• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het nieuwe gebod van de liefde
De Kerk, profetisch-priesterlijk-koninklijk volk, heeft de zending alle mensen ertoe te brengen in geloof het Woord van God te aanvaarden en het te vieren en ervan te getuigen in de sacramenten en het gebed en het tenslotte zichtbaar te maken in het concrete leven volgens de gave en het nieuwe gebod van de liefde. Het christelijke gezin vindt zijn wet niet in een geschreven wetboek maar in het persoonlijk handelen van de heilige Geest dat de christen bezielt en leidt, dus in de "wet van de Geest die leven geeft in Christus Jezus" (Rom. 8, 2): "Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken. (Rom. 5, 5)

Dit moet evenzeer gezegd worden van de gehuwden en het christelijke gezin: hun gids en norm is de Geest van Jezus die in hun harten is uitgestort in de viering van het sacrament van het huwelijk. Als vervolg op het doopsel in water en Geest houdt het huwelijk opnieuw de evangelische wet van de liefde voor en met de gave van de Geest grift het deze wet dieper in het hart van de christelijke echtgenoten; hun liefde, gezuiverd en verlost, is vrucht van de Geest die werkt in het hart van de gelovigen en zich tegelijkertijd opwerpt als het fundamentele gebod van een zedelijk leven dat ge"eist wordt van hun verantwoordelijke vrijheid.

Zo wordt het christelijke gezin, bezield en geleid door de nieuwe wet van de Geest en in nauwe vereniging met de Kerk, het koninklijke volk, ertoe gebracht zijn "dienst" van liefde voor God en voor de broeders in zijn leven uit te drukken.

Zoals Christus zijn koninklijke macht uitoefent door zich in dienst van de mensen te stellen Vgl. Mc. 10, 45 , zo vindt de christen de ware zin van zijn deelneming aan de koninklijke waardigheid van zijn Heer, door te delen in zijn geest en houding van dienstbaarheid ten opzichte van de mens.

"Deze macht heeft Hij (Christus) aan zijn leerlingen meegedeeld, om ook de koninklijke vrijheid te verwerven en om door zelfonthechting en heilig leven het rijk van de zonde in eigen schoot te overwinnen Vgl. Rom. 6, 12 ; meer nog, om Christus ook in de anderen te dienen en aldus, door nederigheid en geduld, hun broeders terug te brengen naar de Koning. Hem dienen is pas waarlijk heersen. De Heer wil immers zijn Rijk ook door de lekengelovigen uitbreiden, zijn Rijk namelijk van waarheid en leven, heiligheid en genade, gerechtigheid, liefde en vrede; in dit Rijk zal het schepsel zelf bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en ingaan in de glorievolle vrijheid van de kinderen van God Vgl. Rom. 8, 21 ." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 36
In iedere broeder het beeld van God ontdekken
Bezield en gesteund door het nieuwe gebod van de liefde, houdt het christelijke gezin in de praktijk van het leven de gastvrijheid, eerbied en dienstbaarheid in stand jegens iedere mens, die het steeds aanvaardt in zijn waardigheid van persoon en van kind van God.

Dit moet vooral gebeuren binnen en ten gunste van het echtpaar en het gezin, door middel van de dagelijkse inzet voor de bevordering van een echte gemeenschap van personen, gegrondvest op en gevoed uit het innerlijk liefdesverkeer. Dit moet zich verder ontplooien binnen de wijdere kring van de kerkelijke gemeenschap waarin het christelijk gezin is opgenomen: dankzij de liefde van het gezin kan en moet de Kerk meer het karakter aannemen van een huisgezin, door zich een meer menselijke en broederlijke stijl in de onderlinge betrekkingen eigen te maken.

De liefde gaat echter verder dan de eigen geloofsbroeders, want "iedere mens is mijn broeder"; in iedereen, vooral in de arme, de zwakke, de lijdende, de onrechtvaardig behandelde, weet de liefde het gelaat van Christus te ontdekken en een broeder die bemind en gediend moet worden. Opdat de dienst aan de mens door het gezin in evangelische stijl kan worden vervuld, zal het nodig zijn met ijver te verwerkelijken wat het Tweede Vaticaans Concilie inprent:

"Deze beoefening van de naastenliefde mag geen enkele uitzondering kennen en mag ook niet de schijn daarvan wekken. Daartoe dient men in zijn naaste het beeld van God te zien, naar wie hij is geschapen, en Christus de Heer, aan wie wij in werkelijkheid aanbieden wat wij de hulpbehoevende geven." 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 8

Terwijl het christelijk gezin in de liefde de Kerk opbouwt, stelt het zich in dienst van de mens en van de wereld door waarlijk die "menselijke ontwikkeling" tot stand te brengen waarvan de inhoud is samengevat in de boodschap van de synode aan de gezinnen: "Een andere taak van het gezin is de taak de mensen te vormen tot de liefde en de liefde in praktijk te brengen in alle relaties met anderen, zodat het zich niet opsluit in zichzelf, maar openblijft naar de gemeenschap, bewogen door zin voor rechtvaardigheid en eerbied voor de anderen, alsook door de plicht van de eigen verantwoordelijkheid jegens de hele maatschappij". Bisschoppensynodes, Boodschap bij de sluiting van de Bisschoppensynode over het christelijk gezin in de wereld van deze tijd (25 okt 1980), 12

Document

Naam: FAMILIARIS CONSORTIO
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 november 1981
Copyrights: © 1982, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 1 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test