• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Particuliere wetten worden gepresumeerd niet personeel, maar territoriaal te zijn, tenzij anders vaststaat.

§ 2 Vreemdelingen zijn niet gehouden:

  1. aan particuliere wetten van hun gebied zolang zij daar afwezig zijn, tenzij ofwel overtreding ervan schadelijk is in het eigen gebied, ofwel de wetten personeel zijn;
  2. aan wetten van het gebied waar zij verblijven, met uitzondering van die welke de openbare orde beschermen, of die de vormvereisten van handelingen bepalen, of die betrekking hebben op onroerende goederen in het gebied gelegen.
§ 3 Zwervers zijn gehouden zowel aan universele als aan particuliere wetten die gelden op de plaats waar zij verblijven.

Alinea's in de marge van alinea 13

§ 1 Aan universele wetten zijn allen voor wie ze zijn uitgevaardigd, overal ter wereld gehouden.
§ 2 Van universele wetten echter die in een bepaald gebied niet gelden, zijn allen uitgezonderd die zich daadwerkelijk in dit gebied bevinden.
§ 3 Aan wetten gemaakt voor een bepaald gebied, zijn zij onderworpen voor wie ze uitgevaardigd zijn, daar domicilie of quasi-domicilie hebben en er tevens daadwerkelijk verblijven, onverminderd het voorschrift van can. 13.

Uitvoerende macht kan iemand, hoewel buiten zijn ambtsgebied verblijvend, uitoefenen ten aanzien van onderdanen, ook als deze uit het ambtsgebied afwezig zijn, tenzij iets anders uit de aard der zaak of krachtens een voorschrift van het recht vaststaat; ten aanzien van vreemdelingen die daadwerkelijk in het ambtsgebied verblijven, als het gaat over verlening van gunsten of over ten uitvoer brengen van wetten, hetzij universele hetzij particuliere, waaraan deze volgens can. 13, § 2, nr.2 gehouden zijn.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test