• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Indien men niet zonder ernstig bezwaar kan beschikken over of zich wenden tot iemand die volgens het recht bevoegd is om te assisteren, kunnen zij die de bedoeling hebben een echt Huwelijk aan te gaan, dit geldig en geoorloofd sluiten ten overstaan van alleen de getuigen:

  1. in stervensgevaar;
  2. buiten stervensgevaar, mits naar wijs oordeel voorzien wordt dat deze omstandigheden een maand zullen duren.

§ 2 In beide gevallen moet, als een andere priester of diaken voorhanden is die aanwezig kan zijn, deze geroepen worden en samen met de getuigen bij de viering van het Huwelijk aanwezig zijn, met behoud van de geldigheid van het Huwelijk ten overstaan van alleen de getuigen.

§ 3 In dezelfde omstandigheden als waarover §1, nn. 1 et 2 kan de plaatselijke Ordinaris aan iedere katholieke priester bevoegdheid verlenen om het huwelijk te zegenen van christengelovigen van de oosterse Kerken die niet de volledige gemeenschap met de katholieke Kerk hebben als zij het uit eigen beweging vragen en mits niets de geldige en geoorloofde viering van het huwelijk in de weg staat. Deze priester dient hierover de bevoegde overheid van de betreffende niet katholieke Kerk in te lichten, echter met de noodzakelijke prudentie.

Zie ook:

Toevoegingen (onderstreept) volgens het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
De concordia inter Codices
Waarmee enkele normen van het Wetboek van Canoniek Recht worden veranderd
(31 mei 2016)
van Paus Franciscus gedateerd 31 mei 2016.

Alinea's in de marge van alinea 1116

§ 1 Bij dreigend stervensgevaar kan de plaatselijke Ordinaris, zowel met betrekking tot de bij de viering van het huwelijk in acht te nemen vorm als met betrekking tot elk van de beletselen van kerkelijk recht, hetzij publieke hetzij geheime, de eigen onderdanen dispenseren, waar zij ook verblijven, en allen die zich daadwerkelijk in zijn eigen ambtsgebied bevinden, met uitzondering van het beletsel voortvloeiend uit de heilige wijding van het priesterschap.

§ 2 In dezelfde omstandigheden waarover in § 1, maar alleen voor gevallen waarin men zich zelfs niet wenden kan tot de plaatselijke Ordinaris, beschikt over dezelfde macht om te dispenseren zowel de pastoor als de op de voorgeschreven wijze gedelegeerde gewijde bedienaar, en eveneens de priester of diaken die bij het huwelijk, volgens can. 1116, § 2, assisteert.

§ 3 In stervensgevaar heeft de biechtvader de macht om voor het inwendig rechtsbereik te dispenseren van geheime beletselen, hetzij binnen hetzij buiten de handeling van de sacramentele belijdenis.

§ 4 In het geval waarover in § 2, wordt geacht dat men zich niet tot de plaatselijke Ordinaris kan wenden indien dit alleen per telegraaf of per telefoon kan geschieden.

§ 1 Alleen die huwelijken zijn geldig die gesloten worden ten overstaan van de assisterende plaatselijke Ordinaris of pastoor of van een door een van beiden gedelegeerde priester of diaken, en ten overstaan van twee getuigen, volgens de regels echter uitgedrukt in de canones die volgen, en behoudens de uitzonderingen waarover in de canones 144, 1112 § 1, 1116 en 1127, §§1-2.

§ 2 Onder de bij een huwelijk assisterende wordt alleen diegene verstaan die, zelf aanwezig, de uiting van de consensus van de huwenden vraagt en deze in naam van de Kerk aanvaardt.

§ 3 Alleen een priester assisteert geldig bij het huwelijk tussen twee oosterse partijen of tussen een Latijnse partij en een katholieke of niet-Katholieke oosterse partij.

Zie ook:

Verwijzing "en 1127, §§1-2" aangepast conform correctie uit AAS 80 (1988), p. 1819

Toevoegingen (onderstreept) volgens het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
De concordia inter Codices
Waarmee enkele normen van het Wetboek van Canoniek Recht worden veranderd
(31 mei 2016)
van Paus Franciscus gedateerd 31 mei 2016.

§ 1 Na de huwelijkssluiting dient de pastoor van de plaats waar het gevierd is of zijn plaatsvervanger, ook al heeft geen van beiden erbij geassisteerd, zo spoedig mogelijk in het huwelijksregister op te tekenen de namen van de echtgenoten, van degene die assisteerde en van de getuigen en de plaats en de dag van de huwelijksviering, op de wijze die voorgeschreven is door de bisschoppenconferentie of door de diocesane Bisschop.

§ 2 Telkens wanneer een huwelijk volgens can. 1116 gesloten wordt, zijn de priester of diaken, als er een bij de viering aanwezig geweest is, en anders de getuigen hoofdelijk met de contractanten ertoe gehouden de pastoor of de plaatselijke Ordinaris zo spoedig mogelijk van het aangegane huwelijk op de hoogte te brengen.

§ 3 Wat betreft een huwelijk dat met dispensatie van de canonieke vorm gesloten is, dienst de plaatselijke Ordinaris die de dispensatie verleend heeft, ervoor te zorgen dat de dispensatie en de viering ingeschreven worden in het huwelijksregister zowel van de curie als van de eigen parochie van de katholieke partij waarvan de pastoor de onderzoekingen naar de vrije staat verricht heeft; de katholieke echtgenoot is ertoe gehouden dezelfde Ordinaris en pastoor zo spoedig mogelijk van de huwelijksviering op de hoogte te brengen, tevens met aanduiding van de plaats van viering alsook van de in acht genomen publieke vorm.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test