• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

INTER EA
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus

Circulaire aan de voorzitters van de bisschoppenconferenties over de voortgezette onderrichting en vorming van de geestelijkheid, vooral van de jongere, volgens de besluiten van de voltallige vergadering van 18 oktober 1968.

In de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Regimini Ecclesiae Universae
Over de Romeinse Curie (15 augustus 1967)
wordt omtrent de taak van de Heilige Congregatie voor de geestelijkheid onder meer bepaald:

' ... de congregatie (zoekt) naar middelen en steun voor de priesters bij hun streven naar heiligheid, houdt deze voor en urgeert ze; dringt ... erop aan, dat de priesters de studie niet verwaarlozen, zodat ze met des te meer vrucht hun priesterlijke bediening kunnen uitoefenen, naarmate zij steeds beter zijn onderlegd in met name de goddelijke openbaring, de theologie, de liturgie en ook in de menswetenschappen; bevordert ... de pastorale instituten; zorgt ... ervoor, dat bibliotheken voor de geestelijkheid worden opgericht en dat overal op gezette tijden zogenaamde priestercursussen, met name voor de pasgewijden, worden opgezet, zodat zij hun pastorale kennis en methodiek op een hoger peil bren gen en vergroten, wederkerig ervaringen in het apostolaat uitwisselen en hun pastorale activiteiten coördineren' H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de Romeinse Curie, Regimini Ecclesiae Universae (15 aug 1967), 67. par. 1

Om deze taak goed te vervullen, vond de Heilige Congregatie voor de geestelijkheid het nodig grondig het vraagstuk te bestuderen van de voortgezette vorming van de geestelijkheid, vooral de jongeren, om beter de bepalingen in praktijk te brengen die het Tweede Vaticaans Concilie hierover heeft uitgevaardigd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 16 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 19 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 22

Daartoe is aan de bisschoppenconferenties een uitgebreide vragenlijst toegestuurd, om een levendige en duidelijke indruk te krijgen zowel van de echte en eigenlijke kwesties die overal ter wereld uit deze voortgezette opleiding voortvloeien, als van de resultaten van de tot nu toe gedane experimenten. Nadat alle antwoorden rijpelijk waren bestudeerd en overwogen, is een samenvatting ervan voorgelegd aan het oordeel van de voltallige vergadering van de Heilige Congregatie voor de geestelijkheid op 18 oktober 1968. De besluiten van deze vergadering worden hierbij aan de bisschoppenconferenties meegedeeld, ten behoeve van de bisschoppen, afzonderlijk of in groepen, bij het opzetten en regelen van zo'n opleiding en vorming.

Document

Naam: INTER EA
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: John Kardinaal Wright
Datum: 4 november 1969
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken 25e jrg. nr. 16 pag. 360-371
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test