• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"APPARUIT GRATIA DEI SALVATORIS NOSTRI OMNIBUS HOMINIBUS" (TIT. 2, 11)
Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi, Kerstmis 2008

Geliefde broeders en zusters, met de woorden van de apostel Paulus verkondig ik opnieuw de blijde boodschap van Christus’ geboorte. Ja, vandaag is de genade van God, onze Verlosser, verschenen aan alle mensen!
Het is verschenen! Dat is wat de Kerk vandaag viert. De genade van God, rijk aan goedheid en liefde. Het is niet meer verborgen, maar "het is verschenen", het is vleesgeworden en heeft een gezicht gekregen. Waar? In Bethlehem. Wanneer? In de dagen van keizer Augustus, tijdens de eerste volkstelling, waarvan ook ook de Evangelist Lucas vertelt. En wie is degene die dat alles openbaart? Een pasgeborene, de Zoon van de Maagd Maria. In Hem is de genade van God de Verlosser verschenen. En daarom heet dit Kind "Jehoshua", Jezus, en dat betekent "God redt".
De genade van God is verschenen: daarom is Kerstmis feest van licht. Niet van totaal licht als op klaarlichte dag, maar van een schijnend licht dat in de nacht oplicht en zich uitbreidt vanuit de stal van Betlehem, waar het goddelijke Kind is gekomen in het licht. Hij is het licht zelf, zoals vele kerstafbeeldingen laten zien. Hij is het licht dat de duisternis verdrijft en ons toestaat de zin en waarde van ons bestaan en de geschiedenis te begrijpen. Elke kribbe is een eenvoudige en welsprekende uitnodiging hart en verstand te openen voor het mysterie van het leven. Elke kribbe is een ontmoeting met het onsterfelijke Leven, dat sterfelijk is geworden in het mysterievolle tafereel van Kerstmis. Een mysterie dat wij kunnen bewonderen in ontelbare kerken en kapellen over heel de wereld en in elk huis waar de naam Jezus wordt aanbeden.
De genade van God is verschenen voor alle mensen. Jezus, het aangezicht van de God-die-verlost, is zichtbaar geworden voor allen. Het is waar, in het nederige verblijf in Betlehem hebben slechts enkele mensen Hem gevonden, maar Hij is gekomen voor allen: voor joden en heidenen, rijken en armen, nabij en veraf, gelovigen en niet-gelovigen... voor allen. De bovennatuurlijke genade is volgens Gods wil bestemd voor alle schepsels. Het menselijke zijn hoeft haar alleen te accepteren, hoeft alleen maar het ‘ja’ uit te spreken zoals Maria, om ten einde toe verlicht te worden door dit goddelijk licht. Met liefde hebben Maria en Jozef Hem verwacht en opgenomen, evenals de herders, die waakten bij hun kudden Vgl. Lc. 2, 1-20 . Een kleine gemeenschap kwam het Kind Jezus aanbidden. Een kleine gemeenschap die de Kerk en alle mensen van goede wil vertegenwoordigt. God, die uit liefde onze broeder is geworden, wordt ook vandaag gevonden door die Hem in hun leven verwachten en Hem zoeken, door die Hem hun hart toekeren en verlangen zijn aangezicht te zien en bij te dragen aan de komst van zijn Rijk. Jezus zal zelf zeggen: het zijn de armen van geest, de noodlijdenden, de zachtmoedigen, die naar gerechtigheid hongeren, de barmhartigen, de zuiveren van hart, die vrede brengen, de vervolgden omwille van de gerechtigheid Vgl. Mt. 5, 3-10 . Zij allen zullen in Jezus het aangezicht van God herkennen en als de herders naar huis terugkeren met een door de vreugde van zijn liefde hernieuwd hart.
Broeders en zusters: de verkondiging van de hoop die het hart vormt van de boodschap van Kerstmis, is voor alle mensen bestemd. Jezus is voor alle mensen geboren, en zoals Maria Hem aan de herders toonde, zo toont de Kerk Hem vandaag aan de hele mensheid. Opdat ieder mens in elke situatie de kracht van de heilbrengende genade van God kan ervaren. Het is alleen die genade die het kwade in het goede kan veranderen, die het hart van de mens kan omvormen tot een oase van vrede.
Mogen de talrijke volken die nog in de duisternis en de schaduw van de dood verblijven de kracht van de heilbrengende genade van God ervaren Vgl. Lc. 1, 79 . Moge het goddelijk licht van Betlehem zich verbreiden in het Heilig Land, waar de horizon voor Israëli’s en Palestijnen opnieuw lijkt te verduisteren. Moge het zich verbreiden in Libanon, Irak en het hele Midden-Oosten. Moge het de bemoeienissen belonen van al degenen, die zich niet laten leiden door de perverse logica van confrontatie en geweld, maar kiezen voor de weg van dialoog en onderhandeling om de spanningen in die landen te overwinnen en rechtvaardige en duurzame oplossingen te vinden voor de conflicten die deze regio teisteren.

Naar dit licht, dat verandert en hernieuwt, hunkeren ook de bewoners van Zimbabwe, die al zo lang door politieke en sociale crises, die zich helaas verder verscherpen, worden vermorzeld. Evenzo verlangen de mannen en vrouwen van de Democratische Republiek Congo naar dit licht, vooral in de geplaagde regio Kivu. In het Soedanese Dafur en in Somalië, waarvan het onstuitbare lijden een tragisch gevolg is van ontbrekende stabiliteit en vrede. Dit licht verwachten vooral de kinderen van deze en van alle landen in moeilijkheden, opdat hun weer hoop op een toekomst wordt gegeven.

Waar de waardigheid en de rechten van de mens met voeten worden getreden; waar persoonlijk egoïsme of groepsbelangen zich plaatsen boven het algemeen welzijn; waar men gevaar loopt te wennen aan broedermoordende haat en aan uitbuiting van mensen door andere mensen; waar interne conflicten maatschappelijke en etnische groepen verdelen en de samenleving schaden; waar terrorisme verder toeslaat; waar men met groeiende bezorgdheid naar de toekomst kijkt, ook in de welvarende landen: overal straalt het Licht van Kerstmis en bemoedigt het allen binnen te gaan in een geest van authentieke solidariteit. Wanneer eenieder slechts denkt aan zijn eigen belang, kan de wereld slechts ten gronde gaan.
Geliefde broeders en zusters, vandaag "is de genade God, van onze Verlosser, verschenen" Vgl. Tit. 2, 11 , in onze wereld, met haar mogelijkheden en haar zwakheden, met haar groei en haar crises, met haar hoop en haar angsten. Vandaag is het licht verschenen van Jezus Christus, van de Zoon van de Allerhoogste en van de Zoon van de Maagd Maria: "God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God (...) Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald". Vandaag aanbidden wij Hem overal op aarde, Hem die in doeken is gewikkeld en neergelegd in een armzalige kribbe. Wij aanbidden Hem in stilte, terwijl Hij, die nog niet kan spreken, ons tot troost schijnt te willen zeggen: vreest niet, "Ik ben God en niemand anders" (Jes. 45, 22). Komt tot Mij, mannen en vrouwen, volken en naties, komt tot Mij, vreest niet: Ik ben gekomen om u de liefde van de Vader te brengen, om u de weg van de vrede te wijzen.
Laten we dus gaan, broeders en zusters! Laten we ons haasten net als de herders in de nacht van Betlehem. God is ons tegemoetgekomen en heeft ons zijn aangezicht getoond, rijk aan genade en barmhartigheid! Zijn komst zal voor ons niet tevergeefs zijn! Laten wij Jezus zoeken, laten wij ons aantrekken door zijn licht, dat treurnis en angst verdrijft uit het hart van de mens; treden wij tot Hem met vertrouwen; knielen wij deemoedig neer om Hem te aanbidden. Zalig Kerstmis aan allen!

Hierna volgden de Kerstwensen in 63 talen.

Afsluitend gaf de Paus de zegen "Urbi et Orbi" - "Voor de stad en voor de wereld"


Document

Naam: "APPARUIT GRATIA DEI SALVATORIS NOSTRI OMNIBUS HOMINIBUS" (TIT. 2, 11)
Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi, Kerstmis 2008
Soort: Paus Benedictus XVI - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 25 december 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sef Adams, Katholiek Nieuwsblad. Alineaverdeling: Redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test