• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

Nu het einde van deze eeuw en dit millennium naderbij komt zien we hoe de sociale communiactiemiddelen op tot dusver ongekende wijze zich in de vorm van nieuwe producten en diensten steeds meer verspreiden. We zien dat in het leven van steeds meer mensen de verspreiding van nieuwe technologieën op het gebied van informatie en communicatie een rol speelt. Toch zijn er nog talrijke mensen voor wie de toegang tot de media, de klassieke zowel als de nieuwe, gesloten is.

Zij die van deze ontwikkeling profiteren, kunnen uit steeds meer mogelijkheden kiezen. Hoe groter het aantal mogelijkheden, hoe moeilijker het is om tot een verantwoorde keuze te komen. Het is inderdaad steeds moeilijker om ogen en oren te beschermen tegen beelden en geluiden die door de media tot ons komen zonder dat we erop verdacht zijn of erom gevraagd hebben.

Het is voor ouders bijzonder moeilijk hun kinderen te beschermen tegen schadelijke boodschappen, en ervoor te zorgen dat zij met andere mensen leren omgaan en de wereld leren kennen op een wijze die aangepast is aan hun leeftijd, hun gevoeligheid voor indrukken en hun groeiend besef van goed en kwaad.

Het was een schok voor de publieke opinie te zien hoe gemakkelijk de modernste communicatietechnologieën benut kunnen worden door kwaadwillende mensen. En zien we niet tegelijk een betrekkelijke traagheid bij mensen die dezelfde mogelijkheden ten goede willen gebruiken?

We mogen hopen dat de kloof tussen hen die van de nieuwe informatie- en expressiemiddelen profiteren en hen die daar geen toegang toe hebben, niet tot een nieuwe en onoverbrugbare oorzaak wordt van onrecht en discriminatie. In sommige delen van de wereld gaan er stemmen op tegen wat gezien wordt als de overheersing van de media door de zogenaamde westerse cultuur.

Voor sommigen vertegenwoordigt hetgeen de media ons bieden, waarden die typisch zijn voor het Westen, en die bijgevolg als christelijke waarden beschouwd worden. Het zou juister zijn te zeggen dat ze allereerst en in wezen de belichaming zijn van de jacht naar financieel gewin.

Daar komt bij dat het aantal aan godsdienstige en spirituele interesses gewijde programma's, en de programma's met een positief zedelijk karakter die de mensen helpen om een beter leven te leiden, in verhouding steeds meer afneemt. Het is niet gemakkelijk optimistisch te blijven over de positieve invloed van deze media die niet de wezenlijke betekenis schijnen te kennen van de godsdienst in het leven van de mens, of die godsdienstig geloof negatief en antipathiek benaderen.

In sommige sectoren van de media - met name die op ontspanning en vrije tijd gericht zijn - schijnt men gelovige mensen vaak zo karikaturaal mogelijk te willen afschilderen.

Is er in de traditionele media nog plaats voor Christus? Mogen we voor Hem een plaats vinden in de nieuwe media?

Het jaar 1997 zal voor de Kerk de eerste fase zijn in een cyclus van drie jaren van voorbereiding op het grote jubileum van het jaar 2000. Dit jaar is gewijd aan het nadenken over Christus, Woord van God, door de werking van de Heilige Geest mens geworden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 30 Passend thema van de wereldcommunicatiedag is daarom: 'verkondig het Evangelie van Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven'. Vgl. Joh. 14, 6

Dit thema biedt de Kerk de gelegenheid om na te denken over de specifieke bijdrage die de communicatiemiddelen kunnen leveren om de Blijde Boodschap van het heil in Jezus Christus bekend te maken. Het biedt aan hen die beroepshalve in de media werkzaam zijn ook de gelegenheid om zich te bezinnen over de vraag hoe religieuze of uitdrukkelijk christelijke onderwerpen en waarden een verrijking kunnen zijn voor wat de media ons bieden en voor het leven van hen voor wie dat bedoeld is.

De moderne media richten zich niet alleen tot de samenleving in het algemeen, maar vooral tot de gezinnen, de jonge mensen en ook tot zeer jonge kinderen. Welke 'weg' wijzen de media? Welke 'waarheid' stellen zij voor? Wat voor 'leven' bieden zij aan? Dit gaat niet alleen de christenen aan, maar alle mensen van goede wil.

De 'weg' van Christus is de weg van een eerbaar en vruchtbaar leven in vrede als kinderen van God en als broeders en zusters van een en dezelfde mensenfamilie. De 'waarheid' van Christus is de eeuwige waarheid van God die zich aan ons heeft geopenbaard, niet alleen in de schepping, maar ook door de heilige Schrift en vooral in en door zijn Zoon Jezus Christus, het mensgeworden Woord. Het 'leven' van Christus is het genadeleven, een om niet geschonken gave Gods waardoor wij deelhebben aan zijn eigen leven en voorgoed kunnen leven in zijn liefde. Wanneer christenen daar werkelijk van overtuigd zijn wordt hun leven erdoor omgevormd. Een omvorming die niet alleen tot uiting komt door een onweerstaanbaar en geloofwaardig persoonlijk getuigenis, maar ook door de dringende en krachtige mededeling - ook in de media - van een levend geloof dat op paradoxale wijze groeit in de mate dat het gedeeld wordt.

Het is een troost te zien dat allen die zich christen noemen deze zelfde overtuiging delen. Met alle respect voor de door de individuele Kerken en kerkelijke gemeenschappen op het gebied van de media ondernomen activiteiten zou het een oecumenisch succes zijn als de Christenen nauwer in de media zouden samenwerken om de viering voor te bereiden van het aanstaande grote Jubileum. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 41 Alles moet gericht zijn op de wezenlijke doelstelling van het Jubileum: de versterking van het geloof en van het christelijk getuigenis. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 42

Door zich voor te bereiden op de tweeduizendste geboortedag van de Heiland kunnen we als het ware achterhalen wat de Heilige Geest zegt tot de kerk en de kerken in onze tijd. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 23 Daarbij dienen de media een belangrijke rol te spelen door deze genade aan de christelijke gemeenschap en aan de gehele wereld te verkondigen en uit te leggen.

Dezelfde Jezus die 'de Weg, de Waarheid en het Leven' is, is ook het 'Licht' van de wereld: het licht dat onze weg verlicht, het licht waardoor we de waarheid gewaar kunnen worden, het licht van de Zoon die ons voor nu en voorgoed het bovennatuurlijk leven schenkt. De twee millennia die sinds de geboorte van Christus zijn verlopen vormen een buitengewone herdenking voor de gehele mensheid gezien de vooraanstaande rol die het christendom in die twee duizend jaar heeft gespeeld. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 15 Het zou zeker goed zijn als de media aan deze bijdrage van het christendom gepaste eer zouden bewijzen.

Een van de mooiste geschenken die wij Jezus Christus zouden kunnen aanbieden voor de tweeduizendste verjaardag van zijn geboortedag zou zijn als de Blijde Boodschap aan iedereen in de wereld bekend zou worden gemaakt, allereerst door het levend getuigenis van een christelijk voorbeeld, maar ook door de media: 'Verkondig het evangelie van Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven'. Mogen voor dat doel allen zich inzetten die belijden dat Jezus Christus de enige is, bron van leven en waarheid Vgl. Joh. 5, 26 Vgl. Joh. 10, 10.28 en die het voorrecht en de verantwoordelijkheid hebben te werken in de wijde en invloedrijke wereld van de sociale communicatiemiddelen.

Vanuit het Vaticaan, 24 januari 1997

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: VERKONDIG HET EVANGELIE VAN CHRISTUS, DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN
Wereld Communicatiedag 1997
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 januari 1997
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test