als geheel betreffen, welke vergadering ofwel een gewone ofwel een buitengewone vergadering kan zijn, hetzij in bijzondere vergadering, waarin namelijk aangelegenheden behandeld worden die rechtstreeks een bepaald gebied of bepaalde gebieden aangaan.

§ 1 De bisschoppensynode die in een algemene gewone vergadering bijeengeroepen wordt, bestaat uit leden van wie de meesten Bisschop zijn, voor elke afzonderlijke vergadering gekozen door de bisschoppenconferenties op de wijze door het bijzonder recht van de synode bepaald; anderen worden krachtens ditzelfde recht afgevaardigd; anderen worden rechtstreeks door de Paus benoemd; hierbij komen enkele leden van clericale religieuze instituten die volgens hetzelfde bijzonder recht gekozen worden.

§ 2 De bisschoppensynode die in een algemene buitengewone vergadering bijeengeroepen is om aangelegenheden te behandelen die een spoedige beslissing vereisen, bestaat uit leden van wie de meesten, Bisschoppen, door het bijzonder recht van de synode afgevaardigd worden op grond van het ambt dat zij bekleden, anderen evenwel rechtstreeks door de Paus benoemd worden; hierbij komen enkele volgens hetzelfde recht gekozen leden van clericale religieuze instituten.

§ 3 De bisschoppensynode die in een bijzondere vergadering bijeengeroepen wordt, bestaat uit leden uitgekozen vooral uit die gebieden waarvoor de synode bijeengeroepen is, volgens het bijzonder recht waaronder de synode valt.

§ 1 Wanneer een vergadering van de bisschoppensynode door de Paus gesloten wordt, eindigt de taak welke in die vergadering aan de Bisschoppen en andere leden toevertrouwd is.

§ 2 Wanneer de Apostolische Stoel na de bijeenroeping van de synode of tijdens de viering ervan vacant wordt, wordt de synodevergadering van rechtswege opgeschort, en eveneens de daarin aan de leden toevertrouwde taak, totdat de nieuwe Paus besluit de vergadering te ontbinden of voort te zetten.

§ 1 Er is een permanent algemeen secretariaat van de bisschoppensynode, onder leiding van een door de Paus benoemde algemene secretaris; hem staat een secretariaatsdienst ten dienste, bestaande uit Bisschoppen, van wie sommigen volgens het bijzonder recht door de bisschoppensynode zelf gekozen worden, anderen door de Paus benoemd; de taak van hen allen echter eindigt bij de aanvang van een nieuwe algemene vergadering.

§ 2 Voor iedere vergadering van de bisschoppensynode worden bovendien een of meerdere secretarissen aangesteld, die door de Paus benoemd worden, en zij behouden het hun toevertrouwde ambt slechts tot de beëindiging van de synodevergadering.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test