• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Massamedia: journalisten en hun publiek
Een apart woord moet besteed worden aan de mensen die de maatschappelijke communicatie op zich nemen en verzorgen, die zo belangrijk is in het moderne leven. Het is algemeen bekend dat de massamedia "dikwijls zeer diep doordringen, zowel in gevoelsmatig en verstandelijk als in moreel en godsdienstig opzicht, in degenen die er gebruik van maken", vooral als zij jong zijn H. Paus Paulus VI, Boodschap, 3e Wereld Communicatie Dag, Sociale Communicatie en het gezin (7 apr 1969). Zij kunnen daarom een weldadige invloed uitoefenen op het leven en de zeden van het gezin en op de opvoeding van de kinderen, maar zij bergen ook "niet te verwaarlozen valstrikken en gevaren" H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, 14 Wereld Communicatie Dag, Sociale communicatie en de gezinnen (1 mei 1980) in zich en kunnen kanalen worden - listig, handig en systematisch gemanipuleerd, zoals helaas in verschillende landen van de wereld gebeurt - van ideologieën die de mensen van elkaar scheiden en van schandelijke visies op het leven, het gezin, de godsdienst en de zedelijkheid, omdat zij de echte waardigheid en bestemming van de mens niet eerbiedigen.

Een gevaar dat des te meer dreigt naarmate "de hedendaagse levenswijze - speciaal in de meer geïndustrialiseerde landen - de gezinnen er zeer vaak toe brengt zich van hun opvoedende verantwoordelijkheid te ontdoen en in gemakkelijke vluchtmiddelen (die thuis vooral geboden worden door de televisie en bepaalde publicaties) de manier vinden om de tijd en de vrije tijd van de kleine en grotere kinderen te vullen" H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, 15e Wereld Communicatie Dag, Sociale communicatie en verantwoordelijke menselijke vrijheid (10 mei 1981), 5. Vandaar "de plicht ... vooral de kleine en grotere kinderen te beschermen tegen de agressie die zij ondergaan van de kant van de massamedia", en om ervoor te zorgen dat hun gebruik in het gezin nauwgezet geregeld wordt. Zo moet het ook het gezin aan het hart liggen voor de kinderen andere, meer gezonde en nuttige ontspanningsmiddelen te zoeken die, fysiek, moreel en geestelijk, meer vormend zijn, "teneinde de vrije tijd van de jongens en meisjes vruchtbaar en waardevol te maken en hun energie in goede banen te leiden". H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, 15e Wereld Communicatie Dag, Sociale communicatie en verantwoordelijke menselijke vrijheid (10 mei 1981), 5

Aangezien de massamedia - evenals de school en het milieu - dikwijls ook in aanzienlijke mate invloed uitoefenen op de vorming van de kinderen, moeten de ouders, als gebruikers van deze media, een actieve rol spelen in hun gematigd, kritisch, waakzaam en verstandig gebruik, door na te gaan welke invloed ze uitoefenen op de kinderen en door een oriënterende bemiddeling die het mogelijk maakt "het geweten van de kinderen op te voeden tot het vormen van rustige en objectieve oordelen, die hun geweten brengen tot het kiezen of afwijzen van de programma's die vertoond worden". H. Paus Paulus VI, Boodschap, 3e Wereld Communicatie Dag, Sociale Communicatie en het gezin (7 apr 1969)

Met eenzelfde inzet moeten de ouders proberen bij de keuze en de voorbereiding van de programma's zelf, met passende initiatieven contacten op te nemen met degenen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen van productie en uitzending van deze programma's, teneinde te bereiken dat de fundamentele menselijke waarden die tot het echte algemene welzijn behoren, niet verwaarloosd of met opzet verworpen worden, maar dat integendeel programma's uitgezonden worden die geëigend zijn de problemen van het gezin en hun juiste oplossing op passende wijze te vertonen. Mijn voorganger Paulus VI schreef hierover:

"De programmamakers moeten de aanspraken van de gezinnen kennen en eerbiedigen; dit veronderstelt in hen soms echte moed en altijd een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid. Zij zijn inderdaad verplicht alles te vermijden wat het gezin kan schaden in zijn bestaan, bestendigheid, evenwicht en geluk. Iedere aantasting van de fundamentele waarden van het gezin - of het nu gaat om erotiek of gewelddadigheid, om verdediging van echtscheiding of asociale gedragingen van jongeren - is een aantasting van het echte welzijn van de mens". H. Paus Paulus VI, Boodschap, 3e Wereld Communicatie Dag, Sociale Communicatie en het gezin (7 apr 1969)

En bij een soortgelijke gelegenheid heb ik zelf naar voren gebracht dat de gezinnen

"in niet geringe mate moeten kunnen rekenen op de goede wil, op de rechtschapenheid en op het verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen in de mediawereld: uitgevers, schrijvers, producers, directeuren, toneelschrijvers, verslaggevers, commentatoren en acteurs". H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, 14 Wereld Communicatie Dag, Sociale communicatie en de gezinnen (1 mei 1980)

Daarom is het terecht dat men ook van de kant van de Kerk doorgaat met alle zorg te besteden aan deze categorie mensen en tegelijkertijd de katholieken aanmoedigt en steun die zich geroepen voelen, en er ook de gaven voor hebben, zich vol ijver in te zetten op dit terrein, dat grote kennis van zaken vereist.

Document

Naam: FAMILIARIS CONSORTIO
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 november 1981
Copyrights: © 1982, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 1 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test